Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo (MSPP)

Zašto privrednik iz Nemačke investira u Srbiju?

Na nedavno održanom poslovnom forumu u Franfurtu oko 200 nemačkih privrednika iskazalo je interesovanje za poslovanje u Srbiji. Šta naša zemlja nudi osim kvalitetne i jeftine radne snage?
Kapital traži sigurnost i predvidljivost, a kada se Srbija posmatra recimo iz Frankfurta, onda uslovi ne deluju uvek predvidljivo. Međutim, čini se da se nešto menja…
Radnici “dobro obrazovani i motivisani”
Thomas Masen već dve godine posluje u Srbiji. Njegova firma Rhenus logistic ima predstavništvo u Beogradu i Masen kaže da je zadovoljan. To je samo jedan od investitora koji su protekle nedelje učestvovali na Privrednom forumu o Srbiji u Frankfurtu, finansijskom sedištu ne samo Nemačke, već i Evrope, ali i najvećem gradu nemačke pokrajine Hesen.
Hesen je, inače, po broju stanovnika nešto manji od Srbije, ali od nje ima skoro deset puta veći bruto društveni proizvod (BDP). Zašto bi se neko iz tako bogatog i uspešnog nemačkog regiona odlučio da investira u Srbiju? Možda upravo zato što je u njemu BDP po glavi stanovnika […]

Više informacija...

Institucionalna podrška

MINISTARSTVO PRIVREDE
Tel: 011/ 36 42 701, 36 42 702
e-mail: kabinet@privreda.gov.rs
www.privreda.gov.rs

MINISTARSTVO FINANSIJA
Tel: 011/  364 26 56
e-mail: kabinet@mfin.gov.rs
www.mfin.gov.rs

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Tel: 011/ 29 29 800
www.nsz.gov.rs
Filijala Novi Sad
Tel: 021/ 488-55-99
 
RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE
Tel:  011/ 3398 900
E-mail: office@ras.gov.rs
www.ras.gov.rs
 
AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ AP VOJVODINE
Tel: 021/ 453 960
E-mail: office@vojvodina-rra.rs
www.vojvodina-rra.rs
 
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Tel: 021/487-4611
E-mail: office.privred@vojvodina.gov.rs
www.spriv.vojvodina.gov.rs
 

Više informacija...

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Zajednica preduzetnika je oblik organizovanja i rada preduzetnika, koji su za obavljanje privredne delatnosti osnovali radnju, odnosno drugi oblik poslovanja  i koji su preko svojih opštih udruženja preduzetnika članovi Regionalne privredne komore Novi Sad.
Članovi Zajednice su opšta udruženja preduzetnika sa područja Regiona.
Udruženja su osnovana radi zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja preduzetnika, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mera za poboljšanje uslova poslovanja, ekonomskog položaja i socijalne sigurnosti, kao i radi razmatranja i rešavanja drugih pitanja od zajedničkog interesa za preduzetnike.
Na području RPK Novi Sad registrovana su opšta udruženja preduzetnika za opštine: Bač, BačkaPalanka, Beočin, Bečej, Vrbas, Žabalj, Novi Sad, Srbobran,Temerin i Titel.

Više informacija...

Žensko preduzetništvo

Grupacija za žensko preduzetništvo osnovana je sa ciljem da pomogne preduzetnicama da unaprede postojeći  ili otpočnu sopstveni biznis putem informacija, sticanja novih znanja, veština, kontakata i umrežavanja na lokalnom i regionalnom nivou.
Članica  Grupacije za žensko preduzetništvo može biti:

vlasnica malog i srednjeg  preduzeća, radnje,
direktorica  malog i srednjog preduzeća,
žena koja želi da započne sopstveni biznis,
žena na rukovodećim funkcijama u institucijama koje se bave podrškom sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Više informacija...

Savet Centra

Koordinator centra
1. Veljko Anđelić, sekretar, Udruženje samostalnih zanatlija Novog Sada
Savet Centra
2. Tatjana Vidović, direktor, Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Novi Sad
3. Ljubica Savić, v.d. načelnik, Gradska uprava za privredu
4. Nada Novosel, koordinator odeljenja za kontrolu, Poreska uprava, Regionalno odeljenje Novi Sad
5. Božo Janković, generalni direktor „Enterijer Janković“ doo
6. dr Zovran Jelkić, direktor, str „Best fashion“
7. Zvezdana Marijanac, direktor „Vitorog promet“ doo
8. Milovan Zeljković, generalni direktor „Best izgradnja“ doo
9. Mihajlo Stojkov, direktor štamparija „Stojkov“ doo
10. Radojica Korać, vlasnik „Korać R“ doo
11. Boris Lukač, direktor „Neolink“ doo
12. Marko Dondur, direktor „Tehnika MB“ doo
13. Aleksandar Crnogorac, generalni direktor „Termovent SC“doo
14. Jelena Maćešić, generalni direktor „Albus“ ad
15. Vilana Banjanović, menadžer prodaje „Vegavita“doo
O pitanjima koja razmatra, Savet zauzima stavove, donosi zaključke i preporuke, pokreće inicijative koje upućuje organima Regionalne privredne komore Novi Sad i drugim nadležnim organima i organizacijama.
Savet može obrazovati stalna ili povremena radna tela (komisije, sekcije, grupacije i sl.), radi razmatranja pitanja iz svog delokruga rada.

