Održan seminar „Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.“

Održan seminar „Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.“

FI_2Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa redakcijom časopisa “Revizija“ je 10. februara 2015. godine organizovala seminar sa sledećom temom:

IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKE SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Predavači su bili prof. dr Srbobran Stojiljković i Saša Panov

Na seminaru su objašnjene sledeće teme:

1. Praktična primena propisa vezanih za poslovanje korisnika javnih sredstava:

  • izvršavanje obaveza korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu;
  • uspostavljanje sistema praćenja budžetske likvidnosti korisnika javnih sredstava;
  • finansiranje korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu za 2015. godinu, odlukom o budžetu lokalnih samouprava i finansijskim planom.

2. Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za 2014. godinu:

  • knjigovodstveno obuhvatanje (knjiženje) svih promena koje su nastale po osnovu popisa nefinansijske i finansijske imovine, potraživanja i obaveza na dan 31. decembra 2014. godine u skladu sa gotovinskom osnovom;
  • knjiženje sredstava koja se nalaze na deviznom računu, kao i način obračuna i knjiženja kursnih razlika po osnovu deviznih sredstava i po osnovu zaduživanja na dan 31. decembra 2014. godine;
  • utvrđivanje rezultata poslovanja i izrada obrazaca 1 do 5 na dan 31. decembra 2014. godine;
  • otvaranje poslovnih knjiga u 2015. godini.

3. Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PBN) i poreske prijave (Obrazac PDN);

4. Obračun i isplata plata, naknada i drugih primanja, kao i objašnjenja u vezi sa primenom Zakona o umanjenju neto prihoda u javnom sektoru.

5. Aktuelna pitanja u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama u praksi;

6. Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole:

  • zakonska obaveza uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole;
  • ciljevi i elementi finansijskog upravljanja i kontrole;
  • odgovornost za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole.

FI_1

Podelite ovaj članak