Elementi edukacije

Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: „Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja“, održana je 12.09.2018. godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 67 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u PKS – RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
  

Kontakt osoba za sve informacije u PKS -RPK Novi Sad je:
MSc […]

Više informacija...

PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV

Povodom stupanja na snagu Pravilnika o PDV, 1. jula 2018. godine, u PKS- RPK Novi Sad održana je obuka na temu PDV evidencije, pregleda obračuna PDV i popunjavanja obrasca PPPDV.
Skupu je prisustvovao veliki broj predstavnka javnih preduzeća, privrednih društava i preduzetnika sa teritorije Južnobačkog okruga i šire.
Predavač na ovoj obuci bila je gospođa Snežana Matejić, koja je radila u PU na mestu direktora filijale Pančevo, a trenutno radi kao urednik – konsultant  IPC i stalni spoljni saradnik PKS. Tom prilikom govorila je  obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV, obliku i sadržini preglada obračuna PDV (Obrazac POPDV), iskazivanju podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom, primeni Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslovnih promena u poreskom periodu i o iskazivanju podataka u Obrascu PP PDV.
    

Na Portalu E- porezi tokom jula biće postavljena elektronska adresa putem koje će poslovna zajednica moći da se obraća Poreskoj upravi za pomoć i dodatna objašnjenja u vezi […]

Više informacija...

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17 i 46/2018), Privredna komora Srbije objavljuje
OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA
POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
Ispitni rok VII / 2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje
6. septembra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka Prijava ili  poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine.
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj […]

Više informacija...

Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja –
(5 časova obuke)
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Plava sala, II sprat
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Teme:

Pojam i značaj životnog osiguranja
Način zaključivanja životnog osiguranja
Uslovi pod kojim se mogu zaključiti polise životnog osiguranja
Dopunska osiguranja koja se mogu zaključiti uz polisu životnog osiguranja
Vrste životnih osiguranja na osnovu Zakona i ponude društava za osiguranje

Obaveštenje
Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof.dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, telefon: 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs.

Više informacija...

Nove informacione tehnologije u osiguranju

KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU
– NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OSIGURANJU–
(5 časova obuke)
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Plava Sala, II sprat
Teme:

Uvod – razvoj računara i računarskih mreža kroz istoriju
Internet kao platforma za razvoj nove ekonomije
21 vek: era informatike u osiguranju
Tehnološki prekid (Disruption)
Nove mogućnosti ali i nove pretnje (Information Security)
Osnove digitalne transformacije u osiguranju
Digitalna polisa: digitalni dokument, digitalni potpis, i dr.
“Lean” osiguranje
Digitalni servisni pristup u upravljanju štetama (digitalni eko-sistem)
Primena novih tehnologija (IoT, Big Data analytics, itd.) u individualizaciji ponuda u osiguranju i u rešavanju šteta

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.
Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Vidan Marković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, telefon: 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Analiza finansijskih izveštaja

PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat.
Cilj seminara je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Teme:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Seminar je namenjen:

Menadžerima
Kreditnim analitičarima, licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija
Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja

Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i […]

Više informacija...

Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu –
(5 časova obuke)
 
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Plava Sala, II sprat
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME
– Uobličavanje različitih vrsta neživotnih osiguranja
– Nove usluge u neživotnim poslovima
– Ograničavajući činioci razvitka
– Načini obezbeđenja novih usluga neživotnih osiguranja
– Odraz savremenih kretanja na tržište neživotnih osiguranja u Srbiji
– Značaj novih vrsta neživotnih poslova po domaćim zakonskim propisima
– Zaključak i diskusija
 
Obaveštenje
 
Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV

PKS – RPK Novi Sad
Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat
Obuka je namenjena direktorima, zaposlenima u pravnom i finansijkom  sektoru, preduzetnicima i fizickim licima koja su poreski obveznici.      
TEME:

Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV
Oblik i sadržina preglada obračuna PDV (Obrazac POPDV)
Iskazivanja podataka po vrstama poslovnih promena u skladu sa Pravilnikom
Primena Korisničkog uputstva Poreske uprave prilikom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV na osnovu poslvonih promena u poreskom periodu i iskazivanje podataka u Obrascu PP PDV
Pitanja i odgovori

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
Predavač: Snežana Matejić, radila u PU na mestu direktora filijale Pančevo, urednik – konsultant  IPC.
Kotizacija: 4.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat.
Cilj seminara je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama:

knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju
upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova
sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva
utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja
vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima kontrole  i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu.

Seminar je namenjen:

Menadžerima
Kontrolorima
Računovođama
i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje

TEME:

Pojam proizvodnje i tok dokumentacije (Radni nalog>trebovanje>proizvodnja>dostavnica>gotov proizvod)
Proizvodni program, normativi i sastavnice
Poreski aspekt, zakonska i interna regulativa i MRS 2 – Zalihe
Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje
Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda
Evidencije i knjiženja poslovnih događaja u proizvodnom procesu i prodaji gotovih proizvoda
Računovodstvo troškova i učinaka – klasa 9 i upravljačko računovodstvo
Raspored troškova po mestima i nosiocima
Obračun troškova po aktivnostima (ABC metod)
Raspored troškova u subjektima koji […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka se održava u Novom Sadu utorkom i četvrtkom
od 16 do 19 i 15 časova
u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, I sprat, Crvena sala

Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković, „ACCOUNT“ DOO NOVI SAD

Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja  knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji. Polaznicima je omogućen onlajn pristup savremenom knjigovodstvenom internet […]

Više informacija...