Savet Centra

Savet Centra za bankarstvo, finansije, osiguranje i obrazovanje Regionalne privredne komore Novi Sad prati, stručno razmatra i zauzima stavove o:

  • zakonskim propisima i drugim merama iz oblasti bankarstva, finansija i osiguranja, njihovoj primeni i pokretanju inicijative za izmenu i dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih akata ili donošenje novih, u cilju stvaranja tržišnih uslova privređivanja;
  • monetarnoj politici i uticaju mera monetarne politike na uslove poslovanja privrede, banaka, organizacija osiguranja i drugih finansijskih organizacija;
  • poslovanju i unapređenju rada bankarskih i drugih finansijskih organizacija i organizacija osiguranja.

Članovi Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje RPK Novi Sad:

1. Leonid Babić, direktor, „Generali Osiguranje Srbija“ A.D.O. Beograd – Regionalni centar Novi Sad
2. Svetlana Lukić, direktor odeljenja stanovništva, „Findomestic banka“ A.D. Beograd – Ekspozitura Novi Sad
3. Petar Gajić, direktor, „KBM Banka“ A.D. Kragujevac – Filijala Novi Sad
4. Dejan Volf, direktor – „NLB Banka“ A.D. Beograd – Filijala Novi Sad
5. Slobodan Terzić, zamenik direktora Funkcije poslova sa privredom za komercijalno bankarstvo, „Vojvođanska banka“ A.D. Novi Sad
6. Vladimir Rajić, direktor, „Procredit bank“ A.D. Beograd, Regionalni centar novi Sad
7. Goran Mačkić, direktor, A.D. za osiguranje „Dunav osiguranje“ Beograd – Filijala Novi Sad
8. Dejan Kontić, direktor, „SAOP“ doo, Novi Sad
9. Nikola Grković, direktor, „Hipo Alpe Adrija Banka“ A.D. Beograd – Filijala Novi Sad
10. Arjana Dugajlić, regionalni direktor, „Piraeus banka“ A.D. Beograd – Regionalni centar Novi Sad
11. Zoran Pančić, direktor, „DDOR Novi Sad“, Sektor za osiguranje motornih vozila
12. Danica Ružičić, direktor, „VTB“ A.D Beograd– Filijala Novi Sad
13. Viktor Feješ, direktor, „OTP Banka Srbija“ A.D. Novi Sad, – Direkcija prodaje za stanovništvo
14. Goranka Slivka, vlasnik, Centar za finansiranje projekata – CFP, Novi Sad“
15. Vera Lončar, direktor, „Account“ doo, Novi Sad

O pitanjima koja razmatra, Savet zauzima stavove, donosi zaključke i preporuke, pokreće inicijative koje upućuje organima Regionalne privredne komore Novi Sad i drugim nadležnim organima i organizacijama.

Savet može obrazovati stalna ili povremena radna tela (komisije, sekcije, grupacije i sl.), radi razmatranja pitanja iz svog delokruga rada.

Podelite ovaj članak