Finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje

Novi zakon o geoprostoru podataka povećava rast BDP-a Srbije

Skupština Srbije trebalo bi da u sadašnjem sazivu glasa za usvajanje Zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, koji, kada počne da se primenjuje, može da utiče na povećanje BDP-a države do 1,5 odsto, kaže za Tanjug šef Odseka nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka RGZ-a, Darko Vučetić. 
Zakon će, između ostalog, do kraja 2018. smanjiti vreme trajanja postupka uknjižbe imovine sa 21 na 5 dana, uz smanjenje troškova uknjižbe sa 2,8 na 2,5 odsto vrednosti imovine, objašnjava Vučetić i ističe: 
„Na osnovu urađenih studija, efikasna nacionalna infrastruktura o prostornim podacima može da pospeši ekonomski razvoj neke države i utiče na rast BDP-a do 1,5 odsto. Investitori će nakon usvajanja ovog zakona lakše i brže dolaziti do informacija o položaju, obliku i površini parcele, kao i mogućnosti gradnje, a broj neophodnih procedura će se duplo smanjiti“. 
Ukrštanjem podataka iz različitih državnih institucija, na primer, površine parcela u određenim delovima grada, strukture stanovništva u tim delovima grada, nivoa obrazovanja građana, njihove platežne moći, navodi Vučetić, investitor […]

Više informacija...

Obuka na temu: ˝OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA˝

Regionalna privredna komora Novi Sad organizuje obuku na temu:
˝OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA˝
Cilj obuke:
je da se kroz praktične primere omogući polaznicima da ovladaju tehnikama i procedurama potrebnim za obračun zarada, obračun zarada u specifičnim situacijama i obračun drugih ličnih primanja.
Program obuke:

Zakonski okvir
Obračun zarade
Obračun zarade u specifičnim slučajevima

radni odnos sa penzionerom,
radni odnos sa nepunim radnim vremenom,
bolovanje do 30 dana,
bolovanje preko 30 dana,
porodiljsko odsustvo
plaćanje doprinosa bez isplate zarade

Rokovi za obračun i isplatu zarade
Obračun drugih ličnih primanja
Obračun po osnovu ugovora van radnog odnosa

Ugovor o delu
Ugovor o autorskom honoraru
Ugovor o zakupu
Obračuni za isplate ličnih primanja nerezidentima
Ostali ugovori

Knjiženje obračuna zarade i obračuna drugih ličnih primanja
Prikaz procedura za predaju poreskih prijava elektronskim putem na portalu poreske uprave
Prikaz procedure za prijavu radnika elektronskim putem
Vežbe

Vreme trajanja obuke: Ukupno: 8 časova

I dan: 18. april 2016. od 16 h – 19:30 h
II dan: 20. april 2016. od 16 h – 19:30 h

Polaznici koji se prijavljuju kao fizička lica, ne popunjavaju podatke o preduzeću*.
Kotizacija za učešće na obuci iznosi […]

Više informacija...

Đuričin očekuje da će biti poboljšan kreditni rejting

Ekonomista Dragan Đuričin ocenio je danas da je uspešna prva revizija aranžmana s MMF-om znak investitorima da mogu imati poverenja u državne hartije od vrednosti i akcije domaćih kompanija i izrazio očekivanje da će kreditni rejting Srbije uskoro biti poboljšan, što će našoj zemlji omogućiti da se zadužuje po povoljnijim uslovima na inostranom tržištu.
„Očekujem da će se posle ovog aranžamna sa MMF-om, koji predstavlja sidro kredibiliteta za finansijske investitore da će se naš kredit rejting poboljšati i da će samim tim to biti direktan signal za kupce državnih obveznica i indirektan signal za kupce koorporativnih papira, odnosno akcija preduzeća“, rekao je Đuričin za B92.
Đuričin je, međutim, upozorio da, s druge strane, imamo makroekonomsku stabilnost cena i kursa u širem smislu, koja nije održiva jer je nezaposlenost visoka.
„Prva revizija MMF pokazuje da je visoka saglasnost između onoga što piše na papiru i što se dešava na terenu iz ugla […]

Više informacija...

Krediti

Finansije – Krediti
* ŠTA NAJČEŠĆE SADRŽI UGOVOR O KREDITIRANJU
Paramentri koji se definišu ugovorom:

Iznos kredita – najčešće se utvrđuje po pojedinim grupama klijenata i / ili namenama, ali banka može odlučiti da odobrava pojedinačne kredite i preko tog iznosa (prema sposobnosti klijenta da vraća kredit)
Namena kredita – je strogo određena ugovorom
Rok vraćanja – ugovorom se dafinišeÂ
Period mirovanja (grace period) – odložen početak otplate kredita
Kamatna stopa – je stalna ili promenljiva (npr. kada se vezuje za rast cena na malo, deviznu klauzulu, itd)
Učešće preduzeća koje traži kredit, predstavlja iznos sredstava koji se mora uplatiti banci radi dobijanja kredita. Učešće se može definisati i kao procentualni udeo ukupne investicije, /projekta/, za koji se traži kredit. To mogu biti i sopstvena prethodna ulaganja preduzeća koje traži kredit koja su investirana u projekat, carinske dažbine za uvoz opreme koja je deo projekta, izdaci za izradu investicione studije ili poslovnog plana itd.
Depozit preduzeća – to su sredstva preduzeća (dinarska ili devizna) oročena na period trajanja […]

Više informacija...

Aktivnosti Centra u periodu 1975-2015.

Finansije, bankarstvo i osiguranje su specifične delatnosti i u uskoj su korelaciji sa ostvarivanjem globalnih ciljeva društvenog i privrednog razvoja, kao što su održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza i poboljšanje životnog standarda stanovništva.
U periodu od osnivanja 1975. godine, aktivnosti Konferencije banaka i osiguravajućih zavoda bile su usmerene na:

praćenje zakona i podzakonskih akata;
organizovanje finansijskog sektora i unapređenje rada finansijskih institucija;
usklađivanje interesa finansijskih organizacija sa interesima privrede i
zajedničko delovanje prema organima vlasti i drugim institucijama

U tom periodu, Komora se veoma aktivno uključila u raspravu organizovanu povodom Nacrta Društvenog plana SAP Vojvodine za period 1976. – 1980. godina i nacrtima dogovora o osnovama plana i utvrdila, između ostalog: „… da obaveze poslovnih banaka, iako u tekstovima dogovora neprecizno definisane, prevazilaze mogućnosti banaka i da nisu sagledani planovi sredstava i kreditni potencijali banaka“.
Izvršni odbor Skupštine Komore je 1977. godine doneo Odluku o obrazovanju Koordinacionog odbora sa zadatkom da prati i sprovodi aktivnosti na transformaciji banaka na području Komore, sa […]

Više informacija...

Program rada Centra za 2015. godinu

Program rada Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje za 2016. godinu predstavlja okvirni plan aktivnosti i bazira se, pre svega, na postojećem stanju finansijskog i realnog sektora, procenama kretanja ekonomske aktivnosti i makroekonomskih indikatora, planiranim merama ekonomske politike Vlade RS za fiskalnu konsolidaciju i ekonomski oporavak, kao i tendencijama u međunarodnom okruženju.
Centar za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje će tokom 2016. godine svoje aktivnosti usmeriti na praćenje:

sprovođenja monetarne politike NBS; mera ekonomske politike i njihovo dejstvo na realni sektor, spoljnotrgovinsku razmenu, industrijsku proizvodnju, cene i kurs dinara, zaposlenost i zarade, koje se reflektujuna privredni ambijent Regiona.

poslovanja bankarskog sektora, posebno kretanja kreditne aktivnosti kroz mogućnosti i ograničenja kreditiranje privrede i poljoprivrede (kretanja kamatnih stopa, uticaja kreditne aktivnosti bankarskog sektora na privredni oporavak, kao i ograničenja u delu kreditiranja privrede i poljoprivrede).

poslovanja i stanja na tržištu osiguranja i dejstva efekata novog Zakona o osiguranju. Centar će dati svoj doprinos afirmisanju uloge osiguravajućih kompanija, kao profesionalnih investitora, posebno u finansiranju infrastruktirnih […]

Više informacija...

Savet Centra

Savet Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje Regionalne privredne komore Novi Sad prati, stručno razmatra i zauzima stavove o:

zakonskim propisima i drugim merama iz oblasti bankarstva, finansija i osiguranja, njihovoj primeni i pokretanju inicijative za izmenu i dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih akata ili donošenje novih, u cilju stvaranja tržišnih uslova privređivanja;
monetarnoj politici i uticaju mera monetarne politike na uslove poslovanja privrede, banaka, organizacija osiguranja i drugih finansijskih organizacija;
poslovanju i unapređenju rada bankarskih i drugih finansijskih organizacija i organizacija osiguranja.

Članovi Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje RPK Novi Sad:
1. Leonid Babić, direktor, „Generali Osiguranje Srbija“ A.D.O. Beograd – Regionalni centar Novi Sad
2. Svetlana Lukić, direktor odeljenja stanovništva, „Findomestic banka“ A.D. Beograd – Ekspozitura Novi Sad
3. Petar Gajić, direktor, „KBM Banka“ A.D. Kragujevac – Filijala Novi Sad
4. Dejan Volf, direktor – „NLB Banka“ A.D. Beograd – Filijala Novi Sad
5. Slobodan Terzić, zamenik direktora Funkcije poslova sa privredom za komercijalno bankarstvo, „Vojvođanska banka“ A.D. Novi Sad
6. Vladimir Rajić, […]

Više informacija...

O Centru za bankarstvo i osiguranje

Centar za bankarstvo i osiguranje je jedan od centara u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga.Bankarstvo i osiguranje su specifične privredne delatnosti i u uskoj su korelaciji i sa globalnim ciljevima društvenog i privrednog razvoja, kao što su: održavanje cenovne i valutne stabilnosti, dinamiziranje proizvodnje i izvoza, reforme realnog i finansijskog sektora i poboljšanje životnog standarda stanovništva. Upravo zato u okviru Saveta, Centar okuplja eminentne stručnjake iz ovih oblasti sa područja Regiona, kako bi na najbolji način mogao da kroz delokrug svojih aktivnosti odgovori na sve zahteva sve dinamičnijeg tržišta. U svojim aktivnostima, Centar za bankarstvo i osiguranje i obrazovanje sarađuje i koordinira sa drugim centrima u Stručnoj službi Komore, drugim komorama i institucijama, a sve u cilju ostvarivanja zadataka iz svog delokruga i ostvarivanja zajedničkih interesa privrede sa područja Komore. Delokrug Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje je praćenje instrumenata i mera ekonomske politike, naročito iz domena ovih delatnosti, sagledavanje stanja na području finansijskog tržišta i tržišta […]

Više informacija...

Usluge

Finansije- pružanje usluga :
* Pružanje detaljnih informacija o ponudi kredita i kreditnih linija na finansijskom tržištu (namena, uslovi za dobijanje, iznos, uslovi za korišćenje i drugo)
* Izračunavanje cene koštanja potencijalnog kredita
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje kredita na bazi uslova između pojedinačnih ponuda kredita
* Pružanje konsultantskih usluga pri izradi:
• zahteva za dodelu kredita od poslovne banke (kreditne institucije)
• poslovnog plana
* Pretraga domaće regulative, po zahtevu klijenta
* Pomoć u opredeljenju za korišćenje finansijskog lizinga

Više informacija...

Propisi

Platni promet:
Zakon o platnom prometu (Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom listu SRJ“, br. 5/2003 i „Službenom glasniku RS”, br. 43/2004, 62/2006 i 31/2011.)
Zakon o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, broj 139/2014, od 18.12.2015),
Finansijsko tržište:
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (Sl. glasnik RS, br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
Zakon o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011)
Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005 i br. 31/2011.)
Bankarstvo:
Zakon o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 72/03)
Zakon o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 55/04,85/2005,44/2010,76/2012,106/2012)
Zakon o bankama („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 91/2010)
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje  („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010)
Osiguranje:
Zakon o osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 70/2004 – ispr., 61/2005, 61/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, […]

Više informacija...