Info

POZIV ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

Na osnovu člana 8. Odluke o raspisivanju izbora za parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada 02.01 broj 4/2, koju je doneo Upravni odbor Privredne komore Srbije, Izborna komisija Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga objavljuje
POZIV
ZA DOSTAVLjANjE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA
REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

Prema teritorijalnom principu u Parlament privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga (u daljem tekstu: Komora),  bira se ukupno 23 člana.
 POSTUPAK KANDIDOVANJA
Za članove Parlamenta privrednika mogu se kandidovati članovi Komore, koji:

uredno izvršavaju svoje članske obaveze
nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara
imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana privredna komora glavnog grada
dostave kandidaturu za članstvo u Parlamentu privrednika

 
Pozivamo vas da prijavu kojom ističete kandidaturu za člana Parlamenta privrednika dostavite najkasnije do 3. maja 2017. godine.
Prijavu možete predati pisarnici ili dostaviti poštom na adresu  Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad, ili elektronskim putem, u obliku […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU
uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Obuka počine 09. maja 2017. godine i održava se u Novom Sadu,
utorkom i četvrtkom od 16:00 do 19:15 časova
 
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

 održava se 10. maja 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

Cilj seminara:

savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja;

prepoznavanje manipulacija i laži;
upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo);
pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane;

 Teme:          

Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

AGENDA    
Način rada: interaktivni trening – seminar je osmišljen kao kombinacija teorije, testova, radionica i vežbi.
Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja: žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  […]

Više informacija...

Obuka za izradu projekta u programu Horizont 2020

Dvodnevna obuka se održava u
Petak:  12. maja 2017. god. od: 15.00-19.30 sati
Subota: 13. maja 2017. god. od: 09.00-14.30 sati

u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I
Polaznici obuke će naučiti da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal.
Seminar je namenjen: menadžerima nižeg, srednjeg i višeg nivoa koji su uključeni u realizaciju projektnih zaduženja i aktivnosti, nosiocima aktivnosti sa zadacima implementiranja novih usluga i procesa
Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju konkurentnosti privrede. U odnosu na prethodni […]

Više informacija...

Uspostavljanje interne revizije u preduzećima

 
 
jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 17. maja 2017. god. od 9.00 do 16.00 sati u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I
 Cilj seminara: Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa internom revizijom kao komponentom korporativnog upravljanja i zakonskim mogućnostima za njeno uspostavljanje. Prezentovanje međunarodnog okvira za profesionalnu praksu kao mehanizma za definisanje svrhe, nadležnosti i odgovornosti interne revizije u preduzećima.
 Teme: 
Regulatorni okvir, praksa i značaj uspostavljanja interne revizije u preduzećima.

Primena obaveznih smernica za praktično uspostavljanje interne revizije u preduzećima.
Razmena informacija sa rukovodstvom i savetovanje.
Stvaranje dodate vrednost kroz unapređivanje sistema upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i upravljanja poslovnim procesima.

AGENDA 
Seminar je namenjen: Vlasnicima preduzeća, rukovodstvu preduzeća i licima koja se bave kontrolnim aktivnostima u preduzećima.
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (+ PDV).
PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: PRIJAVA
Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je Jelena S. Stankov, tel: 021/ 480 20 85, 065/ 8 560 382, e-mail: jelena.stankov@pks.rs.  
Autor […]

Više informacija...

Bezbednost IT infrastrukture

 
 
 
jednodnevni interaktivni trening-seminar
održva se 19. maja 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
 
Cilj i benefiti seminara:

Savladati osnovne koncepte bezbednosti IT infrastructure
Upoznati se sa vrstama napada na IT infrastrukturu
Ovladavati tenikama odbraneod napada na IT infrastrukturu
Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na IT infrastrukturu

Teme:
 Bezbednost operativnih sistema

Bezbednost računarske mreže
Napadi na računarsku mrežu

AGENDA – bezbednost IT infrastrukture    
Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi.
Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: PRIJAVA
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+PDV)
Kontakt osoba za sve informacije u PKS RPK Novi Sad je: Jelena S. Stankov, tel: 021/ 480 20 85, 065/ 8 560 382, e-mail: jelena.stankov@pks.rs.  
Autor i predavač: Doc dr. Igor Franc, […]

Više informacija...

Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta

jednodnevni interaktivni trening-seminar
održava se 29. maja 2017. godine od 10.00 do 15.15 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara: Upoznavanje polaznika sa poreskim i računovodstvenim pravilima,  vezano za uvoz robe i usluga i računovodstveno evidentiranje nabavne vrednosti i preračun kurseva stranih valuta u obligacionom odnosu; Međusobno zatvaranje obaveza prema ino dobavljaču i evidentiranje više plaćenog avansa, obaveza obaveštavanja NBS o kreditnom odobrenju.
Teme:

PRIMENA KURSEVA  KOD PRERAČUNA IZNOSA U STRANOJ VALUTI U  POSTUPKU UVOZA  DOBARA

Utvrđivanje nabavne vrednosti uvezenih dobara kada je završen  postupak carinjenja
Računovodstveno obuhvatanje uvoza robe koju vrši uvoznik u svoje ime a za račun naručioca-proizvođača
Računovodstveno  evidentiranje uvoza robe, kada carinski dug i PDV na uvoz plaća špediter u ime i za račun uvoznika
Računovodstveno evidentiranje uvoza robe koju uvoznik vrši u svoje ime i za svoj račun
Računovodstveno evidentiranje  uvoza robe koja se drži u carinskom skladištu i naknadno carini
Poreski aspekt i računovodstveno evidentiranje  usluga vezano za uvoz robe kada su  uključene u carinsku osnovicu i kada nisu uključene u carinsku osnovicu (izmene […]

Više informacija...

Upravljanje stresom

Jednodnevna interaktivna radionica
koja se održava 31. maja 2017. godine od 9.30 do 15.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
 
CILJ seminara: Usvajanje psiholoških saznanja i veština za uspešnije upravljanje stresom i optimizaciju radne i životne energije.
Seminar je namenjen: svim PREzaposlenima i svima onima koji su u poslednje vreme napeti, razdražljivi, iscrpljeni, imaju osećaj da im “izmiču konci” i sve teže I teže se nose sa izazovima turbulentne svakodnevnice..
Teme:

Razumevanje stresa kao osnovnog uzroka radne neefikasnosti i životne iscrpljenosti
Prepoznavanje signala kojima nam telo javlja da mu je previše 
Upravljanje stresom na poslu (STRES MANAGAMENT)
Izrada lične mape i strategije upravljanja stresom kroz pojedinačni rad sa mentorom
Uvežbavanje tehnika brze relaksacije
Uvežbavanje promene pristupa problemu/stresu kao jednog od alata za njegovo efikasno rešavanje (Seligmanov model)

AGENDA – Upravljanje stresom
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku ( + PDV-a).
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminar.
PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: http://www.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=2120&rb=2196
Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi […]

Više informacija...

Naplata potraživanja u stečaju

Jednodnevni seminar
koji se održava 03. juna 2017. godine od 9.00 do 16.00 sati
u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

NAPOMENA: Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-87/2017, od 27.01.2017. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji PKS – RPK Novi Sad priznaje licima koja podnose zahtev za izdavanje i zahtev za obnavljanje poslova stečajnog upravnika!
Teme:

Razlučni poverilac
Založni poverilac
Izlučni poverilac
Stečajni poverilac
Primeri iz sudske prakse
Izvršni postupak u Srbiji-opšti aspekti u okviru novih zakonskih izmena
Pravni lekovi u izvršnom postupku
Izvršitelji
Primeri iz prakse izvršitelja

Cilj seminara: Upoznavanje sa zakonski regulisanim putem za rešavanje problemskih situacija za brzo i efikasno ostvarivanje prava na naplatu potrazivanja, odnosno ostvarivanja imovinskih prava pravnih subjekata, kao i  sa stavovima koje je zauzela sudska praksa povodom spornih pitanja.
Seminar je namenjen: stečajnim upravnicima, javnim izvršiteljima, asistentima i  knjigovođama stečajnih upravnika, advokatima, predstavnicima Privrednih sudova, banaka i kompanija.
Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku ( + PDV-a).
Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru
Prijavljivanje se vrši isključivo putem elektronske […]

Više informacija...

Javni nastup

koji se održava 09. i 12. juni 2017. god. od 9.00 do 16.00 časova u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10
U savremenom poslovanju, javni nastup je veoma važan faktor uspeha. Da bi postigao svoju svrhu i da bi bio zapažen,  više nije dovoljno da javni nastup bude samo korektan, on mora biti izuzetan, autentičan i uverljiv. Ovaj trening-seminar je kreiran sa ciljem da u neposrednom, opuštenom kontaktu sa kamerom, u zaštićenim uslovima i uz stručno vodjstvo, ponudi ekspertska znanja i veštine i zanatske tajne, neophodne za kreiranje vrhunskog javnog nastupa, s posebnim akcentom na nastupe pred TV kamerama.
Cilj seminara: Usvajanje psiholoških saznanja, veština i zanatskih tajni za kreiranje vrhunskog javnog nastupa i uspešnu prezentaciju, s posebnim akcentom na nastupe pred TV kamerama u neposrednom, opuštenom kontaktu sa kamerom, u zaštićenim uslovima i uz stručno vodjstvo psihologa i dugogodišnjeg novinara.
Trening-seminar je namenjen:
direktorima, menadžerima, rukovodiocima, osobama na javnim funkcijama, PR-menadžerima, prezenterima, promoterima i svima koji u okviru svog posla imaju obavezu javnog nastupanja, […]

Više informacija...
Skoči na traku sa alatkama