Program rada Centra za 2014. godinu

Štampa
PDF

Program rada Centra za bankarstvo, finansije i osiguranje bazira se na postojećem stanju u finansijskom i realnom sektoru,  uz uvažavanje makroekonomskih tendencija na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i potencijalnih negativnih efekata prelivanja krize iz okruženja na privredu Srbije.

Centar će pre svega, imajući u vidu izmenjene uslove poslovanja komorskog sistema, zastupati interese svojih članova i  nastojati da deluje proaktivno, pre svega kroz analizu stanja i predlaganje mera koje će podržavati oporavak realnog sektora, unapređenje investicione klime i očuvanje stabilnosti finansijskog sektora.

Centar za bankarstvo, finansije i osiguranje će tokom 2014. godine, poseban akcenat biti na praćenju sledećih aktivnosti:

 • sprovođenja mera ekonomske politike, posebno sprovođenja strategije fiskalne politike i njihovog dejstva na realni sektor, spoljnotrgovinsku razmenu, industrijsku proizvodnju, na cene i kurs dinara, na zaposlenost i zarade, koje se reflektuju na privredni ambijent Regiona u 2014. godini.
 • poslovanja bankarskog sektora, posebno kretanja kreditne aktivnosti kroz Mogućnosti i ograničenja za kreditiranje privrede i poljoprivrede (kretanja kamatnih stopa, uticaja kreditne aktivnosti bankarskog sektora na privredni oporavak, kao i ograničenja u delu kreditiranja privrede i poljoprivrede).  
 • razvoja tržišta osiguranja i usaglašavanja regulative sa zahtevima STO i direktivama EU uz postepenu liberalizaciju tržišta osiguranja. Centar će se zalagati za relaksaciju propisa u delu plasiranja sredstava osiguravajućih kompanija i jačanje uloge osiguranja u obezbeđenju kapitala za finansiranje privrede. U cilju poboljšanja investicione klime zalagaće se i za stimulativan poreski tretman usluga osiguranja, posebno životnog osiguranja. Ključne oblasti u kojima će Centar pružiti podršku društvima u prezentaciji dobre prakse poslovanja i fer odnosa prema klijentima i edukacija potencijalnih osiguranika. Na taj način će se doprineti jačanju poverenja osiguranika i stvaranju uslova za razvoj ovog segmenta finansijskog sistema i dr.
 • poslovanja lizing kompanija u cilju povećanja konkurentnosti i primene finansijskog lizinga kao ekonomski efikasnog i isplativog izvora finansiranja, sa akcentom na najbolju lizing praksu. Takođe će se pratiti mogućnosti finasiranja infrastrukturnih projekata putem lizinga, sa osvrtom na modele i iskustva drugih zemalja.
 • razvoja i poslovanja dobrovoljnih penzionih fondova. Uz materijalno stanje, koje je nesumnjivo bitan faktor koji je imao i koji će i u budućnosti imati važnu ulogu u razvoju sistema, problem s kojim se društva susreću jeste i nedovoljna informisanost stanovništva o postojanju i načinu funkcionisanja penzijskih fondova. Stoga će Centar podržati marketinške aktivnosti radi prevazilaženja ovog problema i privlačenja potencijalnih članova. Neophodnosti pravovremene štednje za starost koji su upućeni građanima od strane nosilaca ekonomske politike, takođe bi trebalo da utiču na brži razvoj dobrovoljnih penzijskih fondova. Uplata u privatne penzije treba da bude značajniji faktor u dijalogu između poslodavaca i zaposlenih, čime bi se pokazala briga o svojim zaposlenima.

Centar će u toku rada organizovati sednice, seminare, savetovanja i prezentacije, na kojima će se razmatrati teme od interesa za finansijaki sektor, a organizovaće se i zajedničke sednice sa predstavnicima realnog sektora radi analize stanja i predlaganja mera za unapređenje poslovnog ambijenta i rešavanje aktuelnih problema privrede.

Centar za bankarstvo, finansije i osiguranje će tokom 2014. godine će aktivno učestvovati u informisanju i edukaciji privrednika i svojih članova kroz realizaciju seminara i savetovanja iz oblasti finansijskog sektora:

 • nastavak aktivnosti vezanih za razvoj e-poslovanja, elektronskog bankarstva, internet plaćanja, uvođenje međunarodnih standarda u primeni ICT tehnologija i sistema zaštite korisnika finansijskih usluga iz ovog domena.
 • pružanje informacija i konsultantskih usluga sektoru MSPP, vezano za korišćenje bankarskih sredstava, državnih subvencija, kreditnih linija međunarodnih finansijskih institucija, bespovratnih sredstava, sredstava predpristupnih IPA fondova EU i organizovanje prezentacija i promocija pojedinih finansijskih usluga.
 • realizaciju praktičnih seminara i radionica u saradnji sa bankama i fondovima za razvoj  vezanih za apliciranje i pripremu dokumentacije za kredit, izradu biznis planova, poznavanje specifičnih bankarskih proizvoda, obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kreditnih odnosa sa inostarnstvo, faktoringa  i drugih usluga.
 • pružanje pomoći u organizovanju prezentacije i nastupa finansijskih organizacija i njihovih projekata usmerenih na razvoj saradnje sa privredom sa posebnim akcentom na sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kao i drugih kompanija koje mogu da doprinesu većoj efikasnosti u poslovanju kompanija sa područja regiona,
 • promovisanju i razvoju sajta www.rpkns.com i  na taj način informisati javnost o aktuelnostima iz finansijskog sektora.
 • izradi godišnjih i mesečnih informacija o osnovnim privrednim pokazateljima na području Republike Srbije, AP Vojvodine, Južnobačkog okruga i grada Novog Sada.

Radi informisanja o zakonskim novinama i aktuelnostima iz finansijskog sektora i afirmacije najbolje poslovne prakse kao i razvijanja proaktivnog odnosa prema inovacijama u finansijskom sektoru i oblastima infrastrukture koje ga prate, planirani su seminari iz oblasti poznavanja finansijskih instrumenata i to na sledeće teme:

 • Seminar „Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Zakonom o privrednim društvima, uz primenu pravila i procedura koje propisuju međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i međunarodni standardi za finansijsko izveštavanje (MSFI).
 • Trening „Analiza finansijskih izveštaja“. Cilj treninga je da se kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i obrazloženje različitih pristupa analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
 • · Kurs za samostalnog knjigovođu uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu“,Proizvodnja i obračun troškova i učinaka“ i „Obračun zarada i drugih ličnih primanja u skladu sa novim propisima Kursevi su namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koja žele da postanu profesionalne računovođe, koja će svoju egzistenciju zasnivati na ovoj profesiji.  
 • Trening Transferne cene su jedno veoma važno poresko pitanje čija je karakteristika kompleksnost i sve veći stepen angažovanosti poreskih organa širom sveta oko ovog pitanja. Transferne cene u poslednje vreme ulaze u fokus i Poreske Uprave u Srbiji. Nakon najnovijih promena u poreskom zakonodavstvu Republike Srbije poreski obveznici će morati da uz poreski bilans podnose dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja. Novim “Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu van dohvata ruke primenjuju kod utvrđivanja cene transakcije među povezanim licima” je bliže uređena forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, kao i način primene zakonom propisanih metoda za utvrđivanje cene transakcija među povezanim licima.
 • Seminar „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ Seminar je namenjen svim zainteresovanim privrednicima i institucijama koji su zaintersovani za učešće u programima EU. Cilj obuke jeste da prezentuje i objasni osnove i principe koji su vezani za pripremu projekata i aplikacionih formulara u okviru poziva koje raspisuje EU na razumljiv način i da da skrene pažnju na potencijal ovih programa ali i poteškoće i probleme koji se javljaju prilikom pisanja i implemetnacije projekata a koji su usko vezani. Seminar pruža mogućnost polaznicima da razmene ideje, praksu, probleme ali i da naprave prve korake u pripremi partnerstva koje može da bude ključno za buduću saradnju u okviru fondova EU.
     efairSRB