Održana prezentacija Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima

Štampa
PDF

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa  Nacionalnom agencijom za regionalni rezvoj Republike Srbije, organizovala je prezentaciju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava podrške  malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

 Ovakav  segment aktivnosti bazira se na programima nefinansijske i finansijske podrške MSPP, unapređenju ekonomije bazirane na znanju kroz posebne programe za podršku inovativnosti i konkurentnosti, podršci privrednom razvoja, unapređenju poslovne infrastrukture, razvoju klastera i internacionalizaciji  malih i srednjih preduzeća.

IMG_1720

 Ivica Eždenci, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj, upoznao je privrednike Južnobačkog okruga sa Programom podrške razvoja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2012. godini, i kriterijumima učešća na istim.

 Bespovratna sredstva biće plasirana za: uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja;edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke; novi dizajn proizvoda i ambalaže, elektronsku prezentaciju kompanija; poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda/usluga; testiranje novih proizvoda i izradu i implementaciju specijalizovanog softvera.

IMG_1723

 Prema rečima Milene Vasić, zamenika direktora Agencije, pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
  • da su osnovani najkasnije u maju 2010. godine;
  • da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
  • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

 Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 32.000.000,00 dinara, a krajnji rok za  podnošenje prijava je 04. jun 2012. godine.


This content has been locked. You can no longer post any comment.

     efairSRB