Osnivanje privrednih subjekata

Osnivanje privrednih subjekata

PRAVNI OSNOV

1. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA («Službeni glasnik RS» br. 125/04)
2, ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA («Službeni glasnik RS» br. 55/04, 61/05)
3. ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE («Službeni glasnik RS» br. 55/04)
4. ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA („Sl. glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Sl. glasnik RS“, br. 19/91, 46/91, 31/93- odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 35/2002, 55/04, 61/05, 101/05)
5. ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA («Službeni list SRJ» br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98, 74/99)
6. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA («Službeni list SRJ» br. 3/02 i 5/03)
7. ZAKON O ZADRUGAMA («Službeni glasnik SRJ» br.41/96, 12/98 «Službeni glasnik SRS» br. 57/89; «Službeni glasnik RS» br. 46/95, 101/05, 34/06)

PRIVREDNI SUBJEKTI

1. Privredno društvo
2. Zadruga i zadružni savez
3. Preduzetnik

PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA

1. Ortačko društvo
2. Komanditno društvo
3. Društvo s ograničenom odgovornošću
4. Akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno)

ORTAČKO DRUŠTVO

Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka i radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom, koje za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Ortaci su solidarno odgovorni za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako s poveriocem nije drugačije ugovoreno.
Ulog ortaka u ortačko društvo može biti u novcu, stvarima i pravima, kao i u radu ili uslugama koji su izvršeni ili treba da budu izvršeni.
Ulozi ortaka su jednake vrednosti.

Registracija
Uz registracionu prijavu osnivanja ortačkog društva prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);
• osnivački akt društva, s overenim potpisima osnivača;
• ako je ortak preneo pravo poslovođenja na treće lice, overen potpis tog lica;
• naknada za registraciju u iznosu od 4.000,00 dinara

KOMANDITNO DRUŠTVO

Komanditno društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). Za svoje obaveze komanditno društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
Ulog komanditora u komanditno društvo može biti novčani i nenovčani, uključujući i izvršeni rad i usluge u komanditnom društvu.
Komanditor u komanditno društvo unosi ceo ugovoreni ulog pre sticanja svojstva komanditora.

Registracija
Uz registracionu prijavu osnivanja komanditnog društva prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
• osnivački akt društva, s overenim potpisima osnivača;
• potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio
  novčani ulog;
• sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga komanditora, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
• overen potpis zastupnika;
• naknada za registraciju u iznosu od 4.000,00 dinara.

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Društvo s ograničenom odgovornošću je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica (najviše 50), u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Za svoje obaveze društvo s ograničenom odgovornošću odgovara celokupnom svojom imovinom.
Član društva ne odgovara za obaveze društva osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.
Ako se broj članova društva poveća do 100 i taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, društvo menja formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.
Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. Ulozi članova društva ne moraju biti jednake vrednosti.
Novčani deo osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun društva do registracije društva, a ostatak u roku od dve godine od dana registracije.
Za osnivanje finansijskih i osiguravajućih organizacija i privrednih društava koja obavljaju zakonom određene delatnosti kao društvo sa ograničenom odgovornošću, posebnim zakonom se može odrediti veći minimalni osnovni kapital.

Registracija
Uz registracionu prijavu osnivanja društva s ograničenom odgovornošću prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
• osnivački akt društva (odluka ili ugovor), s overenim potpisima osnivača;
• potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;
• sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
• overen potpis zastupnika;
• naknada za registraciju u iznosu od 4.000,00 dinara.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Akcionarsko društvo je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije.
Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovinu društva.
Ulog u akcionarsko društvo u zamenu za izdavanje akcija može biti u novcu ili u stvarima i pravima, a ne u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršeni ili budući. Izuzetno, nenovčani ulog u zatvoreno akcionarsko društvo može biti u izvršenom radu ili u uslugama društvu ako je to određeno osnivačkim aktom.
Ugovoreni ulozi koji se unose u novcu uplaćuju se do registracije društva i to najmanje 50% nominalne vrednosti upisanih akcija, odnosno 50% računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, a ostatak se uplaćuje u roku od dve godine od dana registracije društva.
Ako se akcije ili druge hartije od vrednosti stiču unošenjem stvari i prava, njihovo plaćanje se vrši unošenjem tih stvari i prava u imovinu društva najkasnije u roku od dve godine od dana registracije društva.
Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica i može imati najviše 100 akcionara. Ukoliko se ovaj broj poveća i održi duže od godinu, dana to društvo postaje otvoreno akcionarsko društvo. Zatvoreno društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom niti na drugi način nuditi akcije javnim putem.
Otvoreno akcionarsko društvo je društvo čiji osnivači u vreme njegovog osnivanja upute javni poziv za upis i uplatu akcija, javnom ponudom i prospektom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. U skladu s ovim zakonom, ono može biti kotirano i nekotirano. Otvoreno akcionarsko društvo ne može ograničiti prenos akcija trećim licima.

Registracija
Uz registracionu prijavu osnivanja zatvorenog akcionarskog društva prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);
• osnivački akt (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;
• izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;
• sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
• odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
• overen potpis zastupnika;
• naknada za registraciju 10.200,00 dinara.

Uz registracionu prijavu osnivanja otvorenog akcionarskog društva prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša – za fizičko lice i/ili izvod iz registra za pravno lice);
• osnivački akt društva (odluka ili ugovor), s overenim potpisima osnivača;
• izveštaj banke o upisanim akcijama;
• izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;
• dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), s odobrenjem prospekta od strane
   nadležnog organa;
• procena vrednosti nenovčanog uloga osnivača od strane ovlašćenog procenjivača;
• odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
• overen potpis zastupnika;
• naknada za registraciju 4.000,00 dinara.

Z A D R U G A

Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica u kojoj oni, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese.
Zadruge se osnivaju kao zemljoradničke – opšte i specijalizovane (žitarske, voćarske, vinogradarske, ratarske, stočarske, pčelarske, domaće radinosti i sl.), stambene, potrošačke, zanatske, zdravstvene, studentske, omladinske i učeničke, kao i druge vrste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe i vršenje usluga.

Registracija
Uz registracionu prijavu osnivanja zadruge prilaže se:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);
• akt o osnivanju (odluka ili ugovor);
• zapisnik sa osnivačke skupštine;
• izjava osnivača o tome da su obezbedili ulog u skladu s aktom o osnivanju, ako ta izjava nije sadržana u pomenutom aktu;
• odluka o imenovanju direktora zadruge, ako nije imenovan aktom o osnivanju;
• overen potpis zastupnika;
• naknada za registraciju u iznosu od  4.000,00 dinara.

Z A D R U Ž N I  S A V E Z

Zadružni savez je samostalna interesna i stručno-poslovna organizacija, koja se osniva radi unapređenja delatnosti zadruga i zaštite njihovih zajedničkih interesa.
Zadružni savez se osniva po vrstama zadruga i za određenu teritoriju, kao okružni za određeno područje i područje pokrajina i teritoriju Republike

Registracija
Uz registracionu prijavu osnivanja zadružnog saveza prilaže se:
• ugovor o osnivanju zadružnog saveza;
• odluka o imenovanju zastupnika;
• overen potpis zastupnika;
• naknada za registraciju u iznosu od 4.000,00 dinara.

P R E D U Z E T N I K

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.
Preduzetnikom se smatra i fizičko lice upisano u posebni registar, koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima, ako je tim propisima to određeno.
Preduzetnik odgovara za sve obaveze iz obavljanja delatnosti celokupnom imovinom.
Preduzetnik delatnost obavlja pod svojim ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, uz dodatak naziva «preduzetnik» ili skraćenice «pr».

Registracija
Uz zahtev za registraciju preduzetnika, prilaže se:
• dokaz o identitetu preduzetnika (fotokopija lične karte ili pasoša);
• naknada za registraciju u iznosu od 1.000,00 dinara.
Ako preduzetnik ne obavlja delatnost pod svojim imenom, već pod drugim nazivom, dužan je da taj naziv prijavi Agenciji za privredne registre.

Registracija privrednih subjekata se obavlja u Agenciji za privredne registre u Beogradu.
Adresa Agencije: 11000 Beograd, Brankova 25;  tel: 011/ 2023 350;  fax: 011/ 3331 410;
web: www.apr.gov.rs ;  e-mail: registar@apr.gov.rs

Agencija je osnovala organizacionu jedinicu u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina 24., telefon: 021/4754 308.

 

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *