Program rada Centra za 2015. godinu

Program rada Centra za 2015. godinu

Program rada Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje za 2016. godinu predstavlja okvirni plan aktivnosti i bazira se, pre svega, na postojećem stanju finansijskog i realnog sektora, procenama kretanja ekonomske aktivnosti i makroekonomskih indikatora, planiranim merama ekonomske politike Vlade RS za fiskalnu konsolidaciju i ekonomski oporavak, kao i tendencijama u međunarodnom okruženju.

Centar za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje će tokom 2016. godine svoje aktivnosti usmeriti na praćenje:

 • sprovođenja monetarne politike NBS; mera ekonomske politike i njihovo dejstvo na realni sektor, spoljnotrgovinsku razmenu, industrijsku proizvodnju, cene i kurs dinara, zaposlenost i zarade, koje se reflektujuna privredni ambijent Regiona.
 • poslovanja bankarskog sektora, posebno kretanja kreditne aktivnosti kroz mogućnosti i ograničenja kreditiranje privrede i poljoprivrede (kretanja kamatnih stopa, uticaja kreditne aktivnosti bankarskog sektora na privredni oporavak, kao i ograničenja u delu kreditiranja privrede i poljoprivrede).
 • poslovanja i stanja na tržištu osiguranja i dejstva efekata novog Zakona o osiguranju. Centar će dati svoj doprinos afirmisanju uloge osiguravajućih kompanija, kao profesionalnih investitora, posebno u finansiranju infrastruktirnih projekata.
 • poslovanja lizing kompanija u cilju povećanja konkurentnosti i primene finansijskog lizinga, kao ekonomsko efikasnog i isplativog izvora finansiranja, sa akcentom na najbolju lizing praksu.
 • razvoja i poslovanja dobrovoljnih penzionih fondova i pružanje podrške marketinškim aktivnostima, radi privlačenja potencijalnih članova u dobrovoljne penzione fondove.
 • razvoja i poslovanja kompanija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), koje svojim radom i aktivnostima imaju za cilj da obezbede proizvode, servise i uslove za implementaciju i funkcionisanje savremene poslovne informatike, a u skladu sa zahtevima savremenog domaćeg i svetskog tržišta. Centar će aktivno promovisati proizvode i usluge kompanija iz domena IKT.
 • analiza primene zakonskih i drugih propisa iz oblasti računovodstva i finansija. Centar će podsticati razmenu iskustava radi unapređenje znanja i prakse u oblasti računovodstva i finansija, kao i edukaciju privrednika u primeni propisa iz oblasti računovodstva i finansija, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova i pružanja kvalitetnijih  usluga.
 • organizovanje sednica, seminara, savetovanja i prezentacija na kojima će se razmatrati teme od interesa za finansijski sektor, radi analize stanja i predlaganja mera za unapređenje poslovnog ambijenta i rešavanje aktuelnih problema privrede.

U cilju povećanja konkurentnosti privrede Centar za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje će tokom 2016. godine aktivno učestvovati u informisanju i edukaciji privrednika i svojih članova putem:

 • aktivnosti vezanih za razvoj e-poslovanja, internet plaćanja, uvođenje međunarodnih standarda u primeni IKT tehnologija i sistema zaštite korisnika finansijskih usluga iz ovog domena.
 • pružanja informacija i konsultantskih usluga sektoru MSPP, vezano za korišćenje bankarskih sredstava, državnih subvencija, kreditnih linija međunarodnih finansijskih institucija, bespovratnih sredstava, sredstava predpristupnih IPA fondova EU i organizovanje prezentacija i promocija pojedinih finansijskih usluga.
 • treninga i radionica u saradnji sa bankama i fondovima za razvoj vezanih za apliciranje i pripremu dokumentacije za kredite, izradu biznis planova, projekata, poznavanje specifičnih bankarskih proizvoda, obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kreditnih odnosa sa inostarnstvom, faktoringa i drugih usluga.
 • prezentacija i promocija finansijskih usluga i novih proizvoda. Pružaće se informacije i organizovati zajednički nastupi na sajmovima, privrednim skupovima i delegacijama, B2B susretima i drugim skupovima od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.
 • pružanja pomoći u organizovanju prezentacije i nastupa finansijskih organizacija i njihovih projekata usmerenih na razvoj saradnje sa privredom, sa posebnim akcentom na sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i drugih kompanija koje mogu da doprinesu većoj efikasnosti u poslovanju.
 • izrade predloga projekata za učešće na međunarodnim konkursima i pozivima.
 • promovisanja i razvoja sajta rpkns.com kako bi se javnost blagovremeno informisala o aktuelnostima iz finansijskog sektora.
 • izrade godišnjih i mesečnih informacija o osnovnim privrednim pokazateljima na području Republike Srbije, AP Vojvodine, Južnobačkog okruga i grada Novog Sada.

Centar će aktivno učestvovati u edukaciji članova Komore, kroz organizovanje seminara, radionica i infosesija od interesa i značaja za finansijski i realni sektor. U skladu sa potrebama i interesovanjem članova biće definisani konkretni programi edukacije iz različitih oblasti finansijakog poslovanja.

U cilju pružanja podrške privrednicima i iskazanoj potrebi, u pripremi su praktični seminari i radionice na temu izrade biznis planova, apliciranja za kreditna sredstva, meničnog i dokumentarnog poslovanja, obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kreditnih odnosa sa inostranstvom, faktoringa i drugih finansijskih usluga.

U skladu sa izraženim interesovanjem privrednika, nastaviće se sa realizacijom infosesija i seminara iz oblasti.

 • Seminar „Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinuu skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Zakonom o privrednim društvima, uz primenu pravila i procedura koje propisuju međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i međunarodni standardi za finansijsko izveštavanje (MSFI).
 • Obuke za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednike i ovlašćenih zastupnika u osiguranju. NBS je poverila PKS obuku za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju. Ti seminari bi trebalo da se približe mestu prebivališta i rada posrednika i zastupnika i zato je važna mreža RPK koja će biti uključena. U narednom periodu će se verovatno razviti i on-line seminari. Obaveza je da u toku godine imaju 20 časova usavršavanja. Za sada je neizvesno koliko je lica kojima bi ova obuka bila neophodna.
 • Trening – seminar: „Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima“. Cilj treningaje da se kroz praktične primere analize proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi.
 • Trening – seminar: „Analiza finansijskih izveštaja“ . Cilj treninga je da se kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i obrazloženje različitih pristupa analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
 • „Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu. Kurs je namenjen licima koja imaju malo, ili apsolutno nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu, ali i onima koja žele da postanu profesionalne računovođe.
 • Seminar „Finansijska forenzika“. Cilj seminara je u savladavanju osnovnih principa, postavki i alatki koje se primenjuju u istraživanju korporativnog kriminala. Korišćenjem specijalističkih znanja utvrđuje se regularnost, ili neregularnost neke finansijske pojave. U vezi sa tim, potrebno je dobro poznavanje računovodstva i revizije, kao i kombinovanje znanja iz oblasti informatike i prava, kako bi se mogao ispravno voditi postupak prikupljanja dokaza radi oblikovanja pisanog izveštaja o transakcijama koje su predmet istrage u istraživanju korporativnog kriminala.
 • Seminar „Horizont 2020“. Horizont 2020 je finansijski instrument EU za razvoj istraživanja i inovacija (R&D). Program nosi ukupan budžet od 80 milijardi evra i ima za cilj da podigne nivo unapređenja evropske naučne baze i obezbedi siguran tok svetskih istraživanja i time osigura dugoročnu evropsku konkurentnost. Mala i srednja preduzeća bi trebalo da prime najmanje dvadeset odsto od kombinovanog budžeta „Vođstva u industriji“ iz drugog „stuba“, i „Društvenih izazova“ iz trećeg „stuba“, a ukupno će iznositi oko 2,7 milijardi evra. Pojednostavljen skup pravila za Horizont 2020, sa kraćim procedurama, ima za cilj da poveća broj malih i srednjih preduzeća koja će učestvovati u projektima.
 • Stručni skup na temu: „Izmene propisa iz oblasti poreza i računovodstva u toku 2016. godine“. Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa osnovnim izmenama zakonskih propisa iz oblasti poreza i računovodstva u toku 2016. godine

Podelite ovaj članak