II ispitni rok za sticanje licence za profesionalnog upravnika

II ispitni rok za sticanje licence za profesionalnog upravnika

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavljuje

Ispitni rok II/2017 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 20. septembra 2017. godine

 

Prijave uz ostale dokumenta se mogu podneti na tri načina:

  1. Elektronsko popunjavanje prijave

Za klijente koji imaju elektronski sertifikat ili ličnu kartu sa čipom, omogućili smo popunjavanje elektronske prijave, link  http://usluge.pks.rs/#!/app/home  – profesionalni upravnici zgrada (servis jei aktivan od ponedeljka, 10.07.2017. god.)

Prednosti elektronskog popunjavanja prijave su: pregled statusa prijave, on-line dobijanje informacija u vezi sa rezultatima ispita i on-line preuzimanje uverenja o položenom ispitu.

  1. Prijavljivanje putem e-mail-a

Obrazac za popunjavanje prijave možete preuzeti u word-u: PRIJAVA

Elektronski popunjen obrazac zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti na e-mail: upravnik@pks.rs

  1. Prijavljivanje preporučenom poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Pored prijave, kandidati podnose i ostala dokumenta:

  • fotokopiju očitane lične karte
  • dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)

Nakon primljene prijave i kompletne dokumentacije, dostaviće se predračun za uplatu naknade za polaganje ispita, izdavanja licence i upisa u Registar na elektronsku adresu (e-meil) koji navedete u prijavi.

Vi naknadno dostavljate skenirani dokaz o uplati  na e- mail: upravnik@pks.rs!

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.

Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom

je 10. septembar 2017. godine

Sve dodatne informacije nalaze se na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&t=5   kao i Obrazac zahteva za prijavu ispita na tabu (kućici) – Profesionalni upravnik – Prijava ispita: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&t=5 .

Naknada za  polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi  15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV)

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na tabu (kućici) – Profesionalni upravnik – Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita.

Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na tabu (kućici) – Profesionalni upravnik – Raspored polaganja usmenog dela.

Molimo kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta.

Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo.

Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti.

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *