Elementi edukacije

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: Životna osiguranja u digitalnom dobu, održana je 30.10.2018 godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač je bio prof. dr Nebojša Žarković. Ovoj obuci je prisustvovalo 45 polaznika.

Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije.
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
 Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 085 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs […]

Više informacija...

Kontrola mrežnog saobraćaja alatom „Wireshark“

Seminar  u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala.
Seminar je namenjen stručnjacima u oblasti IT, sistem administratorima za bezbednost, mrežnim administratorima i ostalim licima sa naprednim IT znanjima.
Cilj seminara:

Savladati rad sa alatom Wireshark za kontrolu mrežnog saobraćaja
Upoznati se sa različitim načinima prikupljanja podataka iz mreže
Upoznati se sa naprednim filterima u alatu
Naučiti kako pronaći uska grla i problematične pakete

PREDAVAČ: doc. dr Igor Franc.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Polaznici dobijaju:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kontakt: Danijela Nišavić (+381 21)48 020 88 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com
 

Više informacija...

Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja

Obuka posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju na temu: „Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja“, održana je 16.10.2018. godine u PKS-RPK Novi Sad.
Polaznicima je obezbedila 5, od ukupno 15 bodova, neophodnih za obnovu licence posrednika ili zastupnika u osiguranju. Realizator i predavač bio je prof. dr Dragan Mrkšić. Ovoj obuci je prisustvovalo 49 polaznika.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaće se u RPK Novi Sad, u kontinuitetu, sve dok bude bilo interesovanja, a teme i nastavni planovi su objavljeni na sajtu Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Novi Sad.
Prijavljivanje na obuke za kontinuirano usavršavanje u osiguranju, vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije, koja se nalazi na linku: Prijava
Sve obuke su namenjene: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije i odobrene su od strane NBS.
  

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Danijela Nišavić (+381 21)4802 […]

Više informacija...

Finansije za nefinansijere

Dvodnevni seminar po povlašćenoj kotizaciji
27-28. novembar 2018. godine, od 9 do 17 sati, PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala
Seminar je namenjen:

Top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
Svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka
Svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije i ostalim zainteresovanim za ovu oblast

TEME:

Uvod u računovodstvo i finansije
Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling)
Bilans stanja
Sredstva – imovina: osnovna, obrtna
Obaveze: kratkoročne, dugoročne
Analiza likvidnosti i solvetnosti kompanije – kratkoročni i dugoročni aspekt likvidnosti
Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti
Bilans uspeha
Princip vremenskog razgraničenja
Obračun i tumačenje različitih nivoa profita u poslovanju
Obračun EBITDA pokazatelja i EBITDA marže
Obračun stvarne novostvorene vrednosti – EVA
Bilans tokova gotovine
Amortizacija i metodi obračuna amortizacije
Metode vodjenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene)
Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management)
Analiza operativog ciklusa gotovine
Tokovi gotovine i indirektan metod
Analiza bilansa
Finansijski pokazatelji – likvidnosti, profita i rentabilnosti
Du Pont model rentabilnosti
Vrste troškova; fiksni, varijabilni, […]

Više informacija...

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta PKS („Službeni glasnik RS“, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 64/17 i 46/2018), PKS objavljuje Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika.
Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 29. oktobra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili poštom: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 22. oktobar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom […]

Više informacija...

Energetska efikasnost u javnim zgradama

Po uzoru na iskustva iz Nemačke i drugih razvijenih zapadno-evropskih zemalja Privredna komora Srbije razvila je program obuke domara u školama i vrtićima na temu energetske efikasnosti. Ovu obuku finansira Projekat srpsko-nemačke razvojne saradnje DKTI „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Obuka je održana 25. septembra 2018. godine u prostorijama PKS-RPK Novi Sad.
Na otvaranju radionice, prisutnima su se obratili dr Aleksandar Ašonja, gradski menadžer za energetsku efikasnost, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada koji je govorio o značaju projekta kao podrške u uvođenju sistema energetskog menadžmenta u Srbiji  i Danijela Nišavić, stručni saradnik za edukaciju PKS – RPK Novi Sad.
Polaznici treninga upoznati su sa osnovnim principima racionalne upotrebe energije u školama i vrtićima, u cilju uštede, boljeg kvaliteta uslova boravka u školama i menjanja svesti o važnosti zaštite životne sredine. Predavač je obradio teme energetskih svojstava objekata i energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije, mogućnosti […]

Više informacija...

Besplatna obuka o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare

Privredna komora Srbije u saradnji sa GIZ-om organizuje besplatnu obuku o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama za domare.
 
Teme:

Uvod, zakonska regulativa
Osnovni pojmovi, energetska svojstva objekta, energetska efikasnost, energetski pasoš, energetski razred, klimatske promene, emisija CO2, energetski proračun
Energetski menadžment u školama, evidencija i evaluacija potrošnje energije (grejanje, električna energija)
Grejanje u školama
– klimatski uslovi u zatvorenim prostorijama
– provetravanje i navike u provetravanju
– sistemi grejanja
– temperatura u prostorijama
Ponašanje korisnika /  komunikacija, pomoć za objektivnu evaluaciju ponašanja- knjiga žalbi
Električna energija u školama, potrošači- tipovi uređaja i potrošnja u standardnom i stand by režimu, osvetljenost, hlađenje pomoću split jedinica
Voda, protok vode, kontrola
Povratne informacije  i perspektive, merni instrumetni, predlozi mera za povećanje EE objekata, pojašnjenje dnevnika koje vodi domar.

Popunjen upitnik, potpisan i overen od strane direktora škole, potrebno je poneti sa sobom na obuku, a skenirano poslati na mejl danijela.nisavic@pks.rs
Molim Vas za kontakte Vašeg domara, kako bismo ga mogli obaveštavati o svim relevantnim detaljima.
Za sve informacije i prijavu […]

Više informacija...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike –
 
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME:
– Pojam i značaj i prednosti dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Način zaključivanja   dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Vrste dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja na osnovu  Uredbe o dobrovoljnom zdrastvenom osiguranju
– Vrste proizvoda dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
– Perspektive razvoja dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u Srbiji
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– ŽIVOTNA OSIGURANJA U DIGITALNOM DOBU –
(5 časova obuke)
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME:
– Ključna dostignuća tehnološkog razvitka od značaja za životne osiguravače
– Delovanje tehnoloških dostignuća na životna osiguranja
– Uticaj na procenu rizika
– Uticaj na prodaju polisa osiguranja
– Digitalna prodaja osiguranja
– Dugoročno dejstvo promena i novi izazovi pred životnim osiguravačima, posrednicima i zastupnicima osiguranja
– Životna osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE
(5 časova obuke)
 
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME:

Uvod
Opšta odgovornost

Predmet osiguranja
Odgovornost za štetu koja je nastala iz poslova i aktivnosti osiguranika i/ili iz posredovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa, i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u polisi osiguranju, odnosno u ponudi za osiguranje
Odgovornost za štetu iz povećanja opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
Odgovornost za štetu zbog krađe ili nestanka stvari; štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem, odnosno uništenjem stvari; čisto finansijsku štetu;
Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenim ili licima angažovanim za rad na osnovu ugovora o delu, privremenim i povremenim poslovima, sezonskim poslovima, stručnoj praksi i […]

Više informacija...