Aktivnosti Centra u periodu 1975-2015.

Aktivnosti Centra u periodu 1975-2015.

Finansije, bankarstvo i osiguranje su specifične delatnosti i u uskoj su korelaciji sa ostvarivanjem globalnih ciljeva društvenog i privrednog razvoja, kao što su održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza i poboljšanje životnog standarda stanovništva.

U periodu od osnivanja 1975. godine, aktivnosti Konferencije banaka i osiguravajućih zavoda bile su usmerene na:

  • praćenje zakona i podzakonskih akata;
  • organizovanje finansijskog sektora i unapređenje rada finansijskih institucija;
  • usklađivanje interesa finansijskih organizacija sa interesima privrede i
  • zajedničko delovanje prema organima vlasti i drugim institucijama

U tom periodu, Komora se veoma aktivno uključila u raspravu organizovanu povodom Nacrta Društvenog plana SAP Vojvodine za period 1976. – 1980. godina i nacrtima dogovora o osnovama plana i utvrdila, između ostalog: „… da obaveze poslovnih banaka, iako u tekstovima dogovora neprecizno definisane, prevazilaze mogućnosti banaka i da nisu sagledani planovi sredstava i kreditni potencijali banaka“.

Izvršni odbor Skupštine Komore je 1977. godine doneo Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora sa zadatkom da prati i sprovodi aktivnosti na transformaciji banaka na području Komore, sa zaključkom: „Na području Regionalne privredne komore Novi Sad treba organizovati samo tri osnovne banke, koje moraju biti svojim ukupnim poslovanjem u funkciji jedinstvenog bankarskog sistema u Vojvodini udruživanjem u „Vojvođansku banku – Udruženu banku“ i ne mogu biti organizovane kao osnovne banke izvan tog sistema.“

U komorskom sistemu Srbije, sredinom devedesetih godina, sagledavan je položaj banaka i predložene su mere koje banke treba da preduzmu za povoljnije finansiranje proizvodnje, posebno one namenjene izvozu, rešavanje problema likvidnosti i nedostatka obrtnih sredstava i visokog nivoa međusobnih obaveza i potraživanja.

Tokom 2001. godine, Komora je pratila sprovođenje Programa Vlade Republike Srbije za regulisanje unutrašnjih dugova, kojim su definisana osnovna pravila za usaglašavanje dužničko – poverilačkih odnosa, sprovođenje obavezne multilateralne kompenzacije za stare dugove, kao i regulisanje i reprogramiranje usaglašenih dugova i potraživanja.

U 2002. godini usvojene su izmene Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama, započet je proces restrukturiranja bankarskog sektora i ostvareni su prvi rezultati u konsolidaciji inostranih dugova. Obaveze banaka prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba, kao i prema građanima po osnovu stare devizne štednje, preuzela je država, koja je po tom osnovu postala najznačajniji akcionar u 16 banaka u Srbiji, među kojima su i četiri banke sa područja Komore.

Veoma intenzivne aktivnosti vođene su povodom reforme poreskog sistema i sistema platnog prometa, tokom 2003. i 2004. godine, kroz organizaciju različitih seminara i prezentacija.

U periodu od 2005. do 2010. godine završena je reforma javnih finansija, donošenjem novog zakonodavnog okvira i izgradnjom novih i modernizacijom postojećih institucija. Sprovedene fiskalne reforme, ključno su doprinele uspostavljanju stabilnosti i stvaranju povoljnih uslova za investiranje u privredu Regiona. Usvojena je i zakonska regulativa koja reguliše oblasti poslovanja: bankarstva, osiguranja, tržišta hartija od vrednosti, investicija, deviznog poslovanja, berzanskog poslovanja, monitoringa i nadzora nad poslovanjem finansijskih institucija.

Strukturne reforme u sektoru finansija su doprinele da postupci restrukturiranja i privatizacije, koji se odnose na resor bankarstva i osiguranja, budu sprovedeni saglasno programskim opredelenjima. Centar je u ovom periodu pratio proces privatizacije banaka i osiguravajućih društava sa područja Regiona, analizirao stanje na tržištu kapitala i informisao članica Komore o aktuenoj ponudi investicionih i drugih sredstava.

Centar je u toku rada u kontinuitetu analizirao stanje na tržištu kapitala i uspostavljao interaktivan odnos između finansijskih organizacija i privrednih subjekta koji su izražavali interes za uspostavljanjem poslovne saradnje. Tu se pre svega misli na informisanje članica Komore o aktuelnoj ponudi investicionih i drugih sredstava, poslovnih banaka, Garancijskog fonda i Fonda za razvoj Vojvodine, u cilju obezbeđenja uslova za obavljanje i razvoj delatnosti

Donošenjem i primenom Zakona o osiguranju stvoreni su pravni i drugi okviri koji osiguravajućim društvima daju prostor za podizanje kvaliteta u oblasti osiguranja, u skladu sa standardima koji se primenjuju (u tržišnim privredama, i međunarodnim standardima supervizije) u osiguranju (IAIS) i direktivom EU.

Refleksija globalne svetske finansijske krize iz 2008. godine imala je značajan uticaj na privredna i ekonomska kretanja u Srbiji. Efekti su se ogledali u: smanjenju obima kreditne ponude banaka, povećanju marži i premije na rizike, što je direktno usporilo priliv inostranih kredita na tržištu kapitala u Srbiji. Redukovana je kreditna ponuda za likvidnost, reprodukciju i nove investicije. Dinar je depresirao prema evru i dolaru, a na početku godine usledilo je povlačenje štednih depozita u stranoj valuti, što je bitno suzilo finansijsko tržište.

Posledice velike ekonomske krize koja je potresala privredu na globalnom nivou, dolaze do punog izražaja u periodu od 2010 – 2015. godine. Ekonomskim merama i restriktivnom fiskalnom i monetarnom politikom Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije, vršen je značajan uticaj na ublažavanje negativnog efekata svetske ekonomske krize, jačanju stabilnosti finansijskog sistema. Bitan faktor u procesu oporavka od krize bile su državne subvencije privredi i stanovništvu.

Stabilnost ukupnog srpskog bankarskog sektora je očuvana, zahvaljujući prvenstveno dobroj kapitalnoj osnovi sposobnoj da apsorbuje rastući rizik, kao i visokom nivou likvidnosti ovog sektora, što je delom bilo uslovljeno i merama ekonomske politike.

Aktivnosti Centra u ovom periodu bile su usmerene na kontinuiranu analizu stanja na tržištu kapitala i uspostavljanje interaktivnog odnosa između finansijskih organizacija i privrednih subjekata. Informisane su članice Komore o aktuelnoj ponudi investicionih i drugih sredstava poslovnih banaka, razvojnih i garancijskih fondova, radi obezbeđenja povoljnijih uslova za poslovanje i razvoj privrede.

U organizaciji Centra održavane su redovne sednice Saveta Centra, stručni skupovi, promocije, seminari, treninzi, susreti privrednika, bankara i naučnih radnika radi upoznavanja sa novim zakonskim rešenjima, sagledavanja problema nastalih u njihovoj primeni i iniciranja rešenja za otklanjanje istih.

Imajući u vidu značaj i prednosti elektronskog poslovanja Centar je značajnu pažnju posvetio ovoj oblasti. Predstavljani su trendovi koji se odnose na način vođenja poslovanja, dokumentacije i poslovnih podataka, kao rezultat razvoja savremenog poslovnog ITK sektora. U saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede – Poreskom upravom Republike Srbije, privredni subjekti upoznati su sa novim softverskim rešenjima, za prelazak na elektronsko podnošenje poreske prijave.

Privredni subjekti su informisani, putem veb sajta Komore, o kreditnoj ponudi svih poslovnih banaka u Regionu, koja je namenjena: agraru, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, za nabavku mašina, opreme i repro materijala.

U nameri da pomogne privredim subjektima i organizacijama koje imaju inicijativu, kao i potencijal za razvoj projektnih ideja i predloga, a u cilju maksimalnog iskorišćenja bespovratnih sredstva iz EU fondova koji su na raspolaganju Srbiji, Centar je organizovao seminare sa ciljem da se kvantitativno i kvalitativno unapredi broj aplikacija i postigne viši nivo kvaliteta, odnosno ostvarenih rezultata na  projektima finansiranim od strane EU.

 

 

 

 

 

 

 

Podelite ovaj članak