Sve aktuelnosti

Održano besplatno predavanje na temu MOTIVACIJA I SAMOMOTIVACIJA U POSLOVNO TURBULENTNOM OKRUŽENjU

Štampa
PDF

007Održano besplatno predavanje na temu
MOTIVACIJA  I  SAMOMOTIVACIJA  
U  POSLOVNO  TURBULENTNOM  OKRUŽENjU

u RPK Novi Sad, 14. aprila 2014. godine, koje je namenjeno vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, rukovodiocima i supervizorima u malim i srednjim preduzećima, kao i mladima koji traže svoj put.
Naš predavač, dr BRANKICA LjAMIĆ IVANOVIĆ, diplomirani psiholog, magistar menadžmenta i doktor organizacionih nauka, preduzetnik sa dvadestogodišnjim iskustvom u proizvodnji, prodaji i marketingu, motivaciji je prišla sa pozitivističkim i pragmatičnim pristupom koje nije zasnovano na ”oblačićima i cveću”, već na preuzimanju lične odgovornosti za definisanje onoga šta hoćemo od života i hrabrosti da krenemo u akciju, sada i ovde.  
Motivacija je definisana kao proces koji pokreće, vodi i održava ponašanje usmereno ka ostvarenju cilj(ev)a, a takođe i kao razlog (razlozi) zbog kojih se ponašamo na određeni način i zbog kojih (ne)delamo.

Izazov poslovanja je Ostvarenje poslovnih ciljeva, a ostvarenje zavisi od naše snalažljivosti u turbulentnom okruženju, od načina na koji umemo da prevaziđemo strahove I tenzije.  Naglasak je dat na pokretanje tima na akciju, na preuzimanje kontrole u kriznoj situaciji, na samomotivaciju pojedinca kao dodatnog pogonskog goriva za prevazilaženje neželjenih situacija, za  umanjenje stresa i osećaja bespomoćnosti.

•    “Snaga ne dolazi iz pobede. Vaše borbe jačaju vašu snagu. Kada, suočeni sa teškim vremenima, odlučite   da se ne predate... to je snaga”.  (Mahatma Gandi)

Benefiti sa ovog predavanja: Razumevanje motivacione snage stalnog fokusiranog učenja i usavršavanja (za pojedince, timove i preduzeća) i  posledica donošenja odluke o akciji  kroz ”male korake”, u vremenima u kojima se sve brzo menja i u kojima je samo promena stalna. Za rukovodioce i preduzetnike, predavanje ukazuje na strukturu njihove uloge kao pokretača (motivatora).

016

Šta se našim slušaocima najviše dopalo na predavanju:
−    Delovalo je kao motivacioni pokretač
−    Praktični primeri , matafore
−    Primeri iz života, realnost, praktični primeri i saveti
−    Predavač, energija sa kojom predaje
−    Opuštenost predavača i slušalaca
−    Ptičice, energija predavanja
−    Sve, način izlaganja, pozitivan stav predavača
−    Dinamika, konkretni primeri, praksa sa životnim stvarima
−    pristup timu, ljudima, saopstvena motivacija kroz motivaciju drugih kroz posao. smanjenje krize motivacijom
−    Jasan stav, zanimljiv način oobrade teme, pozitivnost predavača
−    Sve mi se svidelo, sve je fantastično
−    Mirnoća i prodornost u glasu, kao i razumevanje teme
−    Fenomenalna energija kojom predaje i metafore svakodnevnog života doprinose i teraju da dajemo više od sebe
−    Način obrade teme, sve odlično
−    Jednostavnost kojom objašnjava svakodnevne probleme
−    Veoma interesantno i dinamično predavanje
−    Zanimljiva tema, nadahnujuće izlaganje

NAPOMENA: jednodnevni trening “Životno i poslovno strateško planiranje”, koji će održati dr Brankica Ljamić Ivanović, predviđen je za održavanje 14. maja 2014. godine.

