Od Srpske može evropska firma

Od Srpske može evropska firma

Domaća preduzeća, članstvom u EU, imaće priliku da se spajaju i pripajaju stranim kompanijama. Ministarstvo privrede uveliko radi na izmenama zakona koji će to omogućiti.

Osnovni uslov je da postanemo član Evropske unije i da se usvoji nova verzija Zakona o privrednim društvima. Radna grupa Ministarstva privrede već radi na izmenama, a na dnevnom redu Narodne skupštine mogle bi da se nađu do kraja godine.

Autori izmena zakona objašnjavaju da će se na njih primenjivati propisi i biti pod nadležnošću institucija one države članice EU u kojoj bude sprovedeno spajanje ili pripajanje.

– U slučaju spajanja kada od već postojećih društava nastaje novo, primenjivaće se pravo one države u kojoj je ono registrovano, dok će se u slučaju pripajanja primenjivati pravo države u kojoj je registrovano društvo sticalac – kaže Duško Vučković, v. d. pomoćnika ministra privrede.
– Sedište firme određuju učesnici u statusnoj promeni u zajedničkom planu pripajanja odnosno spajanja.

Otvorene granice za srpske kompanije, uveravaju nadležni, neće značiti i pad prepreka za malverzacije. Pripajanjem stranoj firmi, domaća će prestati da postoji bez likvidacije. Ali će morati da sprovede proceduru kako bi svi eventualni poverioci bili namireni.

Sedište

Zakon se neće menjati po pitanju sedišta domaćih privrednih društava. Posebna procedura će biti propisana, u skladu sa Uredbom EU, koja se odnosi na mogućnost da evropsko akcionarsko društvo prenese svoje registrovano sedište iz jedne u drugu državu članicu EU, uz odgovarajuću zaštitu manjinskih akcionara, poverilaca i zaposlenih u društvu.

– Pre donošenja odluke o pripajanju odnosno spajanju, registru privrednih subjekata dostavlja se zajednički plan pripajanja, radi objavljivanja – dodaje Vučković.

– Zajednički plan sadrži i informacije o proceni vrednosti imovine i obaveza koje se prenose na društvo sticaoca. Kao i način na koji je predviđeno da poverioci i manjinski članovi društava koja učestvuju u pripajanju mogu ostvariti svoja prava. Obavezna je i informacija o očekivanim efektima pripajanja na zaposlene.

Posebna tema izmena zakona biće zaštita poverilaca u slučaju kada dokažu da će njihova potraživanja biti ugrožena spajanjem sa stranom kompanijom.

– Zaštita poverilaca obezbedila bi se davanjem zaloge ili jemstva – objašnjava Vučković.

– Izmenama uslova ugovora po osnovu kog je nastalo potraživanje ili raskidom tog ugovora, odvojenim upravljanjem imovinom društva prenosioca do namirenja potraživanja, kao i preduzimanjem drugih radnji i mera koje obezbeđuju poveriocu položaj koji nije lošiji u odnosu na položaj koji je imao pre spajanja. Zajednički plan pripajanja sastavljaće se u formi javnobeležničke isprave, dok će javni beležnici ili drugi nadležni organ izdavati i potvrde da su propisno ispunjene sve radnje i formalnosti koje prethode pripajanju. Bez pomenute potvrde, neće biti moguće registrovati statusnu promenu.

Izvor: Novosti

Podelite ovaj članak