Ispitni rok IV/2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika

Ispitni rok IV/2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavljuje

OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA

POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Molimo Vas da prijave podnosite elektronskim putem, preko linka: https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq  kako bi se ubrzale sve naknadne procedure.

Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 16. januar 2018. godine

Kandidati podnose sledeća dokumenta:

  • fotokopiju očitane lične karte
  • dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
  • dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi,  kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku  adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati).

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.

Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

Naknada za  polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi  15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV)

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0& – (kućici) – Profesionalni upravnik – Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu ćete biti obavešteni mejlom.

Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0& tabu (kućici) – Profesionalni upravnik – Raspored polaganja usmenog dela.

Molimo kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta.

Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo.

Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti.

POPUNJAVANJE ISPITNE PRIJAVE

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *