finansije, bankarstvo i osiguranje

Finansijski proizvodi

Usled razvoja finansijskog tržišta dolazi i do razvoja raznovrsnijih i sve kompleksnijih finansijskih proizvoda sa kojima se potrošači susreću. Iako poseduju nedovoljno znanje o različitim vidovima bankarskih proizvoda, potrošači u ovim slučajevima preuzimaju na sebe rizik kom se izlažu kao i odgovornost za svoja ulaganja, i odluke koje u navedenim slučajevima donose mogu u velikoj meri imati uticaj na njihov sadašnji i budući život.
U ovim slučajevima potrošači bi posebno trebali obratiti pažnju na period u kom nisu radno aktivni, budući da sve više sami moraju brinuti o svojim penzijama. Zbog toga je važno da znaju kako će obezbediti sebi sredstva za starost.
Prema istraživanju koje je sprovedeno za OECD-ovu studiju o finansijskoj pismenosti došlo se do zaključka da je kod velikog broja čak i razvijenih zemalja zastupljen nizak nivo znanja o finansijskim proizvodima. Tako, npr. 71% ispitanika u Japanu ne poseduje znanje o investiranju u obveznice. Primera radi, 67% ispitanika u Australiji se deklarisalo da razume koncept kamatne stope, […]

Više informacija...

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Minus po tekućem računu predstavlja najskuplju pozajmicu i upravo zbog toga bi ga trebalo koristiti samo u krajnjoj nuždi i u što kraćem vremenskom periodu.
Kako bi se uporedila povoljnost minusa po tekućem računu i ostalih finansijskih proizvoda trebalo bi uporediti efektivne kamatne stope za pojedine proizvode.
Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja, pored nominalne kamatne stope (redovne kamatne stope), uključuje i sve druge naknade i troškove koje vam davalac kredita zaračunava.
EKS daje informaciju o stvarnoj ceni kredita, tj. pokazuje koliko će korisnika koštati kredit ili, u ovom slučaju korišćenje dozvoljenog minusa.
Građani često iskoriste dozvoljeni minus, a zatim duži vremenski period ne izmiruju svoju obavezu i iz tog razloga uvek plaćaju kamatu na ukupan dug (minus). U slučajevima korišćenja kreditnih kartica ili gotovinskih kredita je razlika u tome što postoji obaveza mesečne otplate duga (glavnice).
Uglavnom se korišćenje dozvoljenog minusa čini kao neizbežno, bitno je naglasiti da se prednost korišćenja minusa oseti samo kada se prvi put iskoristi, dok troškovi […]

Više informacija...

Krediti

Finansije – Krediti
* ŠTA NAJČEŠĆE SADRŽI UGOVOR O KREDITIRANJU
Paramentri koji se definišu ugovorom:

Iznos kredita – najčešće se utvrđuje po pojedinim grupama klijenata i / ili namenama, ali banka može odlučiti da odobrava pojedinačne kredite i preko tog iznosa (prema sposobnosti klijenta da vraća kredit)
Namena kredita – je strogo određena ugovorom
Rok vraćanja – ugovorom se dafinišeÂ
Period mirovanja (grace period) – odložen početak otplate kredita
Kamatna stopa – je stalna ili promenljiva (npr. kada se vezuje za rast cena na malo, deviznu klauzulu, itd)
Učešće preduzeća koje traži kredit, predstavlja iznos sredstava koji se mora uplatiti banci radi dobijanja kredita. Učešće se može definisati i kao procentualni udeo ukupne investicije, /projekta/, za koji se traži kredit. To mogu biti i sopstvena prethodna ulaganja preduzeća koje traži kredit koja su investirana u projekat, carinske dažbine za uvoz opreme koja je deo projekta, izdaci za izradu investicione studije ili poslovnog plana itd.
Depozit preduzeća – to su sredstva preduzeća (dinarska ili devizna) oročena na period trajanja […]

Više informacija...

Aktivnosti Centra u periodu 1975-2015.

Finansije, bankarstvo i osiguranje su specifične delatnosti i u uskoj su korelaciji sa ostvarivanjem globalnih ciljeva društvenog i privrednog razvoja, kao što su održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza i poboljšanje životnog standarda stanovništva.
U periodu od osnivanja 1975. godine, aktivnosti Konferencije banaka i osiguravajućih zavoda bile su usmerene na:

praćenje zakona i podzakonskih akata;
organizovanje finansijskog sektora i unapređenje rada finansijskih institucija;
usklađivanje interesa finansijskih organizacija sa interesima privrede i
zajedničko delovanje prema organima vlasti i drugim institucijama

U tom periodu, Komora se veoma aktivno uključila u raspravu organizovanu povodom Nacrta Društvenog plana SAP Vojvodine za period 1976. – 1980. godina i nacrtima dogovora o osnovama plana i utvrdila, između ostalog: „… da obaveze poslovnih banaka, iako u tekstovima dogovora neprecizno definisane, prevazilaze mogućnosti banaka i da nisu sagledani planovi sredstava i kreditni potencijali banaka“.
Izvršni odbor Skupštine Komore je 1977. godine doneo Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora sa zadatkom da prati i sprovodi aktivnosti na transformaciji banaka na području Komore, sa […]

Više informacija...

Program rada Centra za 2015. godinu

Program rada Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje za 2016. godinu predstavlja okvirni plan aktivnosti i bazira se, pre svega, na postojećem stanju finansijskog i realnog sektora, procenama kretanja ekonomske aktivnosti i makroekonomskih indikatora, planiranim merama ekonomske politike Vlade RS za fiskalnu konsolidaciju i ekonomski oporavak, kao i tendencijama u međunarodnom okruženju.
Centar za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje će tokom 2016. godine svoje aktivnosti usmeriti na praćenje:

sprovođenja monetarne politike NBS; mera ekonomske politike i njihovo dejstvo na realni sektor, spoljnotrgovinsku razmenu, industrijsku proizvodnju, cene i kurs dinara, zaposlenost i zarade, koje se reflektujuna privredni ambijent Regiona.

poslovanja bankarskog sektora, posebno kretanja kreditne aktivnosti kroz mogućnosti i ograničenja kreditiranje privrede i poljoprivrede (kretanja kamatnih stopa, uticaja kreditne aktivnosti bankarskog sektora na privredni oporavak, kao i ograničenja u delu kreditiranja privrede i poljoprivrede).

poslovanja i stanja na tržištu osiguranja i dejstva efekata novog Zakona o osiguranju. Centar će dati svoj doprinos afirmisanju uloge osiguravajućih kompanija, kao profesionalnih investitora, posebno u finansiranju infrastruktirnih […]

Više informacija...

Savet Centra

Savet Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje Regionalne privredne komore Novi Sad prati, stručno razmatra i zauzima stavove o:

zakonskim propisima i drugim merama iz oblasti bankarstva, finansija i osiguranja, njihovoj primeni i pokretanju inicijative za izmenu i dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih akata ili donošenje novih, u cilju stvaranja tržišnih uslova privređivanja;
monetarnoj politici i uticaju mera monetarne politike na uslove poslovanja privrede, banaka, organizacija osiguranja i drugih finansijskih organizacija;
poslovanju i unapređenju rada bankarskih i drugih finansijskih organizacija i organizacija osiguranja.

Članovi Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje RPK Novi Sad:
1. Leonid Babić, direktor, „Generali Osiguranje Srbija“ A.D.O. Beograd – Regionalni centar Novi Sad
2. Svetlana Lukić, direktor odeljenja stanovništva, „Findomestic banka“ A.D. Beograd – Ekspozitura Novi Sad
3. Petar Gajić, direktor, „KBM Banka“ A.D. Kragujevac – Filijala Novi Sad
4. Dejan Volf, direktor – „NLB Banka“ A.D. Beograd – Filijala Novi Sad
5. Slobodan Terzić, zamenik direktora Funkcije poslova sa privredom za komercijalno bankarstvo, „Vojvođanska banka“ A.D. Novi Sad
6. Vladimir Rajić, […]

Više informacija...

O Centru za bankarstvo i osiguranje

Centar za bankarstvo i osiguranje je jedan od centara u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga.Bankarstvo i osiguranje su specifične privredne delatnosti i u uskoj su korelaciji i sa globalnim ciljevima društvenog i privrednog razvoja, kao što su: održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza, reforme realnog i finansijskog sektora i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Upravo zato u okviru Saveta, Centar okuplja eminentne stručnjake iz ovih oblasti sa područja Regiona, kako bi na najbolji način mogao da kroz delokrug svojih aktivnosti odgovori na sve zahteva sve dinamičnijeg tržišta. U svojim aktivnostima, Centar za bankarstvo i osiguranje i obrazovanje sarađuje i koordinira sa drugim centrima u Stručnoj službi Komore, drugim komorama i institucijama, a sve u cilju ostvarivanja zadataka iz svog delokruga i ostvarivanja zajedničkih interesa privrede sa područja Komore. Delokrug Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje je praćenje instrumenata i mera ekonomske politike, naročito iz domena ovih delatnosti, sagledavanje stanja na području finansijskog tržišta i tržišta […]

Više informacija...

Pokrajinske finansijske institucije

Pokrajinski sekretarijat za finansije Adresa: 21000 Novi Sad,  Bulevar M. Pupina 16 Tel: 021/ 487-4345 ; 021/456-581 www.psf.vojvodina.gov.rs
Fond za razvoj AP Vojvodine Adresa: 21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Tel: 021/ 483-0666 www.vdf.org.rs office@vdf.org.rs
Garancijski fond AP Vojvodine Adresa: 21.000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Tel: 021/ 489-3700 www.garfondapv.org.rs
office@garfondapv.org.rs
 

Više informacija...