O Centru

Štampa
PDF
centar
Centar za ekologiju, održivi razvoj, kvalitet i edukacije je tokom svog rada akcenat svojih aktivnosti stavio na praćenje donošenja sistemskih zakona u oblasti zaštite životne sredine, učešće u projektima od regionalnog značaja i podizanje nivoa poslovnog obrazovanja menadžmenta u privredi.

Opredeljenjem za pridruživanje Evropskoj Uniji, Republika Srbija je preuzela obavezu usklađivanja svoje zakonske regulative sa zakonskom regulativom EU. Ovaj proces je započet donošenjem Zakona o  zaštite životne sredine i  Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, kao sistemskih zakona, a potom i drugih zakona iz oblasti Zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Negativan uticaj industrije na kvalitet životne sredine je mnogostruk i ogleda se u zastareloj tehnologiji, niskoj energetskoj efikasnosti, neracionalnom korišćenju sirovina, visokom nivou stvaranja otpada. Opšti problem je nedostatak postrojenja i opreme za smanjenje zagađenja i tertman otpada (posebno postrojenja za tretman otpadnih voda, elektrofiltera i aerofiltera i postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova). Prisutan je nedostatak strategije i podsticajnih mera za uvođenje čistije proizvodnje i nepostojanje efikasne stimulativne politike za smanjenje industrijskog zagađenja. Veliki problem za životnu sredinu je niska energetska efikasnost privrede, niska energetska efikasnost u proizvodnji i distribuciji energije i niska energetska efikasnost u procesima eksploatacije, proizvodnje i prerade nafte i naftnih derivata.

Centar je prikupljao podatke o privrednim subjektima sa područja Regiona, koji u izvesnoj meri predstavljaju ili mogu predstavljati  opasnost po životnu sredinu (potencijalni zagađivači). Privredni subjekti su razvrstavani u kategorije i nivoe na osnovu kriterijuma koji definišu u kojoj meri se ulazni parametri kao što su: sirovine, međuproizvodi, proizvodi ili druge nusproduktne štetne materije, smatraju značajnim po uticaj na zdravu životnu sredinu.

Podstičući implementaciju osnovnih pravaca i ciljeva politike kvaliteta u privredi i prateći proces osvajanja novih standarda u poslovanju privrede, Centar je oformio bazu podataka kompanija na području Regiona koje poseduju sertifikate sistema standarda, prema tipu usvojenog dokumenta kojima se definišu određene karakteristike proizvoda ili postupka za koji je vezan određen proizvod ili njegov proces proizvodnje.

U okviru Centra, organizuju se aktivnosti na planu poslovnog obrazovanja (seminari, savetovanja, tribine, okrugli stolovi i drugi oblici edukacije) od interesa za privredu, nastavljajući dosadašnju uspešnu saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, Fakultetom za menadžment, Visokom poslovnom školom strukovnih studija u Novom Sadu, Zadružnim savezom Vojvodine, Društvom agrarnih ekonomista Vojvodine i drugim institucijama i strukovnim udruženjima.
ekoplan nauka
     efairSRB