Više informacija...

O Centru za mala i srednja preduzeća, trgovinu i usluge

Centar za mala i srednja preduzeća, trgovinu i usluge svojim  aktivnostima pomaže stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj  malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.
Osnovne aktivnosti su:
•    sagledavanje uticaja mera ekonomske politike i zakonske  regulative na  poslovanje MSPP i predlaganje nadležnim državnim organima donošenje novih, ili izmene postojećih mera i zakonskih propisa,
•    pružanje pomoći MSPP za obezbeđivanje finansijskih sredstava pod povoljnijim uslovima od fondova za razvoj Republike Srbije i AP Vojvodine, Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, Nacionalne službe za zapošljavanje, poslovnih banaka, fondova Evropske unije i drugih međunarodnih institucija  i organizacija,
•    praćenje i analiza uticaja poreske politike na privređivanje i razvoj preduzeća i preduzetnika i predlaganje poreskih olakšica i stimulacija na ulaganje sredstava za izgradnju, proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta,
•    organizovanje edukacija, u saradnji sa obrazovnim, naučnim i stručnim institucijama  (seminari, prezentacije, obuke, radionice…) bitne za podsticanje razvoja postojećih i osnivanje novih MSPP,
•    pružanje pomoći  u radu Opštih udruženja preduzetnika sa područja Regiona,
•    podsticanje razvoja MSPP kroz […]

Više informacija...

Najčešća pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA
Koju dokumentaciju treba priložiti prilikom registracije družtva s ograničenom odgovornošću?Dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom podnošenja zahteva za registraciju osnivanja društva s ograničenom odgovornošću:• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);• akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), s overenim potpisima osnivača;• potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;• overen potpis zastupnika;• naknada za registraciju u iznosu od 3.000,00 dinara.
Koje uslove treba da ispunjava fizičko lice da bi moglo otvoriti radnju?Fizičko lice prema Zakonu o privatnim preduzetnicima može osnovati radnju ako ispunjava sledeće uslove:– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,– da je poslovno sposoban,– da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje određenih delatnosti, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti,– da ima opremu […]

Više informacija...

Usluge

 Pomoć pri osnivanju preduzeća i radnji
 Informacije o programima  i konkursima finansijske podrške osnivanja i podsticanja   razvoja  malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
Organizovanje seminara, radionica, pripremne nastave i drugih vidova stručnog usavršavanja
Informacije o zakonskoj regulativi i tumačenja  pojedinih zakonskih odredbi po zahtevu privrednih subjekata
Posredovanje kod kooperativnog i  poslovnog  povezivanja malih i srednjih preduzeća  i preduzetnika
Organizovanje prezentacija  proizvoda i usluga malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
Organizovanje učešća i poseta sajmovima u zemlji i inostranstvu
Davanje podataka iz baze podataka RPK Novi Sad  na zahtev privrednih subjekata

Više informacija...

Poslovno planiranje

POSLOVNI PLAN
Poslovni planovi se pišu s ciljem da informišu one koji znaju malo, ili ne znaju ništa o nekom preduzeću i zato je veoma važno dati detaljan opis njegovog istorijata, poslova kojima se bavi i daljih planova. Izradom poslovnih planova utvđuju se kvantifikovani, finansijki mogući i ostvarivi budući planovi preduzeća.
Svaki poslovni plan, treba da obuhvati :
• Tekuće poslovanje i rezultate iz prethodnog perioda:– Istorijat od osnivanja preduzeća– Oblik vlasništva i kontrole nad preduzećem– Položaj preduzeća u okviru sektora u kome radi– Opis proizvoda ili usluga– Sadašnje poslove, organizaciju, rukovođenje i zaposlene – Finansijske rezultate i ključne pokazatelje uspešnosti – Analizu snage i slabosti preduzeća, kao i prilike i opasnosti iz okruženja i konkurencije.
• Opis proizvoda/usluga koji su predmet investicije
• Tržište i marketing• Finansijske projekcije, analize i izvore finansiranja:– Prikaz svih očekivanih […]

Više informacija...

Osnivanje privrednih subjekata

PRAVNI OSNOV
1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA («Službeni glasnik RS» br. 125/04)2, ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA («Službeni glasnik RS» br. 55/04, 61/05)3. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE («Službeni glasnik RS» br. 55/04) 4. ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA („Sl. glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Sl. glasnik RS“, br. 19/91, 46/91, 31/93- odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 35/2002, 55/04, 61/05, 101/05)5. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA («Službeni list SRJ» br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98, 74/99)6. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA («Službeni list SRJ» br. 3/02 i 5/03)7. ZAKON O ZADRUGAMA («Službeni glasnik SRJ» br.41/96, 12/98 «Službeni glasnik SRS» br. 57/89; «Službeni glasnik RS» br. 46/95, 101/05, 34/06)
PRIVREDNI SUBJEKTI
1. Privredno društvo2. Zadruga i zadružni savez3. Preduzetnik
PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
1. Ortačko društvo 2. Komanditno društvo 3. Društvo s ograničenom odgovornošću 4. Akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno)
ORTAČKO DRUŠTVO
Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka […]

Više informacija...