Elementi edukacije

Komunikacija sa teškim strankama

Koja se održava 29. marta 2017. godine sa početkom od 9,30 do 15.00 časova
u  RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
Negovanje odnosa poverenja sa klijentelom, jedan je od ključnih stubova uspešnosti u savremenom poslovnom okruženju. Potrebni su meseci da bi se takav odnos izgradio, a samo nekoliko sekundi neveštog rešavanja teške situacije, može ga nepopravljivo narušiti. Iz tog razloga, osmislili smo za Vas jednodnevnu radionicu koja će Vas opremiti komunikološkim veštinama i psihološkim znanjima za uspešno rešavanje i najtežih poslovnih situacija, bez nepotrebnog trošenja energije a uz očuvanje odnosa poverenja sa sagovornikom i strankom.
TEME:

Veštine uspešne poslovne komunikacije i govor tela
Sedam zlatnih tehnika komunikacije sa teškim strankama
Rad sa teškim strankama kroz primere: stranka ima prigovor, agresivna stranka, stranka pod stresom, preopširna stranka, stranka traži poseban tretman…

CILJ SEMINARA: Usvajanje psiholoških saznanja i veština za uspešnije rešavanje problematičnih situacija u radu
CILJNA GRUPA: svi koji žele da unaprede svoje komunikološke veštine u radu sa strankama.
KOTIZACIJA: 8.400,00 dinara po učesniku ( + PDV-a).
POLAZNICI DOBIJAJU: […]

Više informacija...

Analiza finansijskih izveštaja

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
održava se 05. aprila 2017. godine od od 09.30 do 15.00 časova
u  RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
Cilj seminara je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
 
Teme:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Termin održavanja: 05. aprila 2017. godine od od 09.30 do 15.00 časova
Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima i vežbama, šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u, osveženje na pauzama, […]

Više informacija...

Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
 
Cilj seminara je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama:

knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju
upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova
sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva
utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja
vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima
kontrole i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Seminar je namenjen:

Menadžerima
Kontrolorima
Računovođama
i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje

Teme:

Pojam proizvodnje i tok dokumentacije (Radni nalog>trebovanje>proizvodnja>dostavnica>gotov proizvod)
Proizvodni program, normativi i sastavnice
Poreski aspekt, zakonska i interna regulativa i MRS 2 – Zalihe
Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje
Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda
Evidencije i knjiženja poslovnih događaja u proizvodnom procesu i prodaji gotovih proizvoda
Računovodstvo troškova i učinaka – klasa 9 i upravljačko računovodstvo
Raspored troškova po mestima i nosiocima
Obračun troškova po aktivnostima (ABC metod)
Raspored troškova u subjektima koji istovremeno obavljaju proizvodnu i trgovinsku […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU
uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka počine 09. maja 2017. godine i održava se u Novom Sadu,
utorkom i četvrtkom od 16:00 do 19:15 časova
 
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja […]

Više informacija...

Obuka za izradu projekta u programu Horizont 2020

Dvodnevna obuka se održava u

 
 Petak:  12. maja 2017. god. od: 15.00-19.30 sati
Subota: 13. maja 2017. god. od: 09.00-14.30 sati
u PK Srbije – RPK Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

 

Polaznici obuke će naučiti da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal.
 
Seminar je namenjen: menadžerima nižeg, srednjeg i višeg nivoa koji su uključeni u realizaciju projektnih zaduženja i aktivnosti, nosiocima aktivnosti sa zadacima implementiranja novih usluga i procesa
 
Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju […]

Više informacija...
medijacija

Osnovna obuka za posrednike – Medijatore

Petodnevni akreditovani trening za posrednike – medijatore,
Partneri za demokratske promene Srbije (Partneri Srbija) u saradnji sa Regionalnom provrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga organizuju ovu obuku u cilju sticanja znanja i veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova, kao i za unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu. Ova obuka, koja se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore biće obrađene sledeće teme:

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)
Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
Veštine komunikacije, Upravljanje sukobima
Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora
Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i […]

Više informacija...

