Krediti


Finansije – Krediti

* ŠTA NAJČEŠĆE SADRŽI UGOVOR O KREDITIRANJU

Paramentri koji se definišu ugovorom:

 • Iznos kredita – najčešće se utvrđuje po pojedinim grupama klijenata i / ili namenama, ali banka može odlučiti da odobrava pojedinačne kredite i preko tog iznosa (prema sposobnosti klijenta da vraća kredit)
 • Namena kredita – je strogo određena ugovorom
 • Rok vraćanja – ugovorom se dafinišeÂ
 • Period mirovanja (grace period) – odložen početak otplate kredita
 • Kamatna stopa – je stalna ili promenljiva (npr. kada se vezuje za rast cena na malo, deviznu klauzulu, itd)
 • Učešće preduzeća koje traži kredit, predstavlja iznos sredstava koji se mora uplatiti banci radi dobijanja kredita. Učešće se može definisati i kao procentualni udeo ukupne investicije, /projekta/, za koji se traži kredit. To mogu biti i sopstvena prethodna ulaganja preduzeća koje traži kredit koja su investirana u projekat, carinske dažbine za uvoz opreme koja je deo projekta, izdaci za izradu investicione studije ili poslovnog plana itd.
 • Depozit preduzeća – to su sredstva preduzeća (dinarska ili devizna) oročena na period trajanja kredita i u procentualnom iznosu od traženog kredita
 • Naknada – koju korisnik kredite plaća banci za za obradu kreditnog zahteva, ocenu poslovnog plana, monitoring, itd.
 • Način korišćenja kredita – se najčešće vrši  uplatom/prenosom iznosa odobrenog kredita na račun preduzeća ili direktnim  plaćanjem faktura dobavljaču od strane banke, bez prenosa kredita na račun preduzeća itd.
 • Način otplate kredita – je definisan : mesečno, kvartalno, u dinarima ili devizama, sa ili bez valutne klauzule, npr: “mesečna rata u dinarskoj protivvrednosti po kursu EUR-a na dan dospeća rate”, ili iznos odobrenog kredita je dinarska protivvrednost izvesne količine EUR-a i konačnom otplatom kredita vraća se ista količina EUR-a i itd.
 • bezbeđenje urednog vraćanja kredita vrši se putem: menice, zaloga na pokretnim stvarima (roba procenjena od strane sudskog veštaka), garancije, avalirane menice, hipoteka (najčešće se traži da preduzeće poseduje uknjiženu imovinu najmanje u dvostrukoj ili trostrukoj vrednosti od iznosa kredita, na kojoj se upisuje hipoteka a vrednost imovine procenjuje sudski veštak), pristupa duga druge firme koju prihvata banka.
 • Način praćenja korišćenja kredita (monitoring) – u zavisnosti od vrste i namene kredita, banka kontroliše namensko  korišćenje kredita (povremenim odlascima u preduzeće i/ili izveštajima  koje podnosi preduzeće).

* OSNOVNI KRITERIJUMI ZA ODOBRAVANJE KREDITA

Iako izbor ovih kriterijuma zavisi od politike svake banke posebno, ipak se mogu izdvojiti nekoliko najvažnijih, a to su:

Status klijenta u banci – da li je preduzeće deponent banke (i od kada) ili ne, i da li celokupno svoje poslovanje obavlja preko te banke; da li preduzeće obavlja svoje devizno poslovanje preko banke, da li je preduzeće akcionar banke ili ne, itd.
Poslovni odnos između banke i preduzeća – koliko je prosečno stanje sredstava na računu preduzeća, da li oročava svoja sredstva, prethodno iskustvo banke u poslovanju sa preduzećem koje traži kredit (npr. da li je nekad tražilo kredit, da li uredno izmiruje svoje obaveze ukoliko već koristi kredit),i sl.
Uspešnost poslovanja i kreditna sposobnost preduzeća – analizom finansijskih izveštaja i drugih podataka (najčešće bilansa za prethodne dve ili tri godine), banka procenjuje da li može i koliko kredita da odobri preduzeću
Ocena poslovne ideje za koju se traži kredit – analizom podnetog biznis plana, banka procenjuje da li ulaganja koja će preduzeće učiniti (npr. u kupovinu dodatne opreme) iz kredita mogu da obezbede uredno vraćanje kredita i uspešnost poslovanja preduzeća
Učešće / oročen depozit preduzeća – što je veće učešće banka manje angažuje svojih sredstava i snosi manji rizik, što je veći oročen depozit banka povećava svoja sredstva na duži rok, iz kojih može da odobrava nove kredite
Zainteresovanost banke da kreditira privredni sektor ili oblast (grad, područje) u kojoj se nalazi i radi preduzeće (npr. neke banke se opredeljuju da više kreditiraju preduzeća koja se, po prirodi svojih proizvoda ili po mestu proizvodnje, mogu povezivati sa njenim drugim klijentima; druge banke su spremnije da kreditiraju izvoz, itd).

Podelite ovaj članak