finansije, bankarstvo i osiguranje

Aktivnosti Centra u periodu 1975-2015.

Finansije, bankarstvo i osiguranje su specifične delatnosti i u uskoj su korelaciji sa ostvarivanjem globalnih ciljeva društvenog i privrednog razvoja, kao što su održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza i poboljšanje životnog standarda stanovništva.
U periodu od osnivanja 1975. godine, aktivnosti Konferencije banaka i osiguravajućih zavoda bile su usmerene na:

praćenje zakona i podzakonskih akata;
organizovanje finansijskog sektora i unapređenje rada finansijskih institucija;
usklađivanje interesa finansijskih organizacija sa interesima privrede i
zajedničko delovanje prema organima vlasti i drugim institucijama

U tom periodu, Komora se veoma aktivno uključila u raspravu organizovanu povodom Nacrta Društvenog plana SAP Vojvodine za period 1976. – 1980. godina i nacrtima dogovora o osnovama plana i utvrdila, između ostalog: „… da obaveze poslovnih banaka, iako u tekstovima dogovora neprecizno definisane, prevazilaze mogućnosti banaka i da nisu sagledani planovi sredstava i kreditni potencijali banaka“.
Izvršni odbor Skupštine Komore je 1977. godine doneo Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora sa zadatkom da prati i sprovodi aktivnosti na transformaciji banaka na području Komore, sa […]

Više informacija...

Program rada Centra za 2015. godinu

Program rada Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje za 2016. godinu predstavlja okvirni plan aktivnosti i bazira se, pre svega, na postojećem stanju finansijskog i realnog sektora, procenama kretanja ekonomske aktivnosti i makroekonomskih indikatora, planiranim merama ekonomske politike Vlade RS za fiskalnu konsolidaciju i ekonomski oporavak, kao i tendencijama u međunarodnom okruženju.
Centar za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje će tokom 2016. godine svoje aktivnosti usmeriti na praćenje:

sprovođenja monetarne politike NBS; mera ekonomske politike i njihovo dejstvo na realni sektor, spoljnotrgovinsku razmenu, industrijsku proizvodnju, cene i kurs dinara, zaposlenost i zarade, koje se reflektujuna privredni ambijent Regiona.

poslovanja bankarskog sektora, posebno kretanja kreditne aktivnosti kroz mogućnosti i ograničenja kreditiranje privrede i poljoprivrede (kretanja kamatnih stopa, uticaja kreditne aktivnosti bankarskog sektora na privredni oporavak, kao i ograničenja u delu kreditiranja privrede i poljoprivrede).

poslovanja i stanja na tržištu osiguranja i dejstva efekata novog Zakona o osiguranju. Centar će dati svoj doprinos afirmisanju uloge osiguravajućih kompanija, kao profesionalnih investitora, posebno u finansiranju infrastruktirnih […]

Više informacija...

Savet Centra

Savet Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje Regionalne privredne komore Novi Sad prati, stručno razmatra i zauzima stavove o:

zakonskim propisima i drugim merama iz oblasti bankarstva, finansija i osiguranja, njihovoj primeni i pokretanju inicijative za izmenu i dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih akata ili donošenje novih, u cilju stvaranja tržišnih uslova privređivanja;
monetarnoj politici i uticaju mera monetarne politike na uslove poslovanja privrede, banaka, organizacija osiguranja i drugih finansijskih organizacija;
poslovanju i unapređenju rada bankarskih i drugih finansijskih organizacija i organizacija osiguranja.

Članovi Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje RPK Novi Sad:
1. Leonid Babić, direktor, „Generali Osiguranje Srbija“ A.D.O. Beograd – Regionalni centar Novi Sad
2. Svetlana Lukić, direktor odeljenja stanovništva, „Findomestic banka“ A.D. Beograd – Ekspozitura Novi Sad
3. Petar Gajić, direktor, „KBM Banka“ A.D. Kragujevac – Filijala Novi Sad
4. Dejan Volf, direktor – „NLB Banka“ A.D. Beograd – Filijala Novi Sad
5. Slobodan Terzić, zamenik direktora Funkcije poslova sa privredom za komercijalno bankarstvo, „Vojvođanska banka“ A.D. Novi Sad
6. Vladimir Rajić, […]

Više informacija...