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, održana je prezentacija projekta PLATO Srbija

Štampa
PDF

Plato_SrbijaProjekat PLATO Srbija, dvogodišnji poslovno razvojni program usmeren je na mala i srednja preduzeća. U Srbiji se realizuje od 2009.godine, a za rezultat ima obostranu korist saradnje menadžera malih i srednjih preduzeća i velikih kompanija. Menadžerima, posebno u malim preduzećima često nedostaje mogućnost da izraze svoje ideje i probleme sa drugim ljudima.

Cilj projekta je umrežavanje malih i srednjih preduzeća, kako bi razmenili ideje i stečena iskustva. Umrežavanjem bi omogućili zajednički izlazak na tržište i olakšali poslovanje

Oko 8.000 firmi u 27  zemalja je umreženo i od početka krize, te firme su imale najmanje otpuštanja radnika. Aleksandar Nikolić, koordinator projekta je istakao da PLATO povezuje sve resurse jednog grada. To znači da su edukaciju uključeni ne samo menadžeri MSP, već i predavači sa fakulteta, mentori iz velikih kompanija, konsultanti, koji u grupama od 15 do 20 predstavnika firmi MSP, obrađuju teme značajne za mala i srednja preduzeća.

 

Energetska efikasnost je sredstvo, a ne cilj

Štampa
PDF

U organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 8.aprila 2014. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivom “Poboljšanje energetske efikasnosti u preduzećima – radi i razmišljaj zeleno“.

Unaprеđеnjе еnеrgеtskе еfikasnosti jеdan jе od ključnih еlеmеnata еnеrgеtskе politikе Rеpublikе Srbijе, obzirom da njеno povеćanjе doprinosi sigurnosti snabdеvanja еnеrgijom, povеćanju konkurеntnosti industrijе i standardu građana, smanjеnju uvoznе zavisnosti i smanjеnju nеgativnih еfеkata sеktora еnеrgеtikе na životnu srеdinu.

Prisutne je u ime Regionalne privredne komore Novi Sad pozdravio Milorad Radojević, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad.

Pozdravnu reč imale su Mirjana Knežević, posebni savetnik, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, i g-đa Nataša Pavičević Bajić, sekretar, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

24_sata_103

Kako je predstavnica Ministarstva energetike navela u uvodnom izlaganju, Srbija troši tri do pet puta više električne energije po jedinici društvenog proizvoda od zemalja EU, a dva do tri puta više od zemalja okruženja dodavši  da se danas u Srbiji između 50 i 60 odsto energije koju trošimo baci, zbog loše izolacije i instalacija, kao i da gubimo godišnje oko pola milijarde evra, jer se ne bavimo energetskom efikasnošću. Ovo je tek početak i očekujemo da će 2015. godine, kao i u svim drugim državama taj posao u Srbiji biti razgranat i da će se uključiti još više banaka, jer je sada država garant da racionalno i efikasno trošimo energiju, kazala je savetnica ministra.

24_sata_100

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević-Bajić je, pozdravivši prisutne, izrazila zadovoljstvo velikim interesovanjem za ovaj seminar, te prisustvom velikog broja eminentnih stručnjaka iz Evropske unije, koji su prihvatili da dođu i prezentuju svoja iskustva.

Proizvodnja toplotne energije iz biomase je prvi cilj, koji želimo vrlo brzo da stavimo u funkciju, učinimo dostupnim i počnemo da koristimo, istakla je Pavićević-Bajić i dodala da, kako bismo bili prepoznati od strane svih svetskih finansijskih institucija, moramo da izradimo akcioni plan, koji će definisati aktivnosti, mere i projekte, koji će obuhvatati naše potrebe i mogućnosti.

Predavači na seminaru iz inostranstva bili su eksperti koji su učestvovali u stvaranju energetskih sistema zemalja u sastavu evropske zajednice, a njihovo prisustvo potvrdila činjenicu da je Vojvodina na prvom mestu prepoznala da postoji problem u energetici, koji će biti sve vidljiviji u budućem periodu, jer se i prema procenama Evropske unije i svih zemalja sveta, očekuje sve veće poskupljenje energenata, a posebno energenata fosilnog porekla.

