Sve najave

Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Ispitni rok IX / 2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje
10. decembra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili  poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
  Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 30. novembar 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

fotokopiju očitane lične karte
dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati)

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.
Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam […]

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

Jednodnevni interaktivni trening-seminar održaće se 11. decembra 2018. godine od 9.30 do 15.00 časova u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Bela sala, II sprat.
Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  organizacijama koje žele da […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju – predstojeće obuke

U skladu sa tačkom 7. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju imaju obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.
Takođe, tačkom 8. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavljanje tih poslova – ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje).
Dokaz je potrebno da dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja […]

Više informacija...

Kontrola mrežnog saobraćaja alatom „Wireshark“

Seminar će se održati 13.12.2018. godine, od 9.30 do 15.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala.
Seminar je namenjen stručnjacima u oblasti IT, sistem administratorima za bezbednost, mrežnim administratorima i ostalim licima sa naprednim IT znanjima.
Cilj seminara:

Savladati rad sa alatom Wireshark za kontrolu mrežnog saobraćaja
Upoznati se sa različitim načinima prikupljanja podataka iz mreže
Upoznati se sa naprednim filterima u alatu
Naučiti kako pronaći uska grla i problematične pakete

PREDAVAČ: doc. dr Igor Franc.
Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Polaznici dobijaju:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.
Kontakt: Danijela Nišavić (+381 21)48 020 88 i  (+381 64) 11 94 735, danijela.nisavic@pks.rs / www.rpkns.com
Pozivno pismo sa agendom

Više informacija...

Finansije za nefinansijere

Dvodnevni seminar po povlašćenoj kotizaciji
27-28. novembar 2018. godine, od 9 do 17 sati, PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala
Seminar je namenjen:

Top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
Svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka
Svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije i ostalim zainteresovanim za ovu oblast

TEME:

Uvod u računovodstvo i finansije
Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling)
Bilans stanja
Sredstva – imovina: osnovna, obrtna
Obaveze: kratkoročne, dugoročne
Analiza likvidnosti i solvetnosti kompanije – kratkoročni i dugoročni aspekt likvidnosti
Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti
Bilans uspeha
Princip vremenskog razgraničenja
Obračun i tumačenje različitih nivoa profita u poslovanju
Obračun EBITDA pokazatelja i EBITDA marže
Obračun stvarne novostvorene vrednosti – EVA
Bilans tokova gotovine
Amortizacija i metodi obračuna amortizacije
Metode vodjenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene)
Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management)
Analiza operativog ciklusa gotovine
Tokovi gotovine i indirektan metod
Analiza bilansa
Finansijski pokazatelji – likvidnosti, profita i rentabilnosti
Du Pont model rentabilnosti
Vrste troškova; fiksni, varijabilni, […]

Više informacija...

Prijatelj porodice – nova nagrada PKS

Vlada Srbije i Privredna komora Srbije, po ugledu na najbolju svetsku praksu, ustanovile su nagradu „Prijatelj porodice” – priznanje kompanijama da su uz dobre poslovne rezultate, u svojim kolektivima izgradile porodično – prijateljsko okruženje koje zaposlenima omogućava usklađivanje rada i roditeljstva. Konkurs za nagradu biće raspisan 1. septembra, a prva priznanja očekuju se u novembru.
Olivera Simović, direktor PKS – RPK Novi Sad, gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije Vojvodine, istakla je da sva preduzeća koja posluju u Srbiji mogu da se kandiduju i da će nagrade biti dodeljene u tri kategorije – mala i srednja preduzeća, velike kompanije i javna preduzeća.
Kriterijumi za dobijanje nagrade biće, između ostalog, flesksibilnost u pogledu korišćenja slobodnih dana i odmora, u pogledu radnog vremena, briga o deci zaposlenih, podsticanje rađanja, podrška porodici, smanjenje stresa kao najvažniji, kao i tržišni finansijski pokazatelji i percepscija stručne i opšte javnosti.
Simović je dodala da se u Privrednoj komori Srbije razmatra mogućnost dodeljivanja novčanih nagrada i mogućnost da se kompanijama […]

Više informacija...