Osnivanje privrednih subjekata

Privredna društva

OSNIVANJE I REGICISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA
Pravni osnov:

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14)
Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, 99/11, 83/14)
Zakon o Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br 55/04, 111/09, 99/11)
Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br 104/09)
Uredba o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br 54/10)
Pravilnik o sadržaju registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 6/12)
Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 119/13)

PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Ortačko društvo
Komanditno društvo
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Akcionarsko društvo

ORTAČKO DRUŠTVO
Ortačko društvo je društvo dva ili više ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva.Ortaci u društvo unose uloge jednake vrednosti, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno i stiču udele u društvu srazmerne svojim ulozima u društvo, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno.Nenovčani ulozi mogu biti u […]

Više informacija...

Preduzetnik

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.
Fizičko lice upisano u poseban registar koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom, ako je tim propisom to odeređeno.
Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.
Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom. Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i sedište.
Registracija:
Za registraciju osnivanja preduzetnika prilaže se:

jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registraciju u jedinstveni registar poreskih obveznika,
fotokopija lične karte za domaće fizičko lice, a za strana lica fotokopija pasoša (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj […]

Više informacija...

Zadruga i zadružni savez

Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica u kojoj oni, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese.

Zadruge se osnivaju kao zemljoradničke – opšte i specijalizovane (žitarske, voćarske, vinogradarske, reparske, stočarske, pčelarske, domaće radinosti i sl.), stambene, potrošačke, zanatske, zdravstvene, omladinske, studentske i učeničke, kao i druge vrste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe i vršenje usluga, u skladu sa zakonom.

Za registraciju osnivanja zadruge prilaže se:

jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
ugovor o osnivanju,
dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice fotokopija lične karte, a za stranca fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako […]

Više informacija...