Upravljanje stresom

psihološko-holistička radionica
Psihološko-holistička radionica namenjena je zaposlenima na radnim mestima i pozicijama koje zahtevaju visoku otpornost na stres i svima onima koji su duže vreme izloženi stresu.
Polaznici u interaktivnoj radionici stiču konkretne psihološke veštine koje dovode do bolje kontrole simptoma stresa i do smanjenja ukupne količine stresa. Sa svakim polaznikom obavlja se merenje količine stresa, vrši procena rizika i predlaže holistički individualni paket mera za upravljanje stresom. Tehnike su jednostavne i blagotvorne i unose odmah vidljive i značajne promene na ličnom i poslovnom planu.

Realizatori programa su: Vera Dunjić, dipl. psiholog i trener menadžer iz oblasti poslovne komunikacije.
INFORMACIJE i PRIJAVE: Jelena S. Stankov: 021/48 020 85; 065/ 8 560 382, jelena.stankov@pks.rs;
NAPOMENA: Prijave se primaju tokom cele godine. Datum održavanja seminara će se odrediti po formiranju grupe!

Više informacija...

Liderske veštine

„Lideri su najvažniji pojedinačni faktor za uspeh organizacije“
Fred Fidel

Program se fokusira na koncepte stvaranja bogatstva u novoj ekonomiji,strategije za podizanje produktivnosti i na tehnike za efektivno upravljanje promenama.
Polaznici će otkriti uloge lidera kao: stratega, agensa promene, trenera, menadžera, komunikatora, mentora i člana tima. Naučiće da razviju jedinstveni liderski stil za maksimalan lični učinak i razvoj organizacije visokih performansi koji doprinosi da se:

Dizajnira strategija za produktivno upravljanje
Otkriju ključne razlike između lidera i menadžera
Kreira vizija i lista vrednosti kompanije
Postave i realizuju ciljevi zajedno sa timom
Primene koncepti stvaranja bogatstva u novoj ekonomiji
Razviju veštine za upravljanje promenama
Vode diskusije o učinku i povećanju produktivnosti
Osnaži poverenje i da podrška saradniku

Nastavni fond je 8 časova u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10.
INFORMACIJE: Jelena S. Stankov, tel: 021 48020 85 i 065 8 560 382

Više informacija...

Timski rad

„Organizacije koje brže izgrade mrežu produktivnih timova biće pobednici ekonomskog darvinizma“
Džon Maksvel

Program se fokusira na tehnike izgradnje tima visokih performansi, timsko liderstvo a naročito na upravljanje promenama, povećanje posvećenosti i razvoj timskog duha kao i na dve ključne veštine: delegiranje i vođenje produktivnog sastanka.
Program je dizajniran na osnovu najboljih svetskih iskustava u ovoj oblasti i pruža vam velike mogućnosti da:
•zgradite tim od grupe ljudi koja radi zajedno
•Vodite tim kroz promene
•Stvorite timski duh i motivišete članove za vrhunski učinak
•Osnažite saradnike za obavljanje zadataka
•Rešavate timske probleme
•Rekonstruišete tim
•Ovladate veštinom delegiranja
•Pripremate i vodite produktivne sastanke
Nastavni fond je 8 časova u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10.
INFORMACIJE: Jelena S. Stankov, tel: 021 48 020 85 i 065 8 560 382 ili na jelena.stankov@pks.rs

Više informacija...

EU – Uvodni seminar za ustanove, institucije, udruženja

RPK Novi Sad je obogatila svoju ponudu Uvodnim seminarima iz oblasti zakonodavstva, finansija i prava Evropske unije i posebnim Uvodnim seminarom EU za ustanove, institucije i udruženja.

PERIOD ODRŽAVANJA:tokom cele godine po formiranju grupe, u dogovoru organizator/učesnici
UKUPAN FOND: 16 nastavnih časova/dva dana.
MESTO ODRŽAVANJA: Novi Sad, RPK Novi Sad

INFORMACIJE: Jelena S. Stankov:tel: 021 48020 85 i 065 8 560 382,e-mail: jstankov@rpkns.com

Više informacija...