finansije, bankarstvo i osiguranje

Pokrajinske finansijske institucije

Pokrajinski sekretarijat za finansije Adresa: 21000 Novi Sad,  Bulevar M. Pupina 16 Tel: 021/ 487-4345 ; 021/456-581 www.psf.vojvodina.gov.rs
Fond za razvoj AP Vojvodine Adresa: 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Tel: 021/ 483-0666 www.vdf.org.rs office@vdf.org.rs
Garancijski fond AP Vojvodine Adresa: 21.000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Tel: 021/ 489-3700 www.garfondapv.org.rs
office@garfondapv.org.rs
 

Više informacija...

Republičke finansijske institucije

Ministarstvo finansijaAdresa: 11.000 Beograd, Kneza Miloša 20Tel: 011/ 3614-007 ; 011/ 361-89-61http://www.mfin.gov.rs/
Poreska upravaAdresa: 11.000 Beograd, Save Miškovica 3-5Tel: 011/ 330 08 05 http://www.poreskauprava.gov.rs/
Narodna banka SrbijeAdresa: 11.000 Beograd, Kralja Petra 12Tel: 0800 111 110http://www.nbs.rs
Fond za razvoj Republike SrbijeAdresa: 11.000 Beograd, Kneza Miloša 14Tel: 011/2629-786 http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Beogradska berzaAdresa: 11.070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 1Tel: 011/ 311 53 28, 011/311 73 11http://www.belex.rs/
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednostiAdresa: 11.000 Beograd, Trg Nikole Pašica 5Tel: 011/ 33-31-380 http://www.crhov.rs/

Više informacija...

Usluge

Finansije- pružanje usluga :
* Pružanje detaljnih informacija o ponudi kredita i kreditnih linija na finansijskom tržištu (namena, uslovi za dobijanje, iznos, uslovi za korišćenje i drugo)
* Izračunavanje cene koštanja potencijalnog kredita
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje kredita na bazi uslova između pojedinačnih ponuda kredita
* Pružanje konsultantskih usluga pri izradi:
• zahteva za dodelu kredita od poslovne banke (kreditne institucije)
• poslovnog plana
* Pretraga domaće regulative, po zahtevu klijenta
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje finansijskog lizinga

Više informacija...

Propisi

Platni promet:
Zakon o platnom prometu (Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom listu SRJ“, br. 5/2003 i „Službenom glasniku RS”, br. 43/2004, 62/2006 i 31/2011.)
Zakon o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, broj 139/2014, od 18.12.2015),
Finansijsko tržište:
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (Sl. glasnik RS, br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
Zakon o investicionim fondovima (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011)
Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima i penzijskim planovima (“Službeni glasnik RS”, br. 85/2005 i br. 31/2011.)
Bankarstvo:
Zakon o Narodnoj banci Srbije (“Sl. glasnik RS” br. 72/03)
Zakon o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije (“Sl. glasnik RS” br. 55/04,85/2005,44/2010,76/2012,106/2012)
Zakon o bankama (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005 i 91/2010)
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje  („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010)
Osiguranje:
Zakon o osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2004, 70/2004 – ispr., 61/2005, 61/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, […]

Više informacija...