Kineski privrednici posetili Novi Sad

Kineski privrednici posetili Novi Sad

De­le­ga­ci­ja Aso­ci­ja­ci­je ki­ne­skih pri­vred­ni­ka u Voj­vo­di­ni, ko­ju je pred­vo­dio pred­sed­nik Aso­ci­ja­ci­je Džu Jun­vei, po­se­t­la je Skup­šti­nu gra­da No­vog Sa­da. Go­ste iz Ki­ne pri­mi­li su pred­sed­nik Skup­šti­ne Zdrav­ko Je­lu­šić i šef Kan­ce­la­ri­je za eko­nom­ski raz­voj Go­ran Se­čuj­ski.

 

 

Raz­go­va­ra­lo se pr­ven­stve­no o mo­de­li­ma sa­rad­nje srp­skih i ki­ne­skih pri­vred­ni­ka ko­ja bi se ostvari­la pre­ko Aso­ci­ja­ci­je. Na sa­stan­ku je is­tak­nu­to da Aso­ci­ja­ci­ja mo­že pred­sta­vlja­ti most sarad­nje pri­vred­ni­ka Sr­bi­je i Ki­ne i da na in­sti­tu­ci­o­na­lan na­čin mo­že do­pri­ne­ti raz­vo­ju ekonomske sa­rad­nje dve­ju ze­ma­lja. Na­gla­še­no je da je Kan­ce­la­ri­ja za eko­nom­ski raz­voj gra­da otvo­re­na i do­stup­na za sva­ku sa­rad­nju s po­ten­ci­jal­nim in­ve­sti­to­ri­ma i po­moć, kao i usta­no­va­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma, po­put Aso­ci­ja­ci­je ki­ne­skih pri­vred­ni­ka u Voj­vo­di­ni, u ci­lju pri­vla­če­nja in­ve­sti­ci­ja u No­vi Sad, kao i raz­vo­ja po­slov­nog okru­že­nja u na­šem gra­du.

“Si­gu­ran sam da će no­vo­sad­ski i voj­vo­đan­ski po­li­tič­ki esta­bli­šment po­dr­ža­ti po­ten­ci­jal­ne pro­jek­te za pro­iz­vod­nju, kao i za­jed­nič­ke na­stu­pe na tr­ži­štu“, re­kao je Zdrav­ko Je­lu­šić. “Za­to je ve­o­ma bit­no ne­go­va­nje kon­ta­ka­ta i po­ve­zi­va­nje srp­skih i ki­ne­skih pri­vred­ni­ka jer na taj na­čin po­ten­ci­jal­ni pro­jek­ti mo­gu da za­ži­ve.”

Pred­sed­nik Aso­ci­ja­ci­je ki­ne­skih pri­vred­ni­ka u Voj­vo­di­ni Džu Jun­vei je uka­zao na to da predstavni­ci Aso­ci­ja­ci­je obi­la­ze me­sta po Voj­vo­di­ni da bi uvi­de­li na ko­jim pro­jek­ti­ma je mo­gu­ća sa­rad­nja. On je do­dao i da „ose­ća­ju da Grad No­vi Sad da­je pu­nu po­dr­šku ra­du Aso­ci­ja­ci­je”, istovre­me­no se za­hva­liv­ši na pri­je­mu u Skup­šti­ni gra­da.

Sa­stan­ku je pri­su­stvo­vao i di­rek­tor Kon­fu­ci­je­vog in­sti­tu­ta – Or­gan­ka u No­vom Sa­du Džao Jouhua, ko­ji je re­kao da se u pet gra­do­va u Sr­bi­ji or­ga­ni­zu­ju kur­se­vi ki­ne­skog je­zi­ka.

Aso­ci­ja­ci­ja ki­ne­skih pri­vred­ni­ka Voj­vo­di­ne osno­va­na je de­cem­bra pro­šle go­di­ne i oku­plja kineske pri­vred­ni­ke iz re­gi­o­na Voj­vo­di­ne. Ta aso­ci­ja­ci­ja deo je Aso­ci­ja­ci­je ki­ne­skih pri­vred­ni­ka Sr­bi­je.  

 

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *