I alat na račun države

U drugoj godini preduzetništva privredi namenjeno 18,2 milijarde dinara podrške. Četvrtinu cene za nabavku opreme finansira Ministarstvo privrede.
Preduzeća u Srbiji, pre svega mala i srednja, ove godine mogu da računaju na podršku kroz 34 programa vredna ukupno 18,2 milijarde dinara, od kojih su 7,6 milijardi dinara bespovratna sredstva. Reč je o projektima druge Godine preduzetništva, koje je u sredu predstavilo Ministarstvo privrede. Istovremeno je raspisan javni poziv preduzećima zaniteresovanim za nabavku opreme uz podršku države.

Opredeljeno je 567 miliona dinara od kojih država bespovratno finansira četvrtinu troškova, pet odsto je učešće koje obezbeđuje sam privrednik, a 70 odsto se finansira kroz zajam Fonda za razvoj.
– Rezultat prve Godine preduzetništva je osam hiljada privrednika koji su iskoristili podršku vrednu 12,8 milijardi dinara – istakao je ministar privrede Goran Knežević. – Sredstva za nabavku opreme, 548 miliona dinara, iskoristilo je 387 privrednika. Kredit za početnike je iskoristilo 160 početnika, a 10.000 je prošlo kroz obuku. Prošlu godinu smo završili sa 17.322 više […]

Više informacija...

Za Kineze fali milion krava

Ovakvom proizvodnjom, upozoravaju stručnjaci, Srbija nikada neće moći da proizvede 500.000 tona goveđeg mesa. Da bi zadovoljili želje sa istoka, izvoz bi morao da bude 442 puta veći nego 2016. godine.
 
Srbija, ukoliko želi da ispuni želje kineskih kupaca za uvoz 500.000 tona govedine, svoj izvoz će morati da poveća više od 442 puta, jer je naša država u 2016. godini izvezla svega 1.130 tona govedine, od čega je u EU otišlo oko 400 tona, a ostatak u zemlje CEFTA regiona. Stručnjaci smatraju da je to, iz ovog ugla, praktično nemoguće. Ipak, kako saznajemo iz državnih izvora, Kinezi su prilično zaiteresovani, prvenstveno za partnerstvo i investicije, što ne isključuje mogućnost da dođu i “pomognu” Srbima da unaprede i povećaju stočni fond.
Nedavno je predsednik Srbije istakao da je Narodna Republika Kina zainteresovana za uvoz 500.000 tona goveđeg mesa iz Srbije, a da je naša zemlja spremna da ispuni sve uslove koje zahtevaju kineski standardi, kako bi realizacija ovog posla počela što […]

Više informacija...

Grad daje u zakup 103 poslovna prostora, među njima i suvenirnica na Keju

Novosadska uprava raspisala je oglas za davanje u zakup 103 poslovna prostora.
U oglasu Uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove (nekadašnji “Poslovni prostor”) nude se prostorije u Novom Sadu, Petrovaradinu, Veterniku i Kovilju. U pitanju su prostori za različite vrste delatnosti, pa tako zainteresovani mogu da zakupe prostor za prodavnice, kancelarije, uslužne delatnosti, ugostiteljstvo, zatim objekte za zanatsku proizvodnju, garaže i skladišta.
Minimalna cena zakupa zavisi od lokacije na kojoj se prostor nalazi, kao i od namene, ali se većina kreće od 155 dinara do oko 400 dinara po metru kvadratnom. U ponudi je i nekoliko lokala u samom centru Novog Sada gde je početna cena kvadrata znatno viša i kreće se oko 2.200 dinara.
Zanimljivo je da Grad nudi u zakup i nesuđenu suvenirnicu na Keju po ceni od 906 dinara po kvadratu.
Ceo spisak objekata koji se daju u zakup možete pogledati OVDE.
Poslovni prostor će biti dat u zakup onome ko ponudi najvišu cenu po kvadratu na pet godina, a […]

Više informacija...

