Author - Danijela Nišavić

Održan interaktivni trening-seminar bezbednost iIT infrastrukture

Ovaj interaktivni trening-seminar, posvećen promovisanju vođenja računa bezbednosti računarske mreže, održan je 19. maja 2017. godine u PKS RPK Novi Sad.
Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi.
Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa vrstama napada na IT infrastrukturu, da savladaju osnovne koncepte bezbednosti IT infrastructure I tenike odbrane od napada na IT infrastrukturu, da nauče kako delovati preventivno protiv napada na IT infrastrukturu.
Naši polaznici su visoko ocenili znanje i kompetencije predavača.
 
Autor i predavač: Doc dr. Igor Franc, doktor informatičkih nauka, docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan, načelnik Odeljenja za ditigalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu.
 
 
 

Više informacija...

Obaveštenje u vezi profesionalnih upravnika zgrada

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  počela je realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).
 
Pozivamo sva fizička i pravna lica, zainteresovana za obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada, da kontaktiraju PKS-RPK Novi Sad, na telefon 0214802088  ili na mejl  danijela.nisavic@pks.rs i prijave se za učešće u obuci . U skladu sa izraženim interesovanjem, obuke će biti organizovane u junu i julu 2017.godine.
Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog […]

Više informacija...

Određivanje mesta prometa usluga

 prema novom članu 12. Zakona o PDV sa primenom od 01. 04. 2017. godine
 
Jednodnevni interaktivni seminar
 
održava se 07. juna 2017. godine od 10,00 – 15,15 sati
U PKS – RPK Novi Sad u Novom Sadu, Narodnog fronta 10/I

Najnovijim izmenama Zakona o PDV-u izvršene su promene, odnosno preciznije uređena rešenja koja se odnose na:

Definisanje u kojim slučajevima je strano lice dužno da se evidentira za obavezu plaćanja PDV-a i da odredi poreskog punomoćnika, kao i da li je oporeziv promet stranog lica u zavisnosi od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci
Uslove na odbitak prethodnog poreza i za obveznika PDV-a koji je poreski dužnik
Vreme prometa dobara (električna energija, gas)
Uvođenje posebne poreske stope za brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase
Ukidanje prava na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
Odlaganje roka za podnošenje pregleda obračuna PDV-a od 01.01.2018. godine
Mesto prometa usluga

Da bi se  primenila opšta načela prema kojima se određuje mesto prometa usluga od 01. aprila 2017. godine  […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

održava se 24. maja 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

Cilj seminara:

savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja;

prepoznavanje manipulacija i laži;
upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo);
pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane;

 Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

AGENDA 
Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  organizacijama koje žele […]

Više informacija...

Bezbednost IT infrastrukture

 
 
 
jednodnevni interaktivni trening-seminar
održva se 19. maja 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
 
Cilj i benefiti seminara:

Savladati osnovne koncepte bezbednosti IT infrastructure
Upoznati se sa vrstama napada na IT infrastrukturu
Ovladavati tenikama odbraneod napada na IT infrastrukturu
Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na IT infrastrukturu

Teme:
 Bezbednost operativnih sistema

Bezbednost računarske mreže
Napadi na računarsku mrežu

AGENDA – bezbednost IT infrastrukture    
Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi.
Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: PRIJAVA
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+PDV)
Kontakt osoba za sve informacije u PKS RPK Novi Sad je: Jelena S. Stankov, tel: 021/ 480 20 85, 065/ 8 560 382, e-mail: jelena.stankov@pks.rs.  
Autor i predavač: Doc dr. Igor Franc, […]

Više informacija...

Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta

jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 29. maja 2017. godine od 10.00 do 15.15 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara: Upoznavanje polaznika sa poreskim i računovodstvenim pravilima,  vezano za uvoz robe i usluga i računovodstveno evidentiranje nabavne vrednosti i preračun kurseva stranih valuta u obligacionom odnosu; Međusobno zatvaranje obaveza prema ino dobavljaču i evidentiranje više plaćenog avansa, obaveza obaveštavanja NBS o kreditnom odobrenju.
Teme:

PRIMENA KURSEVA  KOD PRERAČUNA IZNOSA U STRANOJ VALUTI U  POSTUPKU UVOZA  DOBARA

Utvrđivanje nabavne vrednosti uvezenih dobara kada je završen  postupak carinjenja
Računovodstveno obuhvatanje uvoza robe koju vrši uvoznik u svoje ime a za račun naručioca-proizvođača
Računovodstveno  evidentiranje uvoza robe, kada carinski dug i PDV na uvoz plaća špediter u ime i za račun uvoznika
Računovodstveno evidentiranje uvoza robe koju uvoznik vrši u svoje ime i za svoj račun
Računovodstveno evidentiranje  uvoza robe koja se drži u carinskom skladištu i naknadno carini
Poreski aspekt i računovodstveno evidentiranje  usluga vezano za uvoz robe kada su  uključene u carinsku osnovicu i kada nisu uključene u carinsku osnovicu (izmene […]

Više informacija...