O Centru za bankarstvo i osiguranje

Centar za bankarstvo i osiguranje je jedan od centara u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga.Bankarstvo i osiguranje su specifične privredne delatnosti i u uskoj su korelaciji i sa globalnim ciljevima društvenog i privrednog razvoja, kao što su: održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza, reforme realnog i finansijskog sektora i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Upravo zato u okviru Saveta, Centar okuplja eminentne stručnjake iz ovih oblasti sa područja Regiona, kako bi na najbolji način mogao da kroz delokrug svojih aktivnosti odgovori na sve zahteva sve dinamičnijeg tržišta. U svojim aktivnostima, Centar za bankarstvo i osiguranje i obrazovanje sarađuje i koordinira sa drugim centrima u Stručnoj službi Komore, drugim komorama i institucijama, a sve u cilju ostvarivanja zadataka iz svog delokruga i ostvarivanja zajedničkih interesa privrede sa područja Komore. Delokrug Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje je praćenje instrumenata i mera ekonomske politike, naročito iz domena ovih delatnosti, sagledavanje stanja na području finansijskog tržišta i tržišta […]

Više informacija...

Pokrajinske finansijske institucije

Pokrajinski sekretarijat za finansije Adresa: 21000 Novi Sad,  Bulevar M. Pupina 16 Tel: 021/ 487-4345 ; 021/456-581 www.psf.vojvodina.gov.rs
Fond za razvoj AP Vojvodine Adresa: 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Tel: 021/ 483-0666 www.vdf.org.rs office@vdf.org.rs
Garancijski fond AP Vojvodine Adresa: 21.000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Tel: 021/ 489-3700 www.garfondapv.org.rs
office@garfondapv.org.rs
 

Više informacija...

Republičke finansijske institucije

Ministarstvo finansijaAdresa: 11.000 Beograd, Kneza Miloša 20Tel: 011/ 3614-007 ; 011/ 361-89-61http://www.mfin.gov.rs/
Poreska upravaAdresa: 11.000 Beograd, Save Miškovica 3-5Tel: 011/ 330 08 05 http://www.poreskauprava.gov.rs/
Narodna banka SrbijeAdresa: 11.000 Beograd, Kralja Petra 12Tel: 0800 111 110http://www.nbs.rs
Fond za razvoj Republike SrbijeAdresa: 11.000 Beograd, Kneza Miloša 14Tel: 011/2629-786 http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Beogradska berzaAdresa: 11.070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 1Tel: 011/ 311 53 28, 011/311 73 11http://www.belex.rs/
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednostiAdresa: 11.000 Beograd, Trg Nikole Pašica 5Tel: 011/ 33-31-380 http://www.crhov.rs/

Više informacija...

Usluge

Finansije- pružanje usluga :
* Pružanje detaljnih informacija o ponudi kredita i kreditnih linija na finansijskom tržištu (namena, uslovi za dobijanje, iznos, uslovi za korišćenje i drugo)
* Izračunavanje cene koštanja potencijalnog kredita
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje kredita na bazi uslova između pojedinačnih ponuda kredita
* Pružanje konsultantskih usluga pri izradi:
• zahteva za dodelu kredita od poslovne banke (kreditne institucije)
• poslovnog plana
* Pretraga domaće regulative, po zahtevu klijenta
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje finansijskog lizinga

Više informacija...

Propisi

Platni promet:
Zakon o platnom prometu (Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom listu SRJ“, br. 5/2003 i „Službenom glasniku RS”, br. 43/2004, 62/2006 i 31/2011.)
Zakon o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, broj 139/2014, od 18.12.2015),
Finansijsko tržište:
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (Sl. glasnik RS, br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
Zakon o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011)
Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005 i br. 31/2011.)
Bankarstvo:
Zakon o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 72/03)
Zakon o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 55/04,85/2005,44/2010,76/2012,106/2012)
Zakon o bankama („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 91/2010)
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje  („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010)
Osiguranje:
Zakon o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 70/2004 – ispr., 61/2005, 61/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, […]

Više informacija...