Održana OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

Održana OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

WP_20151031_001

Regionalna Privredna komora Novi Sad u saradnji sa Partnerima za demokratske promene Srbija organizovala je petodnevni akreditovani trening koji je održan u periodu od 27. do 31. oktobra 2015. godine u sali Tranzicionog centra kompanije NIS u Novom Sadu.

Obuka je organizovana u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS, br. 146/14)“, akreditovana je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i jedan je od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

WP_20151027_008

Tokom petodnevne obuke, detaljno su obrađene sledeće teme:

•Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova

•Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)

•Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta

•Veštine komunikacije, Upravljanje sukobima

•Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije

•Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora

•Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i učešće trećih lica

•Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada, zaključenje sporazuma

•”Best practices“ medijatora iz SAD i Evrope, praktični primeri, vežbe i simulacije

•Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja

Na osnovnoj obuci za posrednike-medijatore, polaznici su stekli znanja iz oblasti prava u skladu sa zakonskim okvirom i definicijom medijacije kao dobrovoljnog, poverljivog, brzog i efikasnog načina mirnog rešavanja sporova, unapredili veštine komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakodnevnom radu.

Praktičan rad na kokretnim primerima posredništva-medijacije najviše je doprineo usvajanju veština za obavljanje poslova posrednika – medijatora u rešavanju sporova.

Zbog velikog interesovanja javnosti, obuka će se održati u novim terminima, od 14. do 18. decembra 2015. godine.

Ministarstvo pravde je objavilo javni poziv za izdavanje dozvola za posredovanje u rešavanju sporova i upis u Registar posrednika, a za obavljanje poslova posrednika, lice mora da ispunjava sledeće uslove:

-da je poslovno sposobno;

-da je državljanin Republike Srbije;

-da je završilo osnovnu obuku za posrednika;

-da ima visoku stručnu spremu;

-da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;

-da ima dozvolu za posredovanje;

-da je upisano u Registar posrednika.

Zahtev se podnosi na obrascu koji je odštampan uz javni poziv ili se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde: www.mpravde.gov.rs, rubrika „aktuelno-obaveštenja”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja povodom javnog poziva za imenovanje posrednika je Jelena Ivković, telefon broj 011/3622-342, e-mail: jelena.ivkovic@mpravde.gov.rs.

Predavači na obuci su:

Dr Jelena Arsić

Diplomirana pravnica, fasilitatorka i porodična medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Pitsburg, SAD, odbranivši magistarski rad iz oblasti porodične medijacije. Sertifikat za sudskog porodičnog medijatora stekla pri Centru za medijaciju i pravo u Pitsburgu. Aktivna u oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova od 2003. godine, istovremeno se usavršavajući u oblasti porodične i privredne medijacije. Od 2008. godine konsultant IFC – World Bank u Srbiji u oblasti medijacije. Bila je članica radne grupe za izradu nacrta novog Zakona o medijaciji. Autorka je nekoliko priručnika, studija i drugih tekstova iz oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova. Zaposlena je kao docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

 

Dragana Ćuk Milankov

Psiholog, fasilitatorka i medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao klinički psiholog i psihoterapeut. Aktivna u oblasti medijacije od 2002 godine. Članica više nacionalnih ekspertskih grupa. Autorka mnogih priručnika i publikacija.

Blažo Nedić

Advokat, konsultant, trener i medijator, licenciran od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Medijacijom se bavi od 2002. godine. Predsednik je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Regionalni medijator Svetske banke (World Bank Group Office of Mediation Services) za Srbiju, Hrvatsku, BIH, Crnu Goru, Makedoniju, Bugarsku i Albaniju. Kao medijator akreditovan je od strane ADR Grupe iz Velike Britanije, i American Bar Association (ABA) Dispute Resolution Section. Medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Učestvovao u preko 150 medijacija u Srbiji i regionu, Velikoj Britaniji i SAD.

Član Advokatske komore Srbije od 1996.g. i stalni sudski prevodilac za engleski jezik pri Višem sudu u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991.g, postdiplomske studije iz oblasti međunarodnog privrednog prava završio u Londonu 1995. Radio u advokatskoj praksi u Velikoj Britaniji i Srbiji. Od 2001–2008.g. radio kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima reforme sudstva, advokature, zakonodavstva, pravnog obrazovanja, pravne etike i alternativnog rešavanja sporova (ADR). Od 2008. godine radi u organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija na projektima jačanja vladavine prava, primene medijacije i ADR-a, razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava. Bio je član radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije za izradu novog Zakona o medijaciji, trenutno je član radne grupe za Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Autor je više priručnika, prezentacija i tekstova iz oblasti reforme pravnog sistema, medijacije i ADR-a. 2014. godine stekao je Sertifikat iz naprednog pregovaranja na Harvard Law School. Od oktobra 2014.g. angažovan je kao gostujući predavač na Klinici za medijaciju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govori engleski i francuski, medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Partneri Srbija razvili su bogato iskustvo u primeni medijacije, obuke i savetovanja kroz podršku različitim institucijama u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije i akreditovani su od strane Ministarstva pravde RS za organizovanje osnovne i specijalizovanih obuka za medijatore, kao i specijalizovane obuke za medijatore u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja. Partneri Srbija pružaju usluge medijacije brojnim međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama, učestvovali su u radu Radne grupe Ministarstva pravde za izradu novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, a kroz brojne projekte u ovoj oblasti pomogli su i uspostavljanje sistema medijacije u okviru službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, podržali su osnivanje prvog Centra za mirno rešavanje sporova u lokalnoj zajednici na Opštini Voždovac i četiri kancelarije lokalnih ombudsmana, te pružaju podršku Centru za usluge i medijaciju PKS u postupku sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava sa ciljem poboljšanja poslovne i investicione klime u Srbiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *