Sve aktuelnosti

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom AfiAct II sistema“

Štampa
PDF

Održana prezentacija „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 22. januara 2015.godine u saradnji sa SANO-Savremena ishrana životinja d.o.o. održana je prezentacija na temu „Poboljšanje plodnosti, zdravlja krava i profita primenom Afimilk AfiAct II sistema“

Predavanje je održao gospodin Yoni Levin iz AFIMILK-a, Izraela.

Na ptrezentaciji su predstavljene najnovije tehnološke inovacije koje omogućuju:

 1. Pouzdano i efikasno otkrivanje gonjenja što omogućuje osemenjivanje u optimalno vreme i povećanje uspeha osemenjavanja, odnosno poboljšanje reproduktivnih rzultata.
 2. Otkrivanje određenih bolesnih ili fizoloških stanja u njihovoj najranijoj fazi što omogućuje pravovremenu reakciju uzgajivača i sprečavanje nastanka štetnih događaja.

IMG_2832IMG_28051

Održano predavanje o transfernim cenama-novine i pravila

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 16. januara 2015. godine održano je predavanje na temu: „Transferne cene - praktična primena metoda za utvrđivanja cene van dohvata ruke“.

TC_1Predavač je bila dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnik i direktor “IFA – International Financial Agency” d.o.o, Beograd a cilj predavanja bio je informisanje privrednika o novom Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o transfernim cenama. Obaveza svih privrednika koji posluju sa povezanim licima je da pored podataka koji se iskazuju u Poreskom bilansu, dostave poreskim organima i Izveštaj/Studiju o transfernim cenama-cenama van dohvata ruke.

Predavanje je obuhvatilo sledeće teme:
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama;
 • Šta su transferne cene;
 • Ko se smatra povezanim licem;
 • Primer – utvrđivanje povezanosti između poreskih obveznika;
 • Obaveze poreskog obveznika;
 • Dokumentacija transfernih cena.

Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, rukovodilac Centra za ekologiju, održivi razvoj, kvalitet i edukacije, koja je pozdravivši prisutne, ukazala na značaj edukacije javnosti na temu Transfernih cena imajući u vidu zakonsku obavezu izrade Izveštaja o transfernim cenama za poslovnu 2014. godinu. Ovom prilikom, najavljen je i jednodnevni instruktivni trening-seminar iz serije seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, na temu TRANSFERNE CENE koji će biti održan 19. februara 2015. godine u RPK Novi Sad.

U uvodnom delu predavanja, Biljana Trifunović, vlasnik i direktor “IFA-International Financial Agency” definisala je pojam transfernih cena koji podrazumeva cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica.
Pravilnik o transfernim cenama može podeliti na tri celine: Formu i sadržinu dokumentacije o transfernim cenama; Izbor i način primene metode po principu „van dohvata ruke“ kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, i Način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licima a u skladu sa članom 10a i čl.59. do 61. Zakona o porezu na dobit.

Privrednicima je prikazan i primer skraćenog Izveštaja o transfernim cenama, koji decidno pokazuje podatke vezane za zakup poslovnog prostora, zakup pokretnih stvari, uključujući i poslovanje sa licima koje imaju sedište iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Komentari prisutnih na kraju predavanja, odnosili su se na profesionalnost, bogato iskustvo i znanje predavača, temeljnu obradu teme, neposredan pristup i spremnost na potpun odgovor na pitanja učesnika.

TC_3


Održano savetovanje “Primena Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na gradilištima”

Štampa
PDF

Ljuba_slikaRegionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije organizovala je 25. decembra 2014. godine u Komori savetovanje na temu, “Primena Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima”.

Savetovanje je bilo namenjeno privrednim društvima i preduzetnicima sa područja Južnobačkog upravnog okruga, institutima - zavodima koji se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcijskim službama.

Goran Aranđelović iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu prezentovao je sadržaj Uredbe. Istaknuto je, da se najveći broj smrtnih i teških povreda na radu dogodi u delatnosti građevinarstva. Povređivanja na gradilištima najčešće se dešavaju zbog nepridržavanja elementarnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno nepridržavanja procedure i instrukcija pri obavljanju radova, nepropisnog postavljanja skela, nenošenje pojasa imajući u vidu da je u pitanju rad na visini, neosposobljavanja za bezbedan i zdrav rad, pa čak i neupućivanja na periodične lekarske preglede, jer se najčešće radi o radnim mestima sa povećanim rizikom.

Uredba propisuje minimalne zahteva koje su investitor, odnosno zastupnik investitora za realizaciju projekta, koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta, koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova, poslodavac i druga lica dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Novina u Uredbi je uvođenje koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova, koji treba da budu stručno osposobljeni za koordinaciju radnih aktivnosti i pružanje svih relevantnih informacija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koje je potrebno uzeti u obzir u izradi projekta i u toku izvođenja svih daljih radova na gradilištu.

Propisuje se obaveza investitora, odnosno zastupnika investitora da popuni Prijavu gradilišta kada je na gradilištu: planirano trajanje radova duže od 30 radnih dana i istovremeno radi više od 20 zaposlenih, ili je planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 lica ili dana.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta bez obzira na trajanje radova i broj zaposlenih koji izvode te radove, kada se na gradilištu izvode radovi pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

Popunjenu Prijava gradilišta treba dostaviti nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka rada na gradilištu, a kopiju postaviti na vidno mesto na gradilištu. Postoji i obaveza ažuriranja Prijave gradilišta u slučaju promena koje utiču na završetak radova, uvođenja novog poslodavca, drugog lica ili privremene obustave radova na gradilištu.

Prisutni su izneli brojne probleme, nejasnoće i nelogičnosti, s kojima se suočavaju u primeni Uredbe i dali svoje predloge i sugestije za otklanjanje istih.

Održano predavanje na temu: „Izmene propisa iz oblasti poreza i računovodstva u 2014. godini“.

Štampa
PDF

Izmene_2U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, dana 10. decembra 2014. godine održano je predavanje na temu: Izmene propisa iz oblasti poreza i računovodstva u 2014. godini“.

Predavači su bili Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „ACCOUNT“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP) i Nevena Petković, stručni saradnik u „ACCOUNT“ doo Novi Sad.

Cilj predavanja bio je informisanje privrednika o pojedinim zakonskim izmenama u 2014 godini.

Obuhvaćene su sledeće teme:

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezu na dohodak građanja
 • Zakon o radu
 • Podzakonska akta vezana za zakon o računovodstvu
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu i prva primena MSFI za mala i srednja preduzeća.

Na kraju predavanja, privrednicima su data uputstva za izradu završnog računa čiji je rok:

 • —30.06.2015. za redovne finansijske izveštaje za 2014.
 • —28.02.2015. za finansijkske izveštaje za potrebe statistike
 • —180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza – Poreski bilans – 29.06.2014.

Izmene_1

Skupu je prisustvovalo oko 60 predstavnika malih i srednjih preduzeća Južnobačkog okruga.

 

     efairSRB