Savet Centra

Štampa
PDF

Savet Centra za bankarstvo, finansije i osiguranje Regionalne privredne komore Novi Sad  prati, stručno razmatra i zauzima stavove o:
  • zakonskim propisima i drugim merama iz oblasti bankarstva, finansija i osiguranja, njihovoj primeni i pokretanju inicijative za izmenu i dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih akata ili donošenje novih, u cilju stvaranja tržišnih uslova privređivanja;
  • monetarnoj politici i uticaju mera monetarne politike na uslove poslovanja privrede, banaka, organizacija osiguranja i drugih finansijskih organizacija;
  • poslovanju i unapređenju rada bankarskih i drugih finansijskih organizacija i organizacija osiguranja.

Članovi Saveta Centra za bankarstvo, finansije i osiguranje RPK Novi Sad:

1. Leonid Babić, direktor, „Generali Osiguranje Srbija“ A.D.O. Beograd – Regionalni centar Novi Sad
2. Svetlana Lukić, direktor odeljenja stanovništva, „Findomestic banka“ A.D. Beograd – Ekspozitura Novi Sad
3. Petar Gajić, direktor, „Credy banka“ A.D. Kragujevac  – Filijala Novi Sad
4. Ljubomir Ludoški, direktor - „NLB Banka“ A.D. Beograd – Filijala Novi Sad
5. Slobodan Terzić, zamenik direktora Funkcije poslova sa privredom za komercijalno bankarstvo, „Vojvođanska banka“ A.D. Novi Sad
6. Aleksandar Divljak, član IO, generalni sekretar, „Crédit Agricole Banka Srbija“ A.D. Novi Sad
7. Vladimir Rajić, direktor, „Procredit bank“ A.D. Beograd, Regionalni centar novi Sad
8. Nataša Novčić Zubac, direktor, A.D. za osiguranje „Dunav osiguranje“ Beograd – Filijala Novi Sad
9. Dejan Kontić, direktor, „SAOP“ doo, Novi Sad
10. Nikola Grković, direktor, „Hipo Alpe Adrija Banka“ A.D. Beograd – Filijala Novi Sad
11. Arjana Dugajlić, regionalni direktor, „Piraeus banka“ A.D. Beograd – Regionalni centar Novi Sad
12. Zoran Pančić, direktor, „DDOR Novi Sad“, Sektor za osiguranje motornih vozila
13. Danica Ružičić, direktor, „VTB“ A.D Beograd– Filijala Novi Sad
14. Viktor Feješ, direktor, „OTP Banka Srbija“ A.D. Novi Sad, - Direkcija prodaje za stanovništvo
15. Goranka Slivka, vlasnik, Centar za finansiranje projekata - CFP, Novi Sad“
16. Vera Lončar, direktor, „Account“ doo, Novi Sad

O pitanjima koja razmatra, Savet zauzima stavove, donosi zaključke i preporuke, pokreće inicijative koje upućuje organima Regionalne privredne komore Novi Sad i drugim nadležnim organima i organizacijama.

Savet može obrazovati stalna ili povremena radna tela (komisije, sekcije, grupacije i sl.), radi razmatranja pitanja iz svog delokruga rada.

 

     efairSRB