Prioritetni zadatak borba protiv sive ekonomije

Predsednik Upravnog odbora (UO) Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Goran Kovačević rekao je 26.aprila 2017. godine da je prioritetni zadatak za tu organizaciju strukturna borba protiv sive ekonomije.
On je posle Izborne skupštine NALED-a na kojoj su izabrani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora istakao da Srbija mora biti dobro organizovano država ako želi u Evropu.
– Predstoji nam da usaglasimo pravni sistem sa evropskim, ali to neće biti dovoljno ako ga ne budemo primenili u praksi – rekao je Kovačević.
Potpredsednica Upravnog odbora NALED-a Stanka Čurović istakla je da je ta organizacija najaktivniji partner Vladi Srbije u reformama.
– Na nama je da nađemo najbolja rešenja za otvorena pitanja kao što su siva ekonomija, nedovoljna konkurentnost i nedostatak e-uprave – rekla je Čurović.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da “nije samo dovolno da Vlada Srbije promoviše reforme, već je važno da iza nje stoji organizacija sastavljena od stručnjaka kao što je NALED”.
– Ta organizacija nam je pomogla […]

Više informacija...

Izbor direktora javnih preduzeća – Evo gde se prijavilo najviše, a gde najmanje kandidata

Za mesto direktora u 23 javna preduzeća nadmeće se oko 180 kandidata, prenosi Radiotelevizija Srbije.
Povodom najave ministra privrede Gorana Kneževića da će narednih dana biti imenovani direktori nekoliko javnih preduzeća, RTS navodi da najviše – 26 kandidata – želi u fotelju direktora “Pošte Srbije”.
Na čelnu poziciju EPS-a prijavilo se 10 kandidata, dok za mesto prvog čoveka “Elektromreže Srbije” konkuriše devet, a više od polovine njih je iz redova zaposlenih u tom preduzeću.
Među najprimamljivijim funkcijama je i direktor “Nacionalnog parka”, kaže RTS i dodaje da o tome ko će biti izabran odlučuje komisija Vlade.
Prema podacima do kojih je RTS došao, mimo očekivanja, nema velikog interesovanja za firme poput “Koridora Srbije” ili “Emisione tehnike”.
Čak je i za čelnu poziciju “Srbijagasa”, stiglo svega nekoliko prijava, medju njima i aktuelnog direktora Dušan Bajatovića.
 
Izvor: Tanjug

Više informacija...

Kineski privrednici posetili Novi Sad

De­le­ga­ci­ja Aso­ci­ja­ci­je ki­ne­skih pri­vred­ni­ka u Voj­vo­di­ni, ko­ju je pred­vo­dio pred­sed­nik Aso­ci­ja­ci­je Džu Jun­vei, po­se­t­la je Skup­šti­nu gra­da No­vog Sa­da. Go­ste iz Ki­ne pri­mi­li su pred­sed­nik Skup­šti­ne Zdrav­ko Je­lu­šić i šef Kan­ce­la­ri­je za eko­nom­ski raz­voj Go­ran Se­čuj­ski.
 

 
Raz­go­va­ra­lo se pr­ven­stve­no o mo­de­li­ma sa­rad­nje srp­skih i ki­ne­skih pri­vred­ni­ka ko­ja bi se ostvari­la pre­ko Aso­ci­ja­ci­je. Na sa­stan­ku je is­tak­nu­to da Aso­ci­ja­ci­ja mo­že pred­sta­vlja­ti most sarad­nje pri­vred­ni­ka Sr­bi­je i Ki­ne i da na in­sti­tu­ci­o­na­lan na­čin mo­že do­pri­ne­ti raz­vo­ju ekonomske sa­rad­nje dve­ju ze­ma­lja. Na­gla­še­no je da je Kan­ce­la­ri­ja za eko­nom­ski raz­voj gra­da otvo­re­na i do­stup­na za sva­ku sa­rad­nju s po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma i po­moć, kao i usta­no­va­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma, po­put Aso­ci­ja­ci­je ki­ne­skih pri­vred­ni­ka u Voj­vo­di­ni, u ci­lju pri­vla­če­nja in­ve­sti­ci­ja u No­vi Sad, kao i raz­vo­ja po­slov­nog okru­že­nja u na­šem gra­du.
“Si­gu­ran sam da će no­vo­sad­ski i voj­vo­đan­ski po­li­tič­ki esta­bli­šment po­dr­ža­ti po­ten­ci­jal­ne pro­jek­te za pro­iz­vod­nju, kao i za­jed­nič­ke na­stu­pe na tr­ži­štu“, re­kao je Zdrav­ko Je­lu­šić. “Za­to je ve­o­ma bit­no ne­go­va­nje kon­ta­ka­ta i po­ve­zi­va­nje srp­skih i ki­ne­skih pri­vred­ni­ka jer […]

Više informacija...

