Program rada Centra za 2015. godinu

Štampa
PDF

Program rada Centra za bankarstvo, finansije i osiguranje za 2015. godinu predstavlja okvirni plan aktivnosti i bazira se, pre svega, na postojećem stanju finansijskog i realnog sektora, procenama kretanja ekonomske aktivnosti i makroekonomskih indikatora, planiranim merama ekonomske politike Vlade RS za fiskalnu konsolidaciju i ekonomski oporavak, kao i tendencijama u međunarodnom okruženju.

Centar za bankarstvo, finansije i osiguranje će tokom 2015. godine, poseban akcenat dati praćenju sledećih aktivnosti: 

 • sprovođenju monetarne politike NBS, kretanja referentne kamatne stope, inflacije i kursa dinara, kao i efekata mera na privredu i finansijski sektor.
 • sprovođenju mera ekonomske politike-strategije fiskalne politike i njihovog dejstva na realni sektor, spoljnotrgovinske razmene, industrijske proizvodnje, zaposlenost i zarade, koje se reflektuju na privredni ambijent Regiona u 2015. godini.
 • poslovanju bankarskog sektora, posebno kretanju kreditne aktivnosti kroz mogućnosti i ograničenja za kreditiranje privrede i poljoprivrede (kretanja kamatnih stopa, uticaja kreditne aktivnosti bankarskog sektora na privredni oporavak, kao i ograničenja u delu kreditiranja privrede i poljoprivrede).
 • razvoju tržišta osiguranja i usaglašavanja regulative sa zahtevima STO i direktivama EU uz postepenu liberalizaciju tržišta osiguranja. Centar će se zalagati za relaksaciju propisa u delu plasiranja sredstava osiguravajućih kompanija i jačanje uloge osiguranja u obezbeđenju kapitala za finansiranje privrede kao i osiguranja u poljoprivredi.
 • poslovanju lizing kompanija u cilju povećanja konkurentnosti i primene finansijskog lizinga kao ekonomsko efikasnog i isplativog izvora finansiranja, sa akcentom na najbolju lizing praksu. Takođe će se pratiti mogućnosti finasiranja infrastrukturnih projekata putem lizinga, sa osvrtom na modele i iskustva drugih zemalja.
 • razvoju i poslovanju dobrovoljnih penzionih fondova. U budućnosti penzioni fondovi će imati važnu ulogu u razvoju sistema. Centar će podržati marketinške aktivnosti radi privlačenja potencijalnih članova u dobrovoljne penzione fondove. Uplata u privatne penzije treba da bude značajniji faktor u dijalogu između poslodavaca i zaposlenih, čime bi se pokazala briga o svojim zaposlenima.
 • razvoju i poslovanju kompanija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), koje svojim radom i aktivnostima imaju za cilj da obezbede proizvode, servise i uslove za implementaciju i funkcionisanje savremene poslovne informatike, a u skladu sa zahtevima savremenog tržišta-domaćeg i svetskog. Centar će aktivno promovisati proizvode i usluge kompanija iz domena IKT.

Centar će u toku rada organizovati sednice, seminare, savetovanja i prezentacije, na kojima će se razmatrati teme od interesa za finansijaki sektor, a organizovaće se i zajedničke sednice sa predstavnicima realnog sektora radi analize stanja i predlaganja mera za unapređenje poslovnog ambijenta i rešavanje aktuelnih problema privrede.

Savet Centra će posebno u toku 2015. godine, razmotriti mogućnost za formiranje grupacija u okviru samog Centra, koje bi za cilj imale što neposrednije uključivanje i razmatranje aktuelne problematike iz oblasti bankarstva, osiguranja i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Centar za finansije, bankarstvo i osiguranje će tokom 2015. godine aktivno učestvovati u informisanju i edukaciji privrednika i svojih članova kroz realizaciju seminara i savetovanja iz oblasti finansijskog i IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) sektora:

 • nastavak aktivnosti vezanih za razvoj e-poslovanja, internet plaćanja, uvođenje međunarodnih standarda u primeni IKT tehnologija i sistema zaštite korisnika finansijskih usluga iz ovog domena.
 • pružanje informacija i konsultantskih usluga sektoru MSPP, vezano za korišćenje bankarskih sredstava, državnih subvencija, kreditnih linija međunarodnih finansijskih institucija, bespovratnih sredstava, sredstava predpristupnih IPA fondova EU i organizovanje prezentacija i promocija pojedinih finansijskih usluga.
 • realizaciju praktičnih seminara i radionica u saradnji sa bankama i fondovima za razvoj vezanih za apliciranje i pripremu dokumentacije za kredit, izradu biznis planova, poznavanje specifičnih bankarskih proizvoda, obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kreditnih odnosa sa inostarnstvom, faktoringa  i drugih usluga.
 • u skladu sa potrebama i zahtevima članova Komore organizovaće se prezentacije i promocije finansijskih usluga i novih proizvoda. Pružaće se informacije i organizovati zajednički nastupi na sajmovima, privrednim skupovima i delegacijama, B2B susretima i drugim skupovima od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.
 • pružanje pomoći u organizovanju prezentacije i nastupa finansijskih organizacija i njihovih projekata usmerenih na razvoj saradnje sa privredom sa posebnim akcentom na sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kao i drugih kompanija koje mogu da doprinesu većoj efikasnosti u poslovanju kompanija sa područja regiona.
 • promovisanju i razvoju sajta www.rpkns.com i  na taj način informisati javnost o aktuelnostima iz finansijskog sektora.
 • izradi godišnjih i mesečnih informacija o osnovnim privrednim pokazateljima na području Republike Srbije, AP Vojvodine, Južnobačkog okruga i grada Novog Sada.

Radi informisanja o zakonskim novinama i aktuelnostima iz finansijskog sektora i afirmacije najbolje poslovne prakse kao i razvijanja proaktivnog odnosa prema inovacijama u finansijskom sektoru i oblastima infrastrukture koje ga prate, planirani su seminari iz oblasti poznavanja finansijskih instrumenata i to na sledeće teme:

 • Seminar Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Zakonom o privrednim društvima, uz primenu pravila i procedura koje propisuju međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i međunarodni standardi za finansijsko izveštavanje (MSFI). 

 • Trening „Analiza finansijskih izveštaja“ u „Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajimaCilj treninga je da se kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i obrazloženje različitih pristupa analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta. 

 • „Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu. Kurs je namenjen licima koja imaju malo ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu ali i onima koja žele da postanu profesionalne računovođe

 • Trening „Excel kao podrška finansijskom izveštavanju i analizi poslovnih podataka“. Excel sadrži korisne funkcije koje su podrška prilikom sastavljanja izveštaja, analiziranja podataka, traženja grešaka, kreiranja pregleda ili kalkulatora. Excel omogućava da se upravlja podacima i da se prezentuju u različitim formama izveštaja koji mogu biti značajna osnova donosiocima odluka.  

 • Instruktivni Trening-seminarTransferne cene-cene vaan dohvata ruke“. Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima stupio je na snagu 30. januara 2014. godine. Prema odredbama člana 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obveznik je dužan da transakcije sa povezanim licima posebno prikaže u svom poreskom bilansu, kao i da priloži dokumentaciju i njihovu vrednost po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke“).
 • Seminar iz oblasti Javnih nabavki. Republika Srbija je, kao država kandidat, obavezna da u potpunosti uskladi svoje zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki sa pravnim tekovinama EU, kao i da obezbedi njegovu punu primenu na svim nivoima, od republičkog do lokalnog. Zakon predviđa obavezu za svakog naručioca da svojim aktom kojim uređuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru  kojeg će se obavljati poslovi javnih nabavki. Naručioci čija je ukupna procenjena vrednost planiranih javnih nabavki na godišnjem nivou veća od limita propisanog Zakonom, moraju da imaju Službenike za javne nabavke, kao lica koja su obučena za obavljanje poslova javnih nabavki. 

 • Seminar „Horizont 2020“. Horizont 2020 je finansijski instrument EU za razvoj istraživanja i inovacija (R&D). Program nosi ukupan budžet od 80 milijardi evra. Horizon 2020 ima za cilj da podigne nivo unapređenja evropske naučne baze i obezbedi siguran tok svetskih istraživanja i time osigura dugoročnu evropsku konkurentnost. Mala i srednja preduzeća bi trebalo da prime najmanje dvadeset odsto od kombinovanog budžeta „Vođstva u industriji“ iz drugog „stuba“, i „Društvenih izazova“ iz trećeg „stuba“. Vaučeri za inovacije će biti na raspolaganju za finansiranje istraživanja i inovacionih aktivnosti u okviru druge faze, kako bi se promovisalo pokretanje i unapređivanje istraživačkih i inovativnih aktivnosti u okviru postojećih malih i srednjih preduzeća. Ovaj program će imati svoj budžet i menadžment, koji će dobiti sedam odsto budžeta iz „Vođstva u industriji“ i „Društvenih izazova“, a ukupno će iznositi oko 2,7 milijardi evra. Pojednostavljen skup pravila za Horizont 2020, sa kraćim procedurama, ima za cilj da poveća broj malih i srednjih preduzeća koja će učestvovati u projektima. 

 • Stručni skup na temu: „Izmene propisa iz oblasti poreza i računovodstva u toku 2015. godine“. Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa osnovnim izmenama zakonskih propisa iz oblasti poreza i računovodstva u toku 2015. godine 

 

     efairSRB