Edukacije

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OSIGURANJU–

Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije
TEME

Uvod – razvoj računara i računarskih mreza kroz istoriju
Internet kao platforma za razvoj nove ekonomije
21 vek: era informatike u osiguranju
Tehnološki prekid (Disruption)
Nove mogućnosti ali i nove pretnje (Information Security)
Osnove digitalne transformacije u osiguranju
Digitalna polisa: digitalni dokument, digitalni potpis, i dr.
“Lean” osiguranje
Digitalni servisni pristup u upravljanju štetama (digitalni eko-sistem)
Primena novih tehnologija (IoT, Big Data analytics, itd.) u individualizaciji ponuda u osiguranju i u rešavanju šteta

Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof. dr Vidan Marković
 
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs
Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

– ZAKONSKO UREĐENJE SADRŽINE UGOVORA O OSIGURANJU–

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-Razgraničenje potrošačkih i komercijalnih osiguranja
-Metod zakonskog regulisanja
– Ključni elementi zakonskog uređenja sadržine ugovora o osiguranju
– Pismena forma
– Zaključenje ugovora pozivom na opšte uslove osiguranja
– Sadržaj polise osiguranja i lista pokrića
– Zaštita potrošača u vezi sa regulisanjem ugovornih obaveza
– Prijavljivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika
– Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja
– Zaštita osiguranika u vezi sa smanjenjem i povećanjem rizika
– Prava osiguranika u vezi sa nastankom osiguranog slučaja
– Trajanje osiguranja
– Višegodišnja osiguranja
– Obaveze osiguravača kod prećutnog produženja ugovora
– Zastarelost i pravo osiguranja
– Posledice otvaranja stečajnog postupka na ugovor o osiguranju
– Ugovori zaključeni između odsutnih lica
– Jednostrani odustanak od ugovora
– Kako unaprediti stepen zaštite potrošača usluga osiguranja?
– Osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-pojam i značaj i prednosti dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
-način zaključivanja   dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
-vrste dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja na osnovu  Uredbe o dobrovoljnom zdrastvenom osiguranju
-vrste proizvoda dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
-perspektive razvoja dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u Srbiji
 
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
Prof.dr Dragan Mrkšić
 
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I UGOVARANJE ŽIVOTNOG OSIGURANJA 

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME
-pojam i značaj životnog osiguranja
-način zaključivanja životnog osiguranja
-uslovi pod kojim se mogu zaključiti polise životnog osiguranja
-dopunska osiguranja koja se mogu zaključiti uz polisu životnog osiguranja
-vrste životnih osiguranja na osnovu Zakona i ponude društava za osiguranje
 
PRIJAVA
Pozivno pismo
Obaveštenje
Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci
PREDAVAČ:
prof.dr Dragan Mrkšić
Kotizacija:
3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
Kontakt osoba u PKS RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  danijela.nisavic@pks.rs

Više informacija...

Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu

Cilj seminara je da se zajedno sa privrednicima prokomentarišu i razjasne pojedine specifičnosti vezane za sastavljanje finansijskih izveštaja, da se kroz praktične primere omogući polaznicima da ovladaju  tehnikama i procedurama potrebnim za sastavljanje finansijskih izveštaja, da se polaznici upoznaju sa izmenama MSFI i novim načinima vrednovanja imovine, kao i sa izmenama poreskih propisa.
Seminar je namenjen Zaposlenima u finansijama i računovodstvu, koji učestvuju u pripremi, izradi i analizi finansijskih izveštaja
Teme:

Izrada finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Novi načini vrednovanja imovine od 01.01.2018.
Aktuelnosti vezane za izmene poreskih propisa

Predavač je Vera Lončar,  direktor i vlasnik privrednog društva Account doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), član Udruženja poreskih savetnika Srbije, sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja. Autor je mnogih obuka iz oblasti računovodstva i finansija.
Pozivno pismo
SEMINAR JE BEZ KOTIZACIJE!
Kako je interesovanje veliko a broj mesta ograničen, u interesu polaznika je da se prijavite što pre!
Molimo Vas da popunjenu Prijava prosledite na mejl danijela.nisavic@pks.rs
Kontakt osoba u PKS […]

Više informacija...

Aktivnosti na Planu upisa u srednje škole za školsku 2018/2019. godine – Izjava o nameri poslodavca

U sklopu aktivnosti za definisanje PLANA UPISA za školsku 2018/2019. godinu, sa željom da iskažete Vaše potrebe za uključivanje u sistem Dualnog obrazovanja sa navedenim obrazovnim profilima koji se nude za narednu školsku godinu, molimo Vas da popunite IZJAVU O NAMERI POSLODAVCA za uključivanje u dualno obrazovanje.

Ukoliko imate potrebu za zanimanjima koja nisu navedena u ponudi obrazovnih profila u sistemu Dualnog obrazovanja, molimo da ih navedete.
Molimo da nam elektronski popunjene IZJAVE O NAMERAMA POSLODAVACA, kao i odštampane i pečatirane od strane odgovornog lica, dostavite na E-mail adresu: danijela.nisavic@pks.rs, najkasnije do 25. januara 2018. godine.
Ukoliko imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte.
Spisak profila u dualnom obrazovanju 2018/19

Više informacija...

Bezbednost IT infrastrukture

jednodnevni interaktivni trening-seminar
Cilj i benefiti seminara:

Savladati osnovne koncepte bezbednosti IT infrastructure
Upoznati se sa vrstama napada na IT infrastrukturu
Ovladavati tenikama odbraneod napada na IT infrastrukturu
Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na IT infrastrukturu

Teme:
Bezbednost operativnih sistema

Bezbednost računarske mreže
Napadi na računarsku mrežu

Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi.
Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
 
Kontakt osoba za sve informacije u PKS RPK Novi Sad je: Danijela Nišavić, tel: 021/ 480 20 85, 065/ 119 4 735, e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.   
Autor i predavač: Doc dr. Igor Franc, doktor informatičkih nauka, Docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan, Načelnik odeljenja za ditigalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu.
 

Više informacija...

Ispitni rok IV/2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavljuje
OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA
POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Molimo Vas da prijave podnosite elektronskim putem, preko linka: https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq  kako bi se ubrzale sve naknadne procedure.
Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 16. januar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi,  kandidatu najpre biti […]

Više informacija...

Obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/2016),  nastavlja  realizaciju  obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).

Kotizacija: 25.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)
Podsećamo da su, u skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.
Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.
Pravilnik […]

Više informacija...

Osnovna obuka za posrednike – Medijatore

Petodnevni akreditovani trening za posrednike – medijatore

Partneri za demokratske promene Srbije (Partneri Srbija) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-Regionalnom provrednom komorom Južnobačkog upravnog okruga Novi Sad, ponovo organizuju ovu obuku u cilju sticanja znanja i veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova, kao i za unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu. Ova obuka, koja se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.
 Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore biće obrađene sledeće teme:

Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova
Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)
Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
Veštine komunikacije, Upravljanje sukobima
Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga […]

Više informacija...