Elementi edukacije

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– ŽIVOTNA OSIGURANJA U DIGITALNOM DOBU –
Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
– Ključna dostignuća tehnološkog razvitka od značaja za životne osiguravače
– Delovanje tehnoloških dostignuća na životna osiguranja
– Uticaj na procenu rizika
– Uticaj na prodaju polisa osiguranja
– Digitalna prodaja osiguranja
– Dugoročno dejstvo promena i novi izazovi pred životnim osiguravačima, posrednicima i zastupnicima osiguranja
– Životna osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Nebojša Žarković
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Obaveštenje
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu

Cilj seminara je da se zajedno sa privrednicima prokomentarišu i razjasne pojedine specifičnosti vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja, da se kroz praktične primere omogući polaznicima da ovladaju  tehnikama i procedurama potrebnim za sastavljanje finansijskih izveštaja, da se polaznici upoznaju sa izmenama MSFI i novim načinima vrednovanja imovine, kao i sa izmenama poreskih propisa.
Seminar je namenjen Zaposlenima u finansijama i računovodstvu, koji učestvuju u pripremi, izradi i analizi finansijskih izveštaja
Teme:

Izrada finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Novi načini vrednovanja imovine od 01.01.2018.
Aktuelnosti vezane za izmene poreskih propisa

Predavač je Vera Lončar,  direktor i vlasnik privrednog društva Account doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), član Udruženja poreskih savetnika Srbije, sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja. Autor je mnogih obuka iz oblasti računovodstva i finansija.
Pozivno pismo
SEMINAR JE BEZ KOTIZACIJE!
Kako je interesovanje veliko a broj mesta ograničen, u interesu polaznika je da se prijavite što pre!
Molimo Vas da popunjenu Prijava prosledite na mejl danijela.nisavic@pks.rs
Kontakt osoba u PKS […]

Više informacija...

Aktivnosti na Planu upisa u srednje škole za školsku 2018/2019. godine – Izjava o nameri poslodavca

U sklopu aktivnosti za definisanje PLANA UPISA za školsku 2018/2019. godinu, sa željom da iskažete Vaše potrebe za uključivanje u sistem Dualnog obrazovanja sa navedenim obrazovnim profilima koji se nude za narednu školsku godinu, molimo Vas da popunite IZJAVU O NAMERI POSLODAVCA za uključivanje u dualno obrazovanje.

Ukoliko imate potrebu za zanimanjima koja nisu navedena u ponudi obrazovnih profila u sistemu Dualnog obrazovanja, molimo da ih navedete.
Molimo da nam elektronski popunjene IZJAVE O NAMERAMA POSLODAVACA, kao i odštampane i pečatirane od strane odgovornog lica, dostavite na E-mail adresu: danijela.nisavic@pks.rs, najkasnije do 25. januara 2018. godine.
Ukoliko imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte.
Spisak profila u dualnom obrazovanju 2018/19

Više informacija...

Bezbednost IT infrastrukture

jednodnevni interaktivni trening-seminar
Cilj i benefiti seminara:

Savladati osnovne koncepte bezbednosti IT infrastructure
Upoznati se sa vrstama napada na IT infrastrukturu
Ovladavati tenikama odbraneod napada na IT infrastrukturu
Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na IT infrastrukturu

Teme:
Bezbednost operativnih sistema

Bezbednost računarske mreže
Napadi na računarsku mrežu

Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi.
Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
 
Kontakt osoba za sve informacije u PKS RPK Novi Sad je: Danijela Nišavić, tel: 021/ 480 20 85, 065/ 119 4 735, e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.   
Autor i predavač: Doc dr. Igor Franc, doktor informatičkih nauka, Docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan, Načelnik odeljenja za ditigalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu.
 

Više informacija...

Ispitni rok IV/2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavljuje
OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA
POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Molimo Vas da prijave podnosite elektronskim putem, preko linka: https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq  kako bi se ubrzale sve naknadne procedure.
Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 16. januar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi,  kandidatu najpre biti […]

Više informacija...

Obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  nastavlja  realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).

Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)
Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.
Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.
Pravilnik […]

Više informacija...

Osnovna obuka za posrednike – Medijatore

Petodnevni akreditovani trening za posrednike – medijatore

Partneri za demokratske promene Srbije (Partneri Srbija) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-Regionalnom provrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga Novi Sad, ponovo organizuju ovu obuku u cilju sticanja znanja i veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova, kao i za unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu. Ova obuka, koja se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.
 Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore biće obrađene sledeće teme:

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)
Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
Veštine komunikacije, Upravljanje sukobima
Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga […]

Više informacija...

Seminar “PDV evidencije, pregled obračuna PDV”

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV  je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 90/2017 od 6.10.2017. godine. Primenjuje se od 1. januara 2018. godine.
Privredna komora Srbije u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Srbije
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog Frointa 10, Novi Sad
organizuje jednodnevnu obuku:
PDV EVIDENCIJE, PREGLED OBRAČUNA  PDV 

Cilj seminara: Obuka za primenu novina donosi novi Pravilnik o PDV evidenciji.
Seminar je namenjen: vlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija i računovodstva, računovođama, poreskim savetnicima, zaposlenim u sektoru finansija i svima koji žele da se upoznaju sa izmenama i dopunama Zakona o PDV.
Polaznici dobijaju: radni materijal,  osveženje na pauzama seminara, sertifikat o odslušanom seminaru.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)
Kontakt osoba u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić, tel: 021/ 48 020 85;  064/11 94 735 ili  e-mail: danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

jednodnevni interaktivni trening-seminar
PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD

Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine […]

Više informacija...

„Poznavanje finansija – poluga za razvoj posla koji radite“ i promocija knjige „Preduzetništvo – moj izbor“

 
Besplatno predavanje „Poznavanje finansija – poluga za razvoj posla koji radite“
i promocija knjige
„Preduzetništvo – moj izbor“

Biti preduzetnik nije lako. Važan korak u radu i razvoju postojećeg posla je poznavanje finansija. Pored svih znanja i kompetencija, menadžer i vlasnik privrednog subjekta treba stvarno da upravlja svojim finansijama i da na taj način povećava profitabilnost poslovanja. Dobro upravljanje sredstvima (novcem, zalihama….) je jedan od najvažnijih poslova direktora i vlasnika. Za donošenje kvalitetnih finansijskih odluka, potrebni su alati kojima možete da proverite ekonomičnost odluke.
Na ovom predavanju će biti reči o tome:

zašto su preduzetnici avangarda svetske i domaće privrede i
zbog čega su spremni na promene, inovacije i kontinuirano usavršavanje,
zašto su finansije su „srce posla” i
šta se sve dostavlja knjigovodstvu, jer „knjigovođa kroji od donetog materijala“.

Dobiće se odgovori na najčešće postavljana pitanja:
KAKO?

ću realizovati novu ideju?
ću sam/a napraviti biznis i marketing plan?
ću doći do dodatnih sredstava za finansiranje?

ZAŠTO?

je važno da dobro poznajem svoje finansije?
da radim vanredne popise robe/materijala?
da se umrežavam i povezujem u udruženja?

GDE?

da se […]

Više informacija...