Upravljanje stresom

Jednodnevna interaktivna radionica
koja se održava 31. maja 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
 
CILJ seminara: Usvajanje psiholoških saznanja i veština za uspešnije upravljanje stresom i optimizaciju radne i životne energije.
Seminar je namenjen: svim PREzaposlenima i svima onima koji su u poslednje vreme napeti, razdražljivi, iscrpljeni, imaju osećaj da im “izmiču konci” i sve teže I teže se nose sa izazovima turbulentne svakodnevnice..
Teme:

Razumevanje stresa kao osnovnog uzroka radne neefikasnosti i životne iscrpljenosti
Prepoznavanje signala kojima nam telo javlja da mu je previše 
Upravljanje stresom na poslu (STRES MANAGAMENT)
Izrada lične mape i strategije upravljanja stresom kroz pojedinačni rad sa mentorom
Uvežbavanje tehnika brze relaksacije
Uvežbavanje promene pristupa problemu/stresu kao jednog od alata za njegovo efikasno rešavanje (Seligmanov model)

AGENDA – Upravljanje stresom
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku ( + PDV-a).
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminar.
PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=2120&rb=2196
Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi […]

Više informacija...

Naplata potraživanja u stečaju

Jednodnevni seminar
koji se održava 03. juna 2017. godine od 9.00 do 16.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

NAPOMENA: Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-87/2017, od 27.01.2017. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji PKS – RPK Novi Sad priznaje licima koja podnose zahtev za izdavanje i zahtev za obnavljanje poslova stečajnog upravnika!
Teme:

Razlučni poverilac
Založni poverilac
Izlučni poverilac
Stečajni poverilac
Primeri iz sudske prakse
Izvršni postupak u Srbiji-opšti aspekti u okviru novih zakonskih izmena
Pravni lekovi u izvršnom postupku
Izvršitelji
Primeri iz prakse izvršitelja

Cilj seminara: Upoznavanje sa zakonski regulisanim putem za rešavanje problemskih situacija za brzo i efikasno ostvarivanje prava na naplatu potrazivanja, odnosno ostvarivanja imovinskih prava pravnih subjekata, kao i  sa stavovima koje je zauzela sudska praksa povodom spornih pitanja.
Seminar je namenjen: stečajnim upravnicima, javnim izvršiteljima, asistentima i  knjigovođama stečajnih upravnika, advokatima, predstavnicima Privrednih sudova, banaka i kompanija.
Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku ( + PDV-a).
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru
Prijavljivanje se vrši isključivo putem elektronske […]

Više informacija...

Javni nastup

koji se održava 09. i 12. juni 2017. god. od 9.00 do 16.00 časova u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
U savremenom poslovanju, javni nastup je veoma važan faktor uspeha. Da bi postigao svoju svrhu i da bi bio zapažen,  više nije dovoljno da javni nastup bude samo korektan, on mora biti izuzetan, autentičan i uverljiv. Ovaj trening-seminar je kreiran sa ciljem da u neposrednom, opuštenom kontaktu sa kamerom, u zaštićenim uslovima i uz stručno vodjstvo, ponudi ekspertska znanja i veštine i zanatske tajne, neophodne za kreiranje vrhunskog javnog nastupa, s posebnim akcentom na nastupe pred TV kamerama.
Cilj seminara: Usvajanje psiholoških saznanja, veština i zanatskih tajni za kreiranje vrhunskog javnog nastupa i uspešnu prezentaciju, s posebnim akcentom na nastupe pred TV kamerama u neposrednom, opuštenom kontaktu sa kamerom, u zaštićenim uslovima i uz stručno vodjstvo psihologa i dugogodišnjeg novinara.
Trening-seminar je namenjen:
direktorima, menadžerima, rukovodiocima, osobama na javnim funkcijama, PR-menadžerima, prezenterima, promoterima i svima koji u okviru svog posla imaju obavezu javnog nastupanja, […]

Više informacija...

Održana radionica “Komunikacija s teškim strankama”

 
 Ova inspirativna, interaktivna radionica, posvećena promovisanju važnosti negovanja poslovne kulture i komunikacije u poslovnom okruženju, održana je 29. marta 2017. godine u  Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga.
Negovanje odnosa poverenja sa klijentelom, jedan je od ključnih stubova uspešnosti u savremenom poslovnom okruženju za šta su potrebni meseci da bi se takav odnos izgradio, ali samo nekoliko sekundi neveštog rešavanja teškom situacijom, može ga nepopravljivo narušiti.
 
Ova radionica je osmišljena i prezentovana kao spoj psiholoških znanja i komunikoloških veština, za uspešno rešavanje dilema i nedoumica u “teškim” situacija i najtežih poslovnih situacija, bez nepotrebnog trošenja energije uz očuvanje odnosa poverenja sa sagovornikom i strankom.
Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa veštinama uspešne poslovne komunikacije i da umeju da protumače govor tela sagovornika. Upoznali su zlatnih pravila i usvojili sedam zlatnih tehnika komunikacije sa teškim strankama.
A rad sa teškim strankama će im biti olakšan kroz date tipove, primere i konkretne alate u situacijama: stranka ima prigovor, agresivna stranka, stranka […]

Više informacija...
Skoči na traku sa alatkama