Elementi edukacije

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Ispitni rok IX / 2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje
10. decembra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili  poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
  Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 30. novembar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati)

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.
Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

Jednodnevni interaktivni trening-seminar održaće se 11. decembra 2018. godine od 9.30 do 15.00 časova u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Bela sala, II sprat.
Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  organizacijama koje žele da […]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Životna osiguranja u digitalnom dobu, održana je 30.10.2018 godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nebojša Žarković. Ovoj obuci je prisustvovalo 45 polaznika.

Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije.
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
 Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 085 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju – predstojeće obuke

U skladu sa tačkom 7. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju imaju obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.
Takođe, tačkom 8. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavljanje tih poslova – ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje).
Dokaz je potrebno da dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja […]

Više informacija...

Kontrola mrežnog saobraćaja alatom „Wireshark“

Seminar će se održati 13.12.2018. godine, od 9.30 do 15.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala.
Seminar je namenjen stručnjacima u oblasti IT, sistem administratorima za bezbednost, mrežnim administratorima i ostalim licima sa naprednim IT znanjima.
Cilj seminara:

Savladati rad sa alatom Wireshark za kontrolu mrežnog saobraćaja
Upoznati se sa različitim načinima prikupljanja podataka iz mreže
Upoznati se sa naprednim filterima u alatu
Naučiti kako pronaći uska grla i problematične pakete

PREDAVAČ: doc. dr Igor Franc.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Polaznici dobijaju:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kontakt: Danijela Nišavić (+381 21)48 020 88 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com
Pozivno pismo sa agendom

Više informacija...

Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: „Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja“, održana je 16.10.2018. godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 49 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
  

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 […]

Više informacija...

Finansije za nefinansijere

Dvodnevni seminar po povlašćenoj kotizaciji
27-28. novembar 2018. godine, od 9 do 17 sati, PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala
Seminar je namenjen:

Top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
Svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka
Svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije i ostalim zainteresovanim za ovu oblast

TEME:

Uvod u računovodstvo i finansije
Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling)
Bilans stanja
Sredstva – imovina: osnovna, obrtna
Obaveze: kratkoročne, dugoročne
Analiza likvidnosti i solvetnosti kompanije – kratkoročni i dugoročni aspekt likvidnosti
Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti
Bilans uspeha
Princip vremenskog razgraničenja
Obračun i tumačenje različitih nivoa profita u poslovanju
Obračun EBITDA pokazatelja i EBITDA marže
Obračun stvarne novostvorene vrednosti – EVA
Bilans tokova gotovine
Amortizacija i metodi obračuna amortizacije
Metode vodjenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene)
Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management)
Analiza operativog ciklusa gotovine
Tokovi gotovine i indirektan metod
Analiza bilansa
Finansijski pokazatelji – likvidnosti, profita i rentabilnosti
Du Pont model rentabilnosti
Vrste troškova; fiksni, varijabilni, […]

Više informacija...

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta PKS („Službeni glasnik RS“, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 64/17 i 46/2018), PKS objavljuje Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika.
Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 29. oktobra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili poštom: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 22. oktobar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom […]

Više informacija...

Energetska efikasnost u javnim zgradama

Po uzoru na iskustva iz Nemačke i drugih razvijenih zapadno-evropskih zemalja Privredna komora Srbije razvila je program obuke domara u školama i vrtićima na temu energetske efikasnosti. Ovu obuku finansira Projekat srpsko-nemačke razvojne saradnje DKTI „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Obuka je održana 25. septembra 2018. godine u prostorijama PKS-RPK Novi Sad.
Na otvaranju radionice, prisutnima su se obratili dr Aleksandar Ašonja, gradski menadžer za energetsku efikasnost, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada koji je govorio o značaju projekta kao podrške u uvođenju sistema energetskog menadžmenta u Srbiji  i Danijela Nišavić, stručni saradnik za edukaciju PKS – RPK Novi Sad.
Polaznici treninga upoznati su sa osnovnim principima racionalne upotrebe energije u školama i vrtićima, u cilju uštede, boljeg kvaliteta uslova boravka u školama i menjanja svesti o važnosti zaštite životne sredine. Predavač je obradio teme energetskih svojstava objekata i energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije, mogućnosti […]

Više informacija...

Besplatna obuka o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare

Privredna komora Srbije u saradnji sa GIZ-om organizuje besplatnu obuku o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare.
 
Teme:

Uvod, zakonska regulativa
Osnovni pojmovi, energetska svojstva objekta, energetska efikasnost, energetski pasoš, energetski razred, klimatske promene, emisija CO2, energetski proračun
Energetski menadžment u školama, evidencija i evaluacija potrošnje energije (grejanje, električna energija)
Grejanje u školama
– klimatski uslovi u zatvorenim prostorijama
– provetravanje i navike u provetravanju
– sistemi grejanja
– temperatura u prostorijama
Ponašanje korisnika /  komunikacija, pomoć za objektivnu evaluaciju ponašanja- knjiga žalbi
Električna energija u školama, potrošači- tipovi uređaja i potrošnja u standardnom i stand by režimu, osvetljenost, hlađenje pomoću split jedinica
Voda, protok vode, kontrola
Povratne informacije  i perspektive, merni instrumetni, predlozi mera za povećanje EE objekata, pojašnjenje dnevnika koje vodi domar.

Popunjen upitnik, potpisan i overen od strane direktora škole, potrebno je poneti sa sobom na obuku, a skenirano poslati na mejl danijela.nisavic@pks.rs
Molim Vas za kontakte Vašeg domara, kako bismo ga mogli obaveštavati o svim relevantnim detaljima.
Za sve informacije i prijavu […]

Više informacija...