Tamás Tóth, direktor Direkcije za analizu i statistiku mađarske energetike i javnog komunalnog regulatornog organa je govorio o iskustvu mađarskih preduzeća u oblasti energetske efikasnosti.On je ukazao na veliki broj novih direktiva EU koji između ostalog predviđaju audit obaveze preduzeća na svake četiri godine.Prema anjegovim rečima, u Mađarskoj je sve veća primena solarnih panela, novih sistema za hlađenje, kao i upotreba biomase i fotovoltarike.

 

24_sata_111

Irena Dubravec, rukovodilac Službe za analizu sprovođenja mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora  energije, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Republike Hrvatske govorila je o promovisanju energetske efikasnosti u Hrvatskoj, i prezentovala rad Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.Prema njenim rečima, planirana sredstva Fonda za projekte, programe i mere iz Sektora energetske učinkovitosti (2014. – 2016.) odnose se na:Program obnove javnih zgrada-134 miliona kn, sprovođenje nacionalnih energetskih programa 93 miliona kn, Održivu gradnju 85, 6 miliona kn, Program obnove višestambenih zgrada-65 miliona kn,itd.

 Na njeno izlaganje se nadovezala Branislava Zubić, samostalni stručni savetnik iz Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i predstavila stanje u Regionu.

Proizvodnja električne energije odvija se kroz: Panonske TE-TO u sastavu EPS – koriste prirodni gas /mazut; ukupna instalisana el. snaga 363 MW: Novi Sad, Zrenjanin, Sr. Mitrovica; godišnja proizvodnja 200-450 GWh/godišnje)  Povlašćene proizvođače (el.en. iz OIE)- proizvodnja 14 GWh/godišnje, Biogas postrojenja (farme, otpadne vode; ukupna snaga 3,6 MW), i Kogenerativna postrojenja u kojoj se koristi kaptažni gas  sa naftnih polja (NIS; 3 MW) .

24_sata_138

 Dr Léderer András,  prodekan Univerziteta tehnologije i ekonomije u Budimpešti, i vlasnik kompanije Thermo doo govorio je o mnogobrojnim svetskim realizovanim projektima energetske efikasnosti. On je na velikom broju primera objasnio kako je realno moguća ušteda energije od četri do pet puta ukoliko se planski i racionalno sagleda svaki aspekt pojedinačne organizacije.

Prof. dr Dušan Gvozdenac je u svom izlaganju istakao da energetsku efikasnost treba shvatiti kao skup organizovanih aktivnosti koje se sprovode unutar granica definisanog energetskog sistema sa ciljem smanjenja potrošnje ulazne energije, emisiju štetnih gasova i troškova za energiju, pri nepromenjenom stepenu obavljanja usluga ili stvaranja nove vrednosti u proizvodnom procesu unutar definisnog sistema. Iz same definicije se nazire i složenost problema koja proizilazi iz potrebe povezivanja ljudi, procedura i tehnologija, kako bi se postigla konzistentna i trajna poboljšanja energetske efikasnosti.

Vladimir Nikić, član tima Danube PIE sa Univerziteta u Novom Sadu predstavio je skup mera i alatki koji su na raspolaganju za pravilan eko-dizajn proizvoda.  Eko dizajn predstavlja skup mera sprečavanja preduzeća da stvaraju otpad i otrovne materije u fazi proizvodnje, odnosno minimiziranje uticaj proizvoda na životnu sredinu. Ovo važi za čitav životni ciklus proizvoda, i to od ekstrakcije sirovina do deponijskog odlaganja potrošenog proizvoda, koji se takvom proizvodnjom može nazvati „čistim proizvodom“.

Mila Tanasković, menadžer Bluewaters Environmental Consulting govorila je o svim realizovanim projektima iz oblasti primene pasivnih solarnih sistema u grejanju i hladjenju objekata.

Myriam Dobrota, direktor REECO SRB doo je na seminaru govorila o radu REECO kompanije kako u u inostranstvu  tako i u Srbiji. Posebno je istakla predstojeći sajam o energetskoji efikasnosti koji će se održati 11. i 12. juna 2014. godine u Beogradu. Pored sajma biće organizovane manifestacije, B2B programi, savetovanja i konferencije koje imaju za cilj unapređenje energetske efikasnosti.

G-din Vladimir Lazić, Regionalni marketing manadžer Guardian Glass S.A. doo je predstavio konkretna rešenja u pogledu uštede energije primenom energetsko efikasnog stakla u zgradarstvu.

Zaključci seminara su da energetsku efikasnost treba posmatrati kao sredstvo za ostvarivanje sveukupne efikasnosti iskorišćenja resursa, jer će se poboljšanjem energetske efikasnosti ostvariti ciljevi ekonomskog razvoja i ublažiti klimatske promene. Energetska efikasnost je sredstvo, a ne cilj.

Energetska efikasnost je nažalost danas stvar tehnologije, a ne znanja. Nove tehnologije se vrlo često nekritički i vrlo agresivno nameću korisnicima bez suštinskog dokaza o njihovoj efikasnosti u odnosu na do tada korišćenu tehnologiju. Uglavnom se nude samo neubedljiva marketinška objašnjenja, koja ne nude dovoljno znanja za onoga ko treba da primeni novu tehnologiju. Jasno je da su nove tehnologije nastale usavršavanjem starih i zato nije opravdano odbaciti ih bez detaljne analize.

Znači, svaka akcija u preduzeću koja doprinosi uspostavljanju sistema upravljanja je dobrodošla. Da bi se postigao  uspeh, naša preduzeća treba pre svega da obave dobru pripremu za uvođenje standarda i procene stanje sopstevenog energetskog menadžementa. Tek tada je moguće da se on uspešno nadgradi i da se postigne osnovni cilj povećanja energetske efiksanost.

 

Održano besplatno predavanje na temu PSIHOLOGIJA USPEHA UZ EKOLOGIJU SVESTI

Štampa
PDF

IMG_1754U cilju rešavanja praktičnih poslovnih situacija i pomoći u građenju vlastitog uspeha i trajnog uspeha kompanije, Centar za ekologiju, održivi razvoj, kvalitet i edukacije, RPK Novi Sad, organizovao je predavanje na temu: PSIHOLOGIJA USPEHA UZ  EKOLOGIJU SVESTI.

Predavač, Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991.), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije, prezentovala je neka od saznanja iz oblasti psihologije svesti, (Maslov, Prof. dr Dejan Raković) koja na potpuno nov način, a efikasnije od klasičnih modela,  služe promovisanja važnosti negovanja ekologije svesti (mentalne ekologije) u poslovnom okruženju u cilju  efikasnijeg i uspešnijeg poslovanja i  na opštu dobrobit

Tržišna utakmica je sve zahuktalija, za rezultat više nisu presudni samo kvalitet robe ili usluge, niti zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, već se traži dublja motivacija, veća lojalnost, posvećenost, inovativnost, nove ideje.... da zaposleni budu ponosni a klijenti oduševljeni...

Novi modeli nude praktične odgovore na brojna pitanja:

  • Kako da dostignemo trajan uspeh koji će nas ispunjavati životnim zadovoljstvom?,
  • Koje su ključne barijere u okruženju i u nama samima, na putu ka uspehu i kako ih otkloniti?,
  • Šta bitno razlikuje  kratkoročno uspešne kompanije od kompanija koje su odlučile da traju?

Naučna revolucija - nova naučna paradigma donosi nova saznanja o ljudskoj prirodi i nudi odgovore u sistemskim rešenjima za novonastale probleme, pre svega u negovanju holističkog pristupa poslovanju.

A holistički pristup se ogleda u sagledavanju I uvažavanju činjenica:

-          Čovek je složeno, fizičko (telo), duhovno (duša, psiha, svest) i energetsko (vitalna energija) biće. Telo, duša, i vitalna energija su tri nerazdvojna stuba ljudskog postojanja. Oni kao celina tvore ljudsko biće, pa se zato ne mogu posmatrati i analizirati odvojeno. Čovek je takođe, deo šire celine, svoje porodice, svog socijalnog i prirodnog okruţenja I svi ti delovi su u stalnom međuuticaju. Delovi su u funkciji celine, svrha im je da grade celinu, a ona je više od zbira delova. Bilo kakvo narušavanje sklada te celine, dovodi do poremećaja energetskih tokova, a time i do narušavanja telesnog i duhovnog (psihičkog) zdravlja pojedinca, kao i odnosa medju ljudima.

Iz navedenih činjenica proističe uvid o potrebi odgovornosti za čistotu misli i ekologiju svesti koja se ogleda negovanju osobina I vrednosti:

-          Istinoljubivosti, dobrote, pravdoljubivosti, čistote, lepote, jedinstva (celovitosti), prevazilaženju podela I razlika, jedinstvenosti, savršenstva, dovršenosti, nužnosti, poretka, jednostavnosti, bogatstva (sveobuhvatnosti), lakoće, samodovoljnosti i smislenosti….

Življenje u skladu sa ovim biološkim vrednostima, vodi čoveka do njegove potpunosti i vrhunskog iskustva – osećanja vrhunske celovitosti, pozitivne emocije mira, dubokog osećanja harmonije i jedinstva, povezanosti sa celim univerzumom i svim njegovim delovima, dubokog razumevanja i spoznaje svega što jeste. "Ja" se širi i postaje jedno sa svime i ispunjava svrhu ljudskog postojanja,

Obavezni smo da rasterećujemo svoje mentalno okruženje i tako doprinosimo rasterećenju kolektivne svesti civilizacije, jer ne možemo očekivati dobre rezultate i povoljno okruženje, ukoliko smo sami puni mržnje, zavisti, pohlepe, strahova...), jer smo povezani na mnogo dubljem nivou nego što smo mislili - delimo najdublje vrednosti i svrhu postojanja psihičke svesti - da raste i razvija se, jer sami stvaramo svoju stvarnost.

Mi smo tu da kao deo celine, doprinesemo celini da raste i razvija se; otuda svrhu svog života nalazimo u korisnosti našeg postojanja za nekog/nešto izvan nas samih; otuda nas u radu ekstra motiviše uverenje da radimo nešto korisno i smisleno

 

Predavanje je završeno preporukom Ralpha W. Emersona šta nam je činiti:

-          Smejati se često i mnogo; zadobiti poštovanje pametnih ljudi i ljubav dece; zaraditi poštovanje iskrenih kritičara i izdržati izdaju lažnih prijatelja; uživati u lepoti; nalaziti najbolje u drugima; učiniti svet bar malo boljim – bilo da se radi o zdravom detetu, lepoj bašti ili promeni na bolje u društvu; znati da je bar neko lakše disao jer si ti živeo.

To je uspeh!

 IMG_1759

Navodimo šta  se našim slušaocima najviše dopalo na predavanju:

−        Deo o postizanju ličnog uspeha, satisfakcije i samoostvarenja

−        Holistički pristup.

−        Energija, pozitivnost.

−        Dubina cele priče. Ima smisla hvala!

−        Primeri i vežbe radi unapređenja, kao i motivisanje radi maksimalnog ostvarenja u radu.

−        Vežbe okretanje glave.

−        Sve, tema, i svo izlaganje gospođe Vere je jako zanimljivo.

−        Enegija koja se oseti u predavanju. zato je zanimljivo!

−        Spojenost tema.

−        Onaj violinista David Garett i njegovi tripovi!

−        Energija!

−        Predavač je pogodio večinu problema koji me opterečiju i pružio mi je mogućnost da bolje sagledam situaciju u kojoj se nalazim.

−        Način izlaganja.

−        Uspeh uz ispunjenje!

−        Predavač i njen pristup i ozbiljnost predavanju.

−        Nemam konkretnu rečenicu ili slajd, ali generalno ovo predavanje mi je pomoglo da shvatim neka svoja ponašanja ali mi je i ponudilo i novo viđenje „stvarnosti“ i dalo ideje kako da unapredim odnose!

 

Svakog prvog petka u mesecu, sa početkom u 12,00 sati održavaće se kratke inspirativne radionice s namerom da se krajem nedelje pruže trenuci predaha od svakodnevnih stresova i rutine, i dobiju saznanja koja će u narednom periodu biti izvor za lakše, lepše i uspešnije poslovanje.

 

U  skladu sa opredeljenjima slušalaca, prva naredna radionica sa najvećim broj glasova  je:

Komunikacija sa teškim strankama, koja će se održati 09. maja 2014. godine u 12,00 sati.

  

     efairSRB