Zakon o privrednim društvima

Štampa
PDF

Zakon o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» br.125/04),    PREUZIMANJE DOKUMENTA

Zakonom se uređuje osnivanje privrednih društava i preduzetnika; upravljanje društvima; prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara; povezivanje; reorganizacija; prestanak preduzetnika i likvidacija privrednih društava.
Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju osnivačkim aktom pravna ili fizička lica, radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti.

Osnivački akt: ugovor o osnivanju ili odluka

Oblici privrednih društava:
• Ortačko društvo (ulog u novcu, stvarima, pravima, radu ili uslugama)
• Komanditno društvo ( ulog kao u ortačkom društvu)
• Društvo sa ograničenom odgovornošću (minimalni osnovni kapital za osnivanje 500 evra)
• Akcionarsko (zatvoreno) -minimalni osnovni kapital za osnivanje 10.000 evra
• Akcionarsko (otvoreno) - minimalni osnovni kapital za osnivanje 25.000 evra

Organi upravljanja: skupština,upravni odbor, direktor, izvršni odbor
Organi nadzora: interni revizor, nadzorni odbor, odbor revizora

Prestanak privredenog društva:
• Istek vremena na koje je osnovano
• Odluka (ortaka,skupštine članova ili akcionara) o prestanku
• Stečaj
• Pravosnažna odluka suda o ništavosti registracije-brisanje društva
• Nastupanje događaja određenog osnivačkim aktom-ugovorom koji ima za posledicu prestanak društva
- Likvidacija

Povezivanje privrednih društava
• Putem učešća u osnovnom kapitalu ili ortačkim udelima (društva povezana kapitalom)
• Putem ugovora (društva povezana ugovorom)
• Putem kapitala i putem ugovora (mešovita)

Reorganizacija privrednog društva
• statusne promene
• promene pravne forme društva

 

 

     efairSRB