Hitno rešiti državna preduzeća

Srbija mora da ispuni obećanja i da reši pitanje preostalih državnih preduzeća i petrohemijskog kompleksa, jer su ona izvor fiskalnog rizika za zemlju, upozorio je 26. aprila 2017. godine  šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Toni Verheijen. Bez rešavanja pitanja tih preduzeća ništa ne može da se postigne, ocenio je Verhiejen na svečanom delu izborne Skupštine Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
On je ocenio da je za napredak ekonomije Srbije “Ahilova peta” razvoj malih i srednjih preduzeća, a da bi, za promenu te situacije nabolje, trebalo rešiti poresku proceduru i mnoga druga pitanja. Ako mala i srednja preduzeća ne počnu da rastu, vi ne možete da se razvijate dalje. Morate motivisati građane da budu privatnici, da ne čekaju posao u javnom sektoru, rekao je Verhiejen.
On je poručio da je, takođe, neophodno sprovesti reforme u zdravstvu i obrazovanju i sredstva koja se tamo usmeravaju trošiti na bolji način, jer su te dve oblasti ključni izazov u Srbiji. 
 
Verhiejen je kao jednu od ključnih oblasti naveo i reforme lokalnih samouprava i smanjenje […]

Više informacija...

Nema ulaganja bez garancije autorskih prava

Dan zaštite intelektualne svojine, a zemlje koje je najviše poštuju su najrazvijenije u svetu. Za pet godina zabeleženo čak 650 prekršaja, od toga trećina lane
Intelektualna svojina je najvrednija imovina i investitori nisu spremni da je ulože tamo gde ne mogu da je zaštite, rekao je 26. aprila 2017. godine ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot, prilikom obeležavanja Svetskog dana zaštite intelektualne svojine.
– Zaštita intelektualne svojine je ključna za privlačenje stranih direktnih investicija i za razvoj inovativne privrede – rekao je Skot. – U Americi je intelektualna svojina najvrednija imovina, a svaki peti stanovnik u Americi izdržava svoju porodicu zbog toga što se štiti sektor intelektualne svojine. Srbija je na dobrom putu i brzo napreduje u ovoj oblasti, a 4,6 odsto BDP Srbije je direktan proizvod primene Zakona o zaštiti intelektualne svojine, što je znatno više nego što ostvaruju sektori energetike ili rudarstva.
Kako je naveo, smanjenjem piraterije u našoj zemlji za, na primer, jedan odsto, otvorila bi se mogućnost za otvaranje 1.200 […]

Više informacija...

Sele firmu bez muke

Novine koje donose izmene Zakona o privrednim društvima.
Ministarstvo privrede pocetkom aprila formiralo je radnu grupu koja ce pripremiti izmene Zakona o privrednim društvima. Pred Skupštinom bi mogle da se nadu krajem ove godine, a medu glavnim novinama bice “zeleno svetlo” za spajanje i pripajanje domacih firmi sa kompanijama iz inostranstva, lako seljenje sedišta preduzeca preko granice, ali i uvodenje dosad nepoznatih formi – evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno društvo.
Zakon se jednim delom menja u skladu sa zahtevima Pregovarackog poglavlja 6, na putu evropskih integracija, ali i kako bi se otklonili problemi koji se srecu u primeni njegove poslednje verzije.

– Predviđa se uvođenje transnacionalnog spajanja. To znači da ce srpsko privredno društvo moći da se spoji ili pripoji nekom evropskom i da se formira novo bilo u Srbiji, bilo u nekoj evropskoj zemlji – najavio je Dušan Vučković, v. d. pomocnika ministra privrede, na skupu Saveta stranih investitora posvećenom Pregovaračkom poglavlju o pravu privrednih društava. – Biće moguće […]

Više informacija...

NALED sutra bira novo rukovodstvo i reformske prioritete

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 26. aprila 2017. godine će održati izbornu skupštinu na kojoj će više od 270 članova Alijanse definisati prioritetne pravce delovanja i izabrati lidere Upravnog i Nadzornog odbora.

Svečanom delu skupštine pridružiće se zvaničnici Vlade Srbije, potpredsednica i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, kao i potpredsednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković, saopštio je NALED.
Novi lideri Upravnog i Nadzornog odbora će u naredne četiri godine predvoditi reformske inicijative organizacije za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji.
Učešće su potvrdili i predstavnici međunarodnih institucija – Svetske banke, kancelarije MMF-a, Evropske banke za obnovu i razvoj.
 
Izvor: Tanjug

Više informacija...
Skoči na traku sa alatkama