Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

 

Koji propisi regulišu rad stranog predstavništva i da li prilikom zaključivanja ugovora o radu sa zaposlenima u predstavništvu postoje posebni kolektivni ugovori ili se primenjuju oni koji važe i za domaća pravna lica?
Budući da se predstavništva upisuju u registar u koji se upisuju pravna lica, odnosno privredna društva u skladu sa propisima Republike Srbije i da ne postoji poseban propis koji uređuje rad predstavništava, predstavništvo stranog lica dužno je da se u svom radu pridržava propisa Republike Srbije. To znači da se na rad predstavništva primenjuju propisi koji važe za domaća pravna lica.

Koja su dokumenta neophodna za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu?
Za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se uvoze, odnosno izvoze, nadležna su dva sektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u zavisnosti od vrste proizvoda koji se kontroliše, to su:
  – Sektor za inspekcijski nadzor – Odsek za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu
  – Uprava za veterinu – Granična veterinarska inspekcija

U postupku kontrole kvaliteta radi izvoza, odnosno uvoza, izdaju se sledeća dokumenta:

1. Potvrda – Potvrda se izdaje radi carinjenja proizvoda i stavljanja u karantin do dobijanja Uverenja o kvalitetu (certifikata) odnosno Rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje Uverenja o kvalitetu (certifikata), u smislu odredbi st. 3. i 4. člana 16. Zakona o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu („Sl. list SRJ“, br. 12/95, 28/96 i 59/98 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon – dalje: Zakon). Potvrda se overava u tri primerka:
  – uz carinsku deklaraciju
  – za uvoznika
  – za organizacionu jedinicu

2. Uverenje o kvalitetu (certifikat) – Certifikat se izdaje radi carinjenja, u slučaju kada roba ispunjava propisane uslove kvaliteta u smislu odredaba čl. 7. i 9. Zakona. Postoje dva obrasca Ki-3 – za izvoz i Ku-4 – za uvoz. Obrasci su propisani Odlukom o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu („Sl. list SRJ“, br. 13/96). Uverenje se overava u tri primerka:
  – uz carinsku deklaraciju
  – za uvoznika
  – za organizacionu jedinicu

3. Rešenje – Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja o kvalitetu (certifikata) izdaje se kad roba ne ispunjava propisane uslove kvaliteta u smislu odredaba čl. 7. i 9. Zakona. Rešenje se overava u pet primeraka:
  – za carinu
  – za uvoznika
  – uz eventualnu žalbu
  – za ministarstvo
  – za organizacionu jedinicu
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovlastilo je određena pravna lica da vrše kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pri izvozu. Spisak pravnih lica ovlašćenih da vrše kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina koji se izvoze, objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 120/2004, gde su navedene i grupe proizvoda za koje određeno pravno lice može izdati certifikat o kvalitetu pri izvozu.

Koja roba ne može biti predmet donacije prilikom uvoza?
Odredbom člana 2. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći („Sl. list SRJ“, br. 53/2001, 61/2001 – ispr. i 36/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je da predmet donacije i humanitarne pomoći, u smislu tog zakona, ne mogu biti duvan, duvanske prerađevine, alkoholna pića i putnički automobili.
Takođe odredbom člana 4. pomenutog zakona propisano je da se roba može uvoziti samo ako ispunjava uslove propisane za stavljanje u promet, odnosno za upotrebu na domaćem tržištu, kao i ukoliko roba za koju je obavezna zdravstvena, veterinarska, ekološka ili fitopatološka kontrola ili kontrola kvaliteta ispunjava propisane uslove.
Takođe, ne može se uvoziti roba ako su njen promet i upotreba zabranjeni u zemlji iz koje se uvozi ili u zemlji u kojoj je proizvedena, ili ukoliko je uvoz te robe po domaćim propisima zabranjen radi sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi i životne sredine.

Da li je moguće oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrednost pri uvozu opreme po osnovu uloga stranog lica?
Odredbom člana 194. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon i 63/2006 – ispr. dr. zakona), propisano je da se carinske dažbine naplaćaju na opremu po osnovu uloga stranog lica, u skladu sa odredbama Zakona o stranim ulaganjima („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja).
Odredbom člana 26. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005) propisana su poreska oslobođenja pri uvozu dobara, među kojima nije propisano oslobođenje za uvoz opreme po osnovu uloga stranog lica, pa se pri uvozu predmetne opreme (linije za proizvodnju) obračunava i plaća PDV po opštoj poreskoj stopi od 18%.

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *