O Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom

O Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom

ekonomski

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom osnovan je sa osnovnim ciljem da doprinese unapređivanju oblika i intenziteta ekonomskih odnosa Regiona sa inostranstvom. Imajući u vidu različitost privredne strukture i privrednih subjekata Južnobačkog regiona, Centar svoje aktivnosti realizuje u saradnji sa svim ostalim centrima u RPK Novi Sad.

U proteklom periodu komorski sistem je prošao kroz različite periode organizovanja ali je program rada i delovanja, baziran na svetskim iskustvima, bio definisan na sledeće osnovne funkcije:
• Zastupanja interesa članica i privrede u celini u odnosima sa organima izvršne vlasti;
• Stvaranje uslova i ambijenta za unapređenje rada i poslovanja u privredi;
• Pružanje odgovarajućih usluga svojim članicama, saglasno ovlašćenjima i programskoj orijentaciji privrednih komora.
Intenziviraju se promotivne aktivnosti u inostranstvu, kao i organizovanje privrednih delegacija i nastupa kompanija na brojnim manifestacijama u Ruskoj Federaciji, Nemačkoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Italiji, itd. Ostvarena je direktna saradnja sa više regija i pokrajina u Italiji (Vićenca, Pulja, Emilia Romanja) i učešće na međunarodnim seminarima i konferencijama u Austriji, Mađarskoj i Velikoj Britaniji.
Uspostavljanje poslovne saradnje sa dijasporom se pojavljuje kao nova mogućnost za identifikovanje potencijalnih partnera, posebno iz SAD. Pored održavanja već uspostavljenih veza sa više zemalja, privreda Regiona bila je predstavljena i u Turskoj, Libiji, Meksiku, Argentini, Belgiji, Belorusiji i Makedoniji. Specifičnosti oblasti međunarodnih odnosa, kao i heterogenost oblika saradnje i aktera, uslovili su profilisanje posebnih grupa aktivnosti Centra za ekonomske odnose sa inostranstvom. Domaćim kompanijama se stavljaju na raspolaganje odgovarajući podaci i informacije o poslovanju sa inostranstvom; distribucijom informacija u digitalnoj formi članovima Komore omogućava i održavanje kontakta sa najaktivnijim izvoznicima i uvoznicima sa područja Regiona, radi pripremanja specifičnih informacija u skladu sa poslovnim zahtevima klijenta.
Animacija kompanija za aktivnije učestvovanje u različitim oblicima međunarodnih ekonomskih odnosa predstavlja jednu od najznačajnih aktivnosti Centra i pretpostavlja organizaciju tematskih sastanaka i konferencija u Komori, uz učestvovanje eksternih eksperata iz zemlje i inostranstva. Svakako najznačajniji deo aktivnosti Centra odnosi se na predstavljanje Regiona u inostranstvu, kroz održavanje različitih prezentacija i učestvovanje u privredno-državnim delegacijama, kao i kroz organizaciju predstavljanja preduzeća u inostranstvu putem participiranja na različitim sajmovima, izložbama i privrednim manifestacijama. Pored toga, unapređivanje ekonomskih odnosa realizuje se i kroz organizaciju predstavljanja inostranih sajmova i preduzeća u samoj Komori, zatim putem redovnog obaveštavanja članova Komore o atraktivnim privrednim manifestacijama u inostranstvu, itd.
Saradnja sa inostranim komorama predstavlja najsloženiji deo aktivnosti Centra i čitave Komore, uključuje različite nivoe i oblike saradnje (institucionalne, privredne i komercijalne saradnje), razmenu informacija o lokalnoj regulativi, makroekonomskim trendovima i specifičnim pokazateljima, razmenu privrednih delegacija, pružanje podrške u zajedničkim nastupima domaćih i stranih preduzeća na trećim tržištima, organizaciju tematskih skupova i razmenu stručnjaka, itd.

U skladu sa intenziviranjem tranzicionih procesa i očekivanim aktivnostima u pravcu približavanja Evropskoj uniji, buduće angažovanje Komore u oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa biće usmereno na kontinuirano proučavanje domaće i evropske regulative,  održavanje odgovarajućeg nivoa prisutnosti i tržišne pažnje u odabranim zemljama u okruženju i EU, pružanje individualno-dizajniranih informacija i usluga klijentima, kao i davanje tehničke i stručne podrške domaćim preduzećima prilikom kontakata sa potencijalnim investitorima ili partnerima iz inostranstva. Posebno važna oblast angažovanja Komore je razvoj usluga projektnog karaktera, lakši pristup informacijama o projektnim fondovima međunarodnih organizacija i EU i obezbeđenje tehničke podrške u izradi i upravljanju projektima.

S obzrom da su ciljevi makroekonomske politike, povećanje izvoza i direktnih stranih investicija u zemlji, aktivnosti Centra će kontinuirano biti usmerene na odgovarajuće promovisanje investicionog okruženja i podsticaja inostranim ulaganjima i pronalaženje načina za olakšavanje pristupa odabranim inostranim tržištima. U skladu sa nacionalnim prioritetima u domenu ekonomskih odnosa sa inostranstvom, posebna pažnja će se posvetiti promovisanju strategije Vlade Republike Srbije za podsticanje izvoza i zaštitu domaće proizvodnje.

Imajući u vidu potrebu što boljeg međunarodnog pozicioniranja privrede Regiona, poseban naglasak je na marketinškim aktivnostima usmerenim na prezentaciju privrede Južnobačkog upravnog okruga u inostranstvu, kroz niz promotivnih aktivnosti u obliku objedinjenog nastupa privrede Regiona na sajmovima i specijalizovanim izložbama, prezentacijama i sličnim aktivnostima.  Kontinuiranim nastupima na sajamskim manifestacijama, unapređeno je postojeće poslovno partnerstvo, stvoreni su novi kontakti i otvoren je put kompanijama i njihovim proizvodima na domaće i evropsko tržište.

Nadežda Belić
Rukovodilac centra za ekonomske odnose sa inostranstvom

Telefon: +381 21 480 20 75
Mobilni telefon: +381 64 8418 518
Fax: +381 21 466 300
Email: [email protected]

 

Maja Damjanov
stručni saradnik u centru za ekonomske odnose sa inostranstvom

Telefon: +381 21 480 20 93
Fax: +381 21 466 226
Email: [email protected]

Podelite